I Helgelendingen 26. mai presenteres det utdrag av kuttliste fremlagt i formannskapet 24. April. Oppsummert rammer foreslåtte kutt tjenestetilbudet til eldre (eldresenter og økt pris på mat), overgrepsutsatte (kutte støtte NOK Nordland), rus/psykiatri, (legge ned Qvales kafe, kutte stilling) alvorlig syke, pårørende og døende (kutte støtte Termik). Det er en gruppe som er «enkel» å ta fra. De mangler de sterke stemmene som mobiliserer til demonstrasjon og protest på linje med det vi ser når kutt innen skole og barnehage foreslås. Altså en gruppe som det oppleves lite støy rundt når det kuttes. Likevel er det viktige tiltak som foreslås kuttet, for noen er de livsviktige. For MDG er dette prioriterte grupper.

MDG vil gå til valg på å styrke tilbud innen forebygging og oppfølging av de som har rus og eller psykiske vansker. Tilbudet for eldre skal også styrkes, både når det gjelder sykehjemsplasser, hjemmebasert omsorg og aktivitetstilbud. Vi går til valg på at det skal være trygt og godt å være i behov for omsorg i Vefsn kommune, enten du er eldre, syk, døende, har rusproblem, psykiske lidelser eller er utsatt for vold og eller overgrep.

Finnes det alternativer til de foreslåtte kuttene?

Ja det mener vi, det er flere andre konkrete tiltak som kan gjøres. Blant annet så kan det være mye å spare på å gjøre endringer i ledelsesstrukturen i kommunen. Ansatte med leder i stillingstittelen sin utgjør rundt 12% av alle årsverk i kommunen. Det vil si om man deler på årsverk vil det utgjøre en ansatt med ledertittel pr 8,5 ansatte. Det vanlige er 12-20 ansatte i forhold til lederårsverk (her regnes med både fagledere og ledere med personalansvar)

I Vefsn kommune er det avdelinger med stort lederspenn (mange ansatte per leder) og avdelinger med lite lederspenn (få ansatte per leder) Det finnes eksempler på enheter/avdelinger med så lite som 4 eller færre ansatte per leder. MDG mener at det må være mye å spare på å få justert ledernivået i Vefsn kommune.

Muligens er det snakk om mange millioner i besparelse. Det er mer enn de foreslåtte kuttene som rammer så utrolig urettferdig, om man for eksempel kutter 10 prosent vil det utgjøre rundt 10 millioner, 25 prosent rundt 25 millioner. Kommunen sliter også med å rekruttere innenfor helse og omsorg. MDG mener at ved å justere på lederstillingene vil man også frigjøre fagpersonell man mangler i tjenesteyting. MDG går til valg på at det skal gjennomføres justeringer og kutt innenfor lederstillinger. Det er rett og slett ikke mulig å kutte mer i tjenestene ut til innbyggerne i kommunen. Da må kuttene gjøres der det rammer innbyggerne minst og gir mest gevinst.

Godt valg

MDG Vefsn