Gå til sidens hovedinnhold

«Vi ønsker et stort sykehus med akutte funksjoner på Helgeland, fortrinnsvis i Sandnessjøen eller på aksen Sandnessjøen–Mosjøen»

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag 30. januar ble forslaget om nytt ferje- og hurtigbåtkart overlevert Fylkesrådet i Nordland. Dette skal sendes ut på en bred og lang høring med frist 30. juli og som er planlagt opp til politisk behandling i Fylkestinget oktober 2017.

Alstahaug kommune behandlet sitt innspill til nytt kart allerede 6. april 2016. Det er viktig å legge til rette for gode prioriteringer når man går videre i denne prosessen, og kartet må sendes på en bred og god høring også i Alstahaug kommune. Vi er uenig med Herøy kommunes ordfører i forbindelse med utspillet om fylkesvei 828, og mener den er viktig og løser mange framtidige logistikkutfordringer i Alstenfjordbassenget. Gjennom vårt vedtak har vi bedt om at denne veien prioriteres og at fergeanløpssted Sandnessjøen rustes opp til å ta mot en forventet økende trafikk.

Gjennom å legge til rette for riktig frekvens og hyppighet i forhold til behov vil det slik vi opplever det være innenfor de rammer som absolutt bør la seg løse. Gjennom de siste trafikktallene vi har tilgjengelig viser det seg at trafikken over Alstenfjorden er ganske jevnt fordelt i antall PBE (personbilenheter). Spesielt persontrafikken øker og er størst over Dønna-sambandet med hele 2/3 av totalt antall passasjerer uten bil.

En god infrastruktur for personbefordring ved både Dønna og Sandnessjøen ferjekai med framtidig tørrskodd på- og avstigning vil føre til lavere behov for å ta med seg personbilen over sambandet, og vil være et godt kollektivtilbud for pendlere og skoleelever.

Alstahaug kommunestyre har gjennom flere vedtak ønsket en fastlandsforbindelse med Herøy og Dønna. Fylkestinget har vedtatt igangsatt en Konseptvalgutredning som skal se på muligheter, skisser og finansiering. Alstahaug formannskap peker på at dette arbeidet må fortsette, og vi mener at dette er en prioritert oppgave. Før vi kommer dit er formannskapet tydelig på at fylkesvei 828 prioriteres og får en standard som gjør den til et fullverdig tilbud til innbyggerne i det som er Norges største befolkning uten fastlandsforbindelse.

Sandnessjøen som regionssenter har utviklet seg betydelig de siste årene, og vi ser en ny og moderne by med tilrettelagte fasiliteter som kjøpesenter, offentlige tjenester og ikke minst Kulturbadet i gangavstand fra ferje- og hurtigbåtkai. Kommuneplanens samfunnsdel har lagt tydelige føringer på regionssenterfunksjonen, og plassering av viktige tjenester i sentrum er for å styrke tjenestetilbudet med tanke på arealbruk.

Nordland fylkeskommune har i sin planstrategi lagt vekk på en utvikling av bærekraftige senter i Nordland. Sandnessjøen er en av disse 10 stedene som det nå satses på for å stimulere til å opprettholde naturlige tjenestetilbud for sin region. Kulturbadet har gjennom sin funksjon fått fylkeskommunale midler slik at det kan fylle en regional funksjon.

Alstahaug formannskap tar utgangspunkt i vedtatt samfunnsdel i vårt planverk som legger vekt på å forsterke vår posisjon som regionssenter på ytre Helgeland med gode tjenester, og være med på å legge til rette for god kommunikasjon også for våre nabokommuner på ytre Helgeland. Vi må samtidig være lydhør for de innspill som kommer fra våre naboer i forbindelse med tilrettelegging av parkeringsplasser, venterom, åpningstider og ikke minst for de gående som kommer i all slags vær.

Mye av dette er allerede sikret gjennom arbeidet med Kulturbadet og samarbeid med Nordland fylkeskommune som har gitt oss stedsutviklingsmidler, og Statens vegvesen sin oppgradering av ferjeleiet i Sandnessjøen med fortau, levegg og nytt venterom. Sommeren 2017 starter havnevesenet opp en planlagt oppgradering av godsterminalen, og arbeidet med en lenge etterlengtet gang- og sykkelvei til Vågen ventes igangsatt.

Det er også viktig å rette oppmerksomheten mot at Helgelandssykehuset HF har satt i gang sitt store prosjekt hvor de ser på endring sykehusstrukturen på Helgeland. I den forbindelse vil endringen av samferdselsstruktur få stor betydning for reisende til og fra sykehus i forhold til modellvalg og plassering av et eventuelt stort sykehus på Helgeland. Alstahaug kommune har vedtatt i sitt innspill at vi ønsker et stort sykehus med akutte funksjoner på Helgeland, og at plasseringen fortrinnsvis skal være i Sandnessjøen eller på aksen Sandnessjøen–Mosjøen. En etablering av et slikt sykehus vil legge store føringer for en framtidig samferdsel på Helgeland innen all kommunikasjon. Jeg vil anmode fylkeskommunen å ta dette med i sin betraktning når nytt kart skal tegnes.

Det jobbes med å gjennomføre en kartlegging av behov for parkering og ny parkeringsplan i sentrum, som vil gjøre det enklere å finne gode parkeringsplasser tilpasset behovet for korttids- eller langtidsparkering. Sandnessjøen sentrum skal være et sentrum tilpasset alle, med gode tjenester innen handels- og servicenæringer. Et godt utviklet kollektivtilbud i tilknytning til sykehus, flyplass og tog er også sentralt plassert for reisende.

Bedre og raskere forbindelse mot Brønnøysund har vært en prioritert oppgave i mange år. Direkteferje og flere hurtigbåtavganger gjør at basebyene knytter seg tettere sammen, og at spesielt pasienter fra søndre deler av Helgeland for et bedre samferdselstilbud. Et samlet krav om å videreføre «Træna-ruten» fra flere kommuner viser hvor viktig den er for reisende og næringslivet langs kysten. NEX 1 fra Sandnessjøen til Bodø med godskapasitet er viktig for at beboere langs kysten kan nå tjenester både nordover mot Bodø og sørover mot Sandnessjøen. Dette har stor betydning for befolkningen, og vi ser at det mobiliseres betydelig langs kysten.

Jeg vil understreke at eventuelle endringer i struktur ikke må gå på bekostning av øyene i Alstenfjord-bassenget og i Tjøtta-bassenget. Et godt tilbud for å sikre beboerne må være like godt som i dag, og sikre en rask og moderne kommunikasjon for elever, arbeidspendling og tilpasset stedlig næringsliv.

For Alstahaug kommune er det viktig å bidra til at vi har et levende næringsliv på kysten av Helgeland, og at vi kan være med å legge til rette for gode og tilpassede ruter for innbyggere og et levedyktig næringsliv. Gjennomgående båtruter som har et godt passasjertilbud, og god kapasitet for gods, er grunnlaget for at våre samfunn kan opprettholde arbeidsplasser og bolyst der ferjene og hurtigbåter er veiene våre, og at standarden på veiene er like gode overalt.

Kommentarer til denne saken