Dagens styre og administrative ledelse i Helgelandssykehuset HF bør ikke ha noe innflytelse på ansettelse av ny direktør for helseforetaket.

Det bør kreves et uhildet organ med ansvar for pågående ansettelse, ikke et organ med historisk etterlatenskaper av ødeleggende i sykehusprosess som vist av helseledelser fra Rana fram til nå.

Ny adm. direktør bør stilles direkte til ansvar overfor Helse- og omsorgsdepartementet i prosessarbeid fram mot et hovedsykehus for Helgeland. Avvikende prosessarbeid fram til nå, kreves å bli rettet opp.


Styringsdokument kreves omgjort

Grunnarbeid for et hovedsykehus for Helgeland og et avvikende styringsdokument i konseptfasen, kreves omgjort og tilpasset foretaksprotokollen, signert av helseminister Bent Høie 27. jan. 2020.

Tarmkirurgi

Tarmkreftkirurgien bør snarest føres tilbake til Nordlandssykehuset i Bodø og til Universitetssykehuset i Tromsø. Å drive en entusiastisk empiri i kirurgi med total mangel av medisinsk faglig backup, gir faglig svikt ved behandlingen og ved oppfølgende omsorg for pasienter og pårørende.

Opplysninger fra Helsedirektoratet gjengir at 60- 70 % av kirurgiske pasienter har påvist indremedisinske problemstillinger ved akutte og planlagte (elektiv) behandlinger.

Noen av disse kliniske hendelsene kan oppstå på operasjonsbordet.

Hvor ble det av fagmedisinske røster med rop mot uverdige aksjoner og mot eskalerende konflikter for helsearbeid og for sykehusstruktur på Helgeland?

Det har vært tyst.

Helseforetaket bør opphøre

Helseforetaket HSYK HF bør opphøre etter prosess-styrt omskrivning av styringsdokument i konseptfasen til struktur med likeverdige sykehus; avvikende fra framlagt og signert foretaksprotokoll fra Helseministere 27. jan 2020.

En vandalisering styrt og støttet av et lukket «helse-syndikat» i Rana.

I konseptfase – steg O kommer avsnitt med omdefinering av ministerens styrevedtak:

BEGREPSAVKLARINGER.

En inngang for skjevstyring av planprogram, gjennomført i konseptfasen i alle ledd; i – steg 0,- steg 1 og – steg 2.

En beskrivelse om trygghet for pasienter ved «likeverdige 2 små sykehus», når det gjelder.

Forklaringene beskrives i konseptfase- streg 0, i:

# Faglig strategisk utviklingsplan.

# Analyse for økonomisk bæreevne

# Plan for gevinstrealisering.

Følges opp ved Konseptfase – steg 1;

En prosessfase hvor ledelse og styret framskynder arbeider mot et snarlig ønsket beslutningspunkt; B3A:


# Konsept- rapport.

# Hovedprogram og alternativ vurderinger.


En endelig avslutning av styringsdokumentet: Konseptfase- steg II:

# Utdypning av valgte hovedalternativer og leveranser.


Sammenfatning av avvik i prosessene for et hovedsykehus på Helgeland over 9 år, bør være tilstrekkelig for avvikling av Helseforetaket.

Kommunene på Helgeland har vært lovet åpen og god medvirkningsprosess for spesialisthelsetjenesten i årene framover.

Konsekvensene og historien har blitt noe annet.

Et Helseforetak styrt og ledet av et «lukket Helse-Syndikat» med kontor- og bo-adresse i Rana.


Lukket Helse-Syndikat

Et mangeårig arbeidende organ/ syndikat av helse- og foretaksledelse og tjenesteansatte som har vært boende i og i sosialt samspill med et Rana-samfunn. Organ som har vært samhandlende med sterk politisk makt – og fellesskapsstyring innen lokal- og regionale fora, sammen med lokal samfunns- og næringslivsinteresser, og mangeårig medspillende kostnadskrevende revisjon- og rådgivningsfirmaer.

Helgelendingene er over de siste årene blitt «foret opp» med kvasi fakta-orienteringer av bærekrafts-analyser og samfunnsanalyser med «trøstende» meldinger fra et sykehus i Rana som tenker på pasienter fra hele Helgeland.

Denne gladmeldingen er tatt imot av politisk styrte fylkesorganer og videresendt inn mot sentrale medier og offentlige organer.


Sluttsats:

Vi trenger ikke lenger Ranas spilleregler for utøvd god og forsvarlig forvaltningsskikk. Medløperne for markedsstyrte interesser og politisk regional maktstyring har nådd sine mål.


Pasientenes ønske for behandling ved fagsterkt, kompetent helseinstitusjon på Helgeland er tapt.

Fritt sykehusvalg vil være erstatning av helsefaglig miljø i livskritiske situasjoner, når hovedsykehus på Tovåsen er tapt.

Et hovedsykehus med lokalisering sentralt for hele befolkningen på Helgeland.


I: Av respekt for beboerne på Helgeland, bør helseforetaket, Helgelandssykehuset HF opphøre.


II: Vi bør ikke leve med flere styrevedtak og med flere uttalelser av kvasi leder fra dette organet.


Mangeårig driftet helse-syndikat bør, sammen med utfasing av konseptfasen i hovedprogrammet, være klargjørende for oppløsning av helseforetaket, Helgelandssykehuset HF.


Et avvikende prosess-styrt organ / et mangeårig, driftet, lukket «syndikat», bør aksepteres som INHABIL for demokratiske funksjoner, også for administrasjon av ansettelsesstyre for ny adm. direktør for Helgelandssykehuset HF, et helseforetak som bør være utgått på dato.


Harald Nyberg, spesialist i mage-/tarmsykdommer og kardiologi, og pensjonert lege, Oslo