Under fylkestinget i Mo i Rana er «Kompetanseløft for voksne 2022-2024 oppe til behandling. Dette er en viktig sak og nødvendig med tanke på alt som skjer av utvikling i Nordland. Nye næringer innenfor det grønne skiftet er på vei til å etablere seg flere steder i fylket. Aker sin satsning i Narvik, Freyr med Batterifabrikk i Mo i Rana, og Gen2Energy sin hydrogensatsing i Mosjøen for å nevne noen. Denne utviklingen skjer i et høyt tempo og det vil bli etterspurt relevant og kvalifisert arbeidskraft fremover.

For å sikre arbeids- og næringslivet tilgang til relevant kompetanse er det viktig å mobilisere voksenressursen. Fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide har lansert et kompetanseløft for voksne som fylkestinget er invitert til å vedta. Her skal det legges til rette for at flere voksne får gjennomført og bestått videregående skole. Dette løses gjennom fire strategiske grep: videreutvikle det digitale og fysiske tilbudet, styrke språkferdighetene, styrke tjenestetilbudet og markedsføringen av disse, og styrke etter -og videreutdanningen. I et samfunn i stadig utvikling er det også viktig at voksne får mulighet til å fornye og videreutvikle sin kompetanse.

Det er allerede mangel på arbeidskraft i Nordland, med alle de nyetableringen som kommer fremover vil ikke utfordringene med å få tak i arbeidskraft. Det er derfor viktig at vi gjør de grepene vi kan for å skaffe oss nok og rett kompetanse. Arbeidslivet er i stadig endring og krever ny kompetanse. Det er derfor viktig at det er et godt samarbeid mellom utdanningsaktører, næringslivet og andre relevante aktører.

Mange voksne deltakere i videregående skole har innvandrerbakgrunn. En god språkopplæring vil være avgjørende for at denne gruppen skal ha mulighet til å gjennomføre utdanningen. Det jobbes med å kartlegge denne gruppen samt å finne fleksible og tilpassete utdanningsmodeller slik at flere gjennomfører og består utdanningen.

Det finnes mange alternativer for å tilegne seg kompetanse. Med fleksible og tilpassede løsninger lykkes vi bedre med å gi den voksne befolkningen ei god utdanning.

Vi ønsker at alle skal ha en jobb å gå til. Det forhindrer utenforskap og driver samfunnet fremover. Voksne er en uvurderlig ressurs og med dette kompetanseløftet gjør vi Nordland bedre rustet for fremtiden!


Linda Eide

Fylkestingsrepresentant

Arbeiderpartiet