Rødt og de andre partiene mottok i februar et brev fra en pårørende til en person som både har hatt behov for hjemmetjeneste og sykehjemstjenester. Det viktigste i brevet er at det påpekes alt for lav bemanning med utslitte ansatte, mange sykemeldinger og konsekvensene for brukerne/beboerne.

Det påpekes også at med større grunnbemanning hadde det ikke vært krise om noen er syke en dag, og det ville blitt bedre kvalitet på tjenesten. Både Rødt og andre har påpekt i mange år at grunnbemanningen må økes. Helse- og omsorgstjenesten både her og i andre kommuner sliter med bemanning, men gjør det beste de kan ut fra rammene som er satt.

Vi ser mye av det samme her som i medieoppslagene om helsehus sørpå, og problematikken som NRKs Brennpunkt har satt søkelyset på. Det er for høyt trykk på kommunehelsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Det blir flere eldre, og de lever også lenger, og krever generelt mer behandling, pleie og omsorg.

Fra sentralt hold er signalene at bemanning og kompetanse skal holdes på et minimum av økonomiske hensyn, og at tilbud og forventninger må reduseres. Dette ble sagt i sykehustalen til helseminister Kjerkol, og det gjentas i helsepersonellkommisjonens rapport.

Denne situasjonen skyldes ikke feildisponering av økonomiske midler i kommunen. Det er et problem over hele Norge, og skyldes at skiftende regjeringers nedprioritering av kommuneøkonomien er drepende for rekruttering, bemanning og kvalitet i helsetjenestene. Sentrale myndigheter har visst om dette i mange år, og kunne ha gjennomført tiltak både når det gjelder utdanning, rekruttering og lønns- og arbeidsforhold.

I år er det kommunestyrevalg, og vi vil igjen bli tutet ørene fulle av løfter om hva som skal gjøres. Rødt kan love at vi vil fortsette å kjempe for bl.a. økt grunnbemanning og heltidskultur. Samtidig vil sykepleiermangel og for liten rekruttering gjøre det vanskelig å løse utfordringene på kort sikt.

Vefsn kommune jobber nå med en omorganisering av helse- og omsorgstjenesten som bl.a. innebærer bygging av et nytt sykehjem. Dette er et viktig framtidsrettet prosjekt, men det vil være avhengig av at regjeringen og Stortinget øker bevilgningene til tilskuddsordningen gjennom Husbanken til utbygging av omsorgsboliger og sykehjem. Etter forslag fra Rødt vedtok et enstemmig kommunestyre en uttalelse om dette i kommunestyret i desember som vi vil følge opp.

Torbjørn Os, 3. kandidat i kommunestyrevalget for Rødt