(iSandnessjøen)

Tromsø arktisk-alpine botaniske hage skal samle inn frø fra rødlistede og fredede plantearter i 27 verneområder i Nordland. To av kommunene som får besøk i den forbindelse er Alstahaug og Vefsn.

Botanikerne er ute etter arter som er kategorisert som kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet, samt seks fredede arter. Miljødirektoratet har gitt dispensasjon til dette arbeidet som er gyldig fra 2021 til og med 2024.

– Søker har ved hjelp av flere kilder funnet ut at flere av de rødlistede og fredede artene de skal samle inn er registrert i verneområder i Nordland, skriver Tromsø arktisk-alpine botaniske hage i sin søknad.

Blomsterrikt område

Gjennom å samle inn frø fra ulike lokaliteter kan Tromsø arktisk-alpine botaniske hage ivareta den genetiske variasjonen av artene.

Skeilia naturreservat i Alstahaug ble opprettet i 2000. Området ble fredet for å bevare et av de floristisk aller rikeste og mest interessante skogområdene på Helgelandskysten, og en av de mest verdifulle edelløvskogsforekomstene i Nordland, samt den tilhørende fauna. Reservatet er på 396 dekar, og ligger i den sørvendte lia ovenfor Alstahaug Planteskole opp mot Storfjellet.

Variert blandingsskog

Andås naturreservat i Vefsn ble også opprettet i 2000. Her er formålet med fredningen å bevare en av de få gjenstående representative gråorskogene i fylket, og en svært variert løvblandingsskog med innslag av varmekjære plantearter, samt den tilhørende fauna.

Prosjektet driftes av Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum og innebærer innsamling av frø fra hele landet til sikringsdyrking og bevaring i frøbank. Alle funn av artene skal rapporteres inn til Artsdatabankens artsobservasjonstjeneste og håndtering av innsamlet frø administreres av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Dette er de 27 verneområdene i Nordland det skal samles inn frø fra:

Alstahaug kommune: Skeilia naturreservat

Ballangen kommune: Grunnvatnet naturreservat

Beiarn kommune: Arstadlia-Tverrviknakkan naturreservat, Fiskosura naturreservat, Leirvika naturreservat

Bodø kommune: Bliksvær naturreservat, Fjære naturreservat, Skjelstad naturreservat, Tverlandet naturreservat

Bindal kommune og Brønnøy kommune: Votnmyra naturreservat

Dønna kommune: Altervatn naturreservat

Evenes kommune: Veggen naturreservat

Fauske kommune: Veten naturreservat

Hadsel kommune: Morfjorden naturreservat

Hemnes kommune: Sundsbukta naturreservat, Vallabotn, Breivika og Røssåauren naturreservat

Gildeskål kommune: Skålsvikleira/Ystleira naturreservat, Øya/Langholmen landskapsvernområde med plantelivsfredning, Åsen – Kjeldalen naturreservat

Nesna kommune: Dillern/Ørnes naturreservat, Husbymarka naturreservat

Rana kommune: Hammarnesflåget naturreservat

Saltdal kommune: Fiskvågflåget naturreservat, Kjeggen naturreservat

Sømna kommune: Amundsgjerdlia naturreservat, Skårfjellet naturreservat

Vefsn kommune: Andås naturreservat