Tirsdag la regjeringen fram det reviderte nasjonalbudsjettet. Der hadde de funnet noen ekstra midler til laksetrapper i Vefsnavassdraget.

– Siv Mossleth har jobbet beinhardt for dette sammen med oss ordførere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Dette er virkelig en gladsak, sier Berit Hundåla (Sp).

Ni millioner til Vefsna

Det er totalt satt av 14 millioner til bygging og restaurering av laksetrapper i de nasjonale laksevassdragene Beiarelva og Vefsna. Dette vil åpne store arealer oppstrøms for villaksen, samtidig som oppdrettslaks og pukkellaks kan hindres tilgang til disse viktige lakseelvene.

– Det var veldig viktig for oss fra Nordland å få bevilget penger til å bygge og restaurere laksetrappene i Beiarelva og Vefsna allerede i revidert nasjonalbudsjett. Kampen om penger til laksetrappene har vi og SV stått sammen om, sier Siv Mossleth som er miljøpolitisk talsperson for Senterpartiet.

En tredjedel av all atlantisk laks i verden gyter i Norge.

– Derfor har vi et stort og internasjonalt ansvar for å bevare villaksen. I både Beiarelva og Vefsna er det flere laksetrapper som skal bygges og disse må sees i sammenheng, sier Mossleth.

Stort behov

– Jeg er svært glad for at Ap, Sp og SV nå bevilger sårt tiltrengte midler til bygging og reetablering av laksetrapper i Beiarelva og Vefsna. Det er et viktig skritt i retningen for å få oppleve elvene som yrer av villaks, og lokalsamfunn som gir bolyst, økt reiseliv og ringvirkninger for næringslivet, sier Mona Nilsen (Ap) som er medlem i finanskomiteen.

Miljødirektoratet har hatt en gjennomgangen av tilstand og vedlikeholdsbehov av eksisterende trapper. Her kommer det fram at det er et stort behov for utbedringer og ombygginger av eksisterende laksetrapper. Bare Nordland har 18 prioriterte laksetrapper.

Tilskuddsordning til laksetrapper har hatt en svært begrenset økonomisk ramme, og dette arbeidet vil kreve en betydelig innsats og skal det gjøres må det bli avsatt særskilte ressurser til dette. Kostnadsanslagene for de prioriterte trappene kan tilsi at dette er et arbeidet som nødvendigvis må strekke seg over flere år.

Kan gå videre med arbeidet

Av de 14 millionene så går 9 av dem til Vefsnavassdraget.

– Ni millioner til Vefsna er en viktig sum for å gå videre med det viktige arbeidet for å ferdigstille Vefsnavassdraget. Arbeidet med fullfinansiering av prosjektet vil være viktig for oss å følge opp, sier Mossleth og Nilsen.

– Dette er en sak som Nordland SV har løftet fram, og som SV har prioritert i sine alternative statsbudsjetter i flere runder, og vi er veldig glade for gjennomslag. Det skjer mye spennende på reiselivsfronten i Vefsnaregionen for tida, og et friskmeldt og istandsatt Vefsnavassdrag vil bidra til ytterligere vekst i denne næringa, sier leder i Nordland SV, Åshild Pettersen.

Jim Nerdal var selvsagt meget godt fornøyd med nyheten.

– Her er det noen politikere fra Ap, Sp og Sv som har gjort en god jobb, sier Nerdal.

Pengene skal brukes på Drevja, Fusta og Vefsna, og på neste styremøte vil de bli enige om ei prioriteringsliste. Samtidig med at det kom penger til laksetrapper kom også meldingen fra regjeringen om at vernet av Vefsna står fast. Det vil dermed ikke bli utredet muligheter for vannkraftutbygging.

– Det var en god nyhet. Det er viktig at dette slås fast, sier Jim Nerdal.