Senterpartiet er langt fra overrasket over den økte reisevirksomheten langs Norges vakre kystlinje i Nordland slik Thorheim og Hjortdahl fra Høyre beskriver i sitt leserbrev.

Nordland SP har hele veien vært tydelig på at den statlige finansieringen av fylkeskommunen ikke gir det økonomiske handlingsrommet som er nødvendig for å kunne gi et tilbud i den størrelsen som sommertrafikken medfører.

Thorheim og Hjortdahl skriver i sitt innlegg: "Hvorfor har vi dette folkevalgte mellomnivået som skal vite bedre enn staten hvor skoen trykker, hvis de ikke klarer å løse de mest grunnleggende lovpålagte oppgavene?" Fylkeskommunen vet hvor skoen trykker, og Senterpartiet har gang på gang lagt frem forslag i Stortinget for bedre båt- og fergetilbud. Hver gang har forslagene blitt nedstemt. Dette i seg selv bør bevise at vi i aller høyeste grad er et distriktsvennlig parti, og ikke "distriktsvennlige" i anførselstegn.

Det ble innført nye kostnadsnøkler for fylkene i 2015/2016. Da kom Nordland dårlig ut, blant annet fordi vi har en langstrakt kystlinje med svært mange båt og ferjestrekninger, kombinert med spredt befolkning. Vekting på folkerike områder førte til at Nordland fikk redusert sine inntekter årlig inn mot 2020, til sammen utgjorde det 284 millioner. Dette var en del av grunnen til at vi i Nordland måtte kutte i kostnadene til båt og ferje spesielt, nettopp fordi dette er en enorm utgiftspost i fylket vårt.

Kostnaden til det grønne skiftet er beregnet til 1,5 milliarder bare for Nordland. Ingelin Noresjø (KrF) sier at regjeringen har subsidiert det grønne skiftet med 150 millioner for ferjefylkene - i hele landet.

Vi snakker altså om et behov i Nordland som er 10 ganger større enn det regjeringen har bevilget til alle fylkene.

Når Ingelin Noresjø og Høyre sier at fylkeskommunene har et selvstendig ansvar for å løse utfordringene, blir spørsmålet vårt: Hvordan, og med hvilke midler? Løsningen på problemet er for Høyre tilsynelatende enkel. Fordi fylket har penger på bok (i fond), og hundrevis av millioner i overskudd, kan alt dette brukes til drift med én gang. Fakta er at Nordland fylkeskommune har om lag 400 millioner som kan brukes fritt, resten er bundet opp til vedtak i fylkestinget og til pensjon.

Dette kom frem av perspektivmeldingen lagt frem i fylkestinget i juni. 400 millioner høres kanskje mye ut, men når budsjettene er bundet for en fireårsperiode, har man ikke disse pengene for hånden til enhver tid og for et hvert formål. Selvfølgelig må det settes av midler til sparing og investering, slik som i privatøkonomien.

Inntektene til fylkeskommunen kommer fra staten. Om man fjerner mellomnivået fylket, sitter vi igjen med at kommunene må løse oppgavene. Men finansieringen kommer da fortsatt fra staten?

Man kan si at alt handler om prioriteringer. Stemmer det at Senterpartiet har prioritert bort midler til hurtigbåt og ferjesamband ved enhver anledning? Faktisk ikke. For å nevne noen eksempler: SP fikk stoppet utbyggingen av Fylkeshuset, som de andre partiene ønsket. Vi fikk hindret bygging av en tredje videregående skole i Bodø, som igjen ville bidratt til sentralisering. I tillegg ble fylket pålagt å bygge tre helt nye broer; i Herøysundet, Nevernes og Steigen. Prislappen var på 750 millioner.

Det grønne skiftet er ikke noen unnskyldning. Det er et helt reelt krav som er satt, og som vi alle selvfølgelig ønsker å lykkes med. Regjeringen har likevel satt krav uten å ville bidra med nok midler, og samtidig gitt en kort frist. Dersom midlene vi «har på bok» hadde blitt brukt opp allerede nå, hadde vi sittet i en enorm krise om to år. Enda større enn den som er nå. For å unngå dette har man valgt å spare, og de pengene må tas av nettopp overskuddet. Samtidig skal man huske på at dette overskuddet ikke er øremerket samferdsel, det skal dekke alle tjenester i hele fylket.

Vi i Senterpartiet er helt enige i flere av argumentene til Thorheim og Hjortdahl. Det nytter lite at billettene er gratis om fergene og hurtigbåtene ikke går, eller at man må vente timesvis i kø. Mange samfunn i distriktet er helt avhengige av båttransport for å overleve.

I vårt partiprogram har vi fremhevet at staten skal ta kostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk, nettopp fordi vi ikke ønsker å kutte i tilbudet. Høyre har ikke kommet med et slikt løfte i deres partiprogram. Det er nevnt at man skal satse på infrastruktur og samferdsel i hele landet, og i tillegg gå i bresjen for klimaomstillingen i offentlig transport. Dette er i så fall en helomvending fra beslutningene som er tatt av regjeringen de siste åtte årene. Samband for fergerog hurtigbåter er ikke nevnt spesifikt, men vei, flytransport og jernbane er. Dersom hele landet skal ses, burde Høyre også tatt inn over seg at havet er veien, eneste vei, for svært mange samfunn langs Norges kyst.

Rebekka Bruin Ødegaard, nestleder i Nesna Senterparti og Mads Andreas Vassvik Ravdal, styremedlem i Nesna Senterparti.