(Rana Blad) Det var lørdag 7. desember i 2019 at Kristoffer Lindstrøm Westerfjell (20) ble drept da et godstog kjørte på gravemaskinen han satt og jobbet i ved Storforshei. Maskinføreren var en del av et arbeidslag på tre personer fra firmaet Totalprosjekt Namsskogan, da ulykken inntraff. De utførte et vedlikeholdsarbeid på vegne av Bane Nor på stedet.

To firma siktet

I etterkant av ulykken fikk Bane Nor og entreprenøren Totalprosjekt Namsskogan status som siktet i saken, som ble etterforsket av Nordland politidistrikt og deres medarbeidere på Helgeland. Omstendighetene rundt dødsulykken ble også undersøkt av Arbeidstilsynet. Deres tilrådning var at saken ble henlagt som straffesak. Konklusjonen til påtaleleder for politiet på Helgeland ble det samme. Politiet mente det ikke var grunnlag for å ilegge noen av de siktede foretakene en foretaksstraff og de henla begge sakene.

De pårørende til den omkomne Kristoffer Lindstrøm Westerfjell var ikke enige i henleggelsen av saken mot selskapet han var ansatt i. Derfor ble denne delen av saken påklaget til Nordland statsadvokatembeter.

Holder fast på henleggelse

– Vi har behandlet denne saken grundig og vi har landet ned på den samme konklusjonen som Nordland politidistrikt. Vi mener det ikke er grunnlag for å ilegge selskapet Totalprosjekt Namsskogan en foretaksstraff etter denne tragiske dødsulykken, sier konstituert statsadvokat Jorild Steindal.

Vil bruke tid på å vurdere å gå til en privat straffesak eller komme med et erstatningssøksmål

Jan Mikael Westerfjell, bror og familiens talsperson

Hun poengterer at det i saker, som omhandler en eventuell foretaksstraff, legges andre kriterier til grunn for vurdering av straffeansvar enn i straffesaker mot privatpersoner.

Kristoffer (20) ble påkjørt av et tog som bare går på dette tidspunktet på lørdager

– Vi skal først vurdere om det har skjedd noe straffbart og så skal vi vurdere om et eventuelt straffbart forhold er av en art som åpner for bruk av foretaksstraff, sier Steindal.

Hun forklarer at i sånne saker som denne går man gjennom hvilke rutiner det aktuelle foretaket har for utførelsen av et arbeidsoppdrag, for at sikkerheten til de ansatte ivaretas på en god måte.

Familien reagerer med sinne og sorg etter at Kristoffer (20) ble drept på jobb: – Det er helt horribelt

– Deretter skal man se på om det har skjedd brudd på reglene og rutinene. I denne saken fant vi ikke at det skal ha skjedd brudd som tilsier bruk av foretaksstraff. Dermed blir ingen straffet for dødsfallet, sier Jorild Steindal.

Siden Nordland statsadvokatembeter er klageorganet for denne saken, betyr det at vedtaket om henleggelse er endelig avgjort.

Skuffet over henleggelsen

Familien til avdøde Kristoffer Lindstrøm Westerfjell er svært skuffet over henleggelsen.

– Ut fra kommunikasjonen med Arbeidstilsynet underveis i etterforskningen, hadde vi et inntrykk av at saken ville få et annerledes utfall, sier bror Jan Mikael Westerfjell på vegne av familien.

Han forteller at i et møte mellom familien og Arbeidstilsynet på teams i oktober 2020 fikk de inntrykk av at en foretaksstraff var den mest nærliggende reaksjonen etter ulykken.

– Så landet Arbeidstilsynet på å tilrå at saken ble henlagt som straffesak. Det kom svært overraskende på oss. Vår tillit til Arbeidstilsynets og politiets arbeid i saken er fraværende, sier Westerfjell.

Mange har opplevd regelbrudd

Familien til den avdøde 20-åringen har stor medfølelse med dem som jobber ved og på jernbanen i Norge. De har bitt seg merke i at det i rapporten fra Statens Havarikommisjon etter ulykken var vist til en anonym spørreundersøkelse blant hovedsikringsvakter i Norge.

– Over to tredeler av de 588 deltakerne i undersøkelsen hadde opplevd at regelverket blir brutt og at man setter menneskeliv i fare. Hvordan da politiet og Arbeidstilsynet ikke gir så mye som en foretaksstraff til Bane Nor eller entreprenøren er utenfor vår forståelse, sier Jan Mikael Westerfjell.

De viser til at en foretaksstraff er ment å virke preventivt.

– Det som førte til at Kristoffer Lindstrøm Westerfjell omkom var blant annet man å la være å utføre "Sikker-Jobb-Analyse", bruk av feil togtabell i kommunikasjon med de som utfører arbeid på linja, å forlate arbeidslaget uten oppsyn over lengre tid, ikke bruke radiokommunikasjon for å gi et nødvarsel om et godstog er på vei inn i arbeidslaget samt misforstå tognumrene i det man snakker med togleder, sier Jan Mikael Westerfjell.

Familien skjønner ikke at sånt kan skje, uten at det har noen konsekvenser.

– Vi har ikke mye forståelse for hvordan det kan sies at man prioriterer sikkerhet ved arbeid på jernbanen, sier familien.

Vurderer erstatningssøksmål

Jan Mikael Westerfjell poengterer at familien advokat kom fra advokatkontoret Wiersholm, som har flere av landets fremste eksperter på arbeidsrett. De delte familiens syn på arbeidet i saken og støttet familien at henleggelsen fra politiet ble påklaget til Nordland statsadvokatembeter.

– Nå som de også har landet på en henleggelse vil vi bruke tid på å vurdere å gå til en privat straffesak eller komme med et erstatningssøksmål, sier familiens talsperson.