Elgforvaltning i Hattfjelldal – Hattfjelldal Skogeierlag om beitetaksering 2021

1. Innledning

Hattfjelldal har etter hvert fått en helt spesiell status i elgforvaltningen i Norge. Det er ingen andre steder i landet man har hatt en tilsvarende overbelastning av elgens vinterbeiteområder i et såpass langt tidsrom som her i Hattfjelldal. Vi hadde omganger med massiv elgdød vinter 1996/97, vinter 2003/4 og nå sist vinter 2017/18 samt vinter 2019/20.

Man kan da godt si at det er ingen steder i Norge hvor dyrevelferd har vært neglisjert i slik grad som i Hattfjelldal i hjorteviltforvaltningen. Dette er ikke positivt.

For å regulere elgbestanden i Hattfjelldal på en forsvarlig måte og tråd med alminnelig krav om god dyrevelferd kreves det at man har kontroll på bestandens størrelse med tilgjengelig vinterbeite som referanse. Dyra skal ha det bra om vinteren.

To ting må da på plass.

• Det må gjøres årlige beiteregistreringer som er omfattende og presise nok til at man kan følge med på elgens velferd gjennom vinterbeitesesongen.

• Det må legges opp til en avskyting som reguleres etter resultatene av beiteregistreringer. Denne må gjøres presis nok på alle jaktfelt hvert år. Det fungerer ikke å la jaktfelt stå igjen delvis eller helt uten fellinger.

2. Elgbeiteregistreringer

Hattfjelldal skogeierlag tok vår-2021 initiativ til å gjenoppta elgbeiteregistreringene og da primært på storviltområde Statskog sør.

På dette storviltområdet tildeles ca. 2/3 al alle fellingstillatelser i Hattfjelldal og det er her omfang av problemer er desidert størst. Hvis man ønsker det kan man i praksis regulere nesten hele elgstammen i Hattfjelldal på dette storviltområdet alene. Skogeierlaget mener derfor det er riktig å tillegge dette området et ekstra ansvar.

Jobben med beiteregistreringene ble gjort som et samarbeid mellom Hattfjelldal Skogeierlag, Allskog og Statskog SF. Alle rettighetshavere er da godt representert.

Resultatet fra denne registreringen kan man lese her.

Takseringene er helt entydige og viser at vi per i dag har et elgbeite som er satt nesten helt ut av produksjon.

3. Elgens muligheter for å overleve kommende vinter

Med referanse i beiteregistreringene mener skogeierlaget der er riktig å være klar over at selv på en vinter vil kalv/ungdyr ha store problemer med å komme seg levende gjennom vinteren. Blir det en tøff vinter indikerer alle parametere at vi går mot en ny kollaps i elgstammen med en ny sultedød for elgen. Det er ingen tegn til at de siste års avskytning på storviltområde

Statskog sør har gitt oss den nødvendige reduksjon av elgstammen.

4. Manglende regulering av elgstammen

Skogeierlaget mener at med bakgrunn i tidligere års gjentatte sultedød av elg og dagens status på elgens beiter vil det være riktig å si at man på storviltområde Statskog Sør kun har beskattet og regulert en mindre del av elgstammen.

Et godt kvalifisert overslag med referanse i arealenes evne til å produsere elgbeite og en sammenlikning med tilsvarende arealer ellers i Norge tilsier at det fra tidlig 1990 tall fram til i dag burde vært skutt det dobbelte antall elg på dette arealet.

Skogeierlaget mener at det da blir korrekt å si at det er mangel på mat med påfølgende sultedød som har regulert elgstammen på Statskog sør storviltområde siden tidlig 1990 tall. Dette er rimelig dramatisk uansett fra hvilket ståsted man ser det.

Det er spesielt dramatisk med hensyn på dyras velferd og egenverdi som er visket helt ut.

5. Videre beiteregistreringer

Vi avsluttet årets beiteregistreringer etter 11 bestander da dette er nok slik vi ser det for å beskrive dagens situasjon i storviltområde Statskog sør.

Skogeierlagets intensjoner er at beiteregistreringer skal bli et komplett verktøy som brukes som en årlig referanse på alle jaktfelt i storviltområdet der elgen har vinterbeiteområder.

Planen er at man i 2022 utvider taksering slik at alle jaktfelt som nevnt over inkluderes og fortsetter disse registreringene årlig framover.

Dette vil da gi oss en helt nødvendig referanse på om tiltak iverksatt i forvaltningen av elg fungerer og gir oss nødvendige resultater.

Det er også planlagt et kurs vår 2022 der i prinsippet alle er invitert.

Hattfjelldal skogeierlag ser fram til å jobbe videre med denne saken.

For Hattfjelldal skogeierlag 18.09.21

Niels-Henrik Andresen, leder, Tore Skundberg, nestleder og Hermann Hundal, styremedlem