Helse Nord (HN) har rotet seg inn i en nærmest håpløs økonomisk situasjon. Foretaket har, etter krav fra helseminister Ingvild Kjerkol (AP) i foretaksmøte, fått i oppgave å spare inn hele 1 milliard kroner. Som pasienter i HN må vi dessverre bare innse det og innrette oss etter dette.

En 0-modell, som betyr å beholde dagens struktur med 3 sykehus og DMS i Brønnøysund, vet vi fungerer, med lik avstand for alle pasienter til SITT sykehus. Men det er for dyrt for HN å drive slik, det har dessverre ingen økonomisk bærekraft! Alle rapporter underbygger dette. Tre sykehus koster utstyrsmessig tilnærmet 3-gangen i utstyr sett opp mot ETT felles sykehus.

Strukturmessig og økonomisk kan det som Helse Nord nå må gjennomføre sammenlignes med det matvarehandelen måtte gjennom på 80-tallet. Da var det en butikk i hver bygd og hjørne, alle hadde nærhet til det de trengte av mat, men så kom krav om lavere pris og høyere avkastning, og dermed ble alle nærbutikker fjernet. Resultatet ble at vi fikk større butikkjeder på færre steder. Det samme gjelder helsetjenester. Å drive et sykehus etter metoden «det koster det det koster» er helt tydelig over. Vi får dessverre ikke gjort noe med dette.

Vi må nå heller innrette oss og påse at helseforetaket gjør gode Risiko- og Sårbarhet-analyser (ROS), og at de vektlegger «sørge for»-ansvaret sitt tilstrekkelig. Hvis ikke risikerer vi flere døde, og flere mennesker med redusert livskvalitet plassert i kostbare kommunale sykehjem.

Helseminister Høie (H) gjorde sitt feige vedtak om å ha ett sykehus fordelt på to steder på Helgeland. Det ene i et gammelt og dårlig bygg på ei øy på kysten (avskåret i dårlig vær) og det andre i et like skrøpelig bygg plassert i nord mot grensen til Salten. Løsningen vil ikke hjelpe på økonomien til Helse Nord, snarere tvert imot.

Bygningsbransjen graderer den tekniske tilstanden på bygg slik:

TG 0: 0 - 0,75 Meget god teknisk tilstand

TG 1: 0,75 - 1,5 God/Tilfredsstillende tilstand

TG 2: 1,5 - 2,25 Utilfredsstillende tilstand

TG 3: 2,25 - 3,0 Dårlig/meget dårlig tilstand

Multiconsult’s topp-rapport for teknisk tilstand fra 2017 viser at Hovedsykehuset på Alstenøya er det desidert dårligste, med TG3 på 62% og TG2 på 38%. Det betyr at HELE bygningsmassen trenger oppussing for å fremstå med den standard det hadde da det ble bygd, altså fortsatt et sykehus fra tidlig 1900-tall.

Når det gjelder Mo sykehus, så har bygget 75% TG2 og 1% TG3. Da er ikke Selfors Sykehjem og tannklinikken, som de så hastig kjøpte, tatt med. Bruker man 2 milliarder kroner på å ruste opp Selfors Sykehjem og Mo Sykehus, vil byggene fortsatt ha en standard det hadde da det ble bygd, for sykehuset som helhet, ca. 1980.

Disse tallene er 6 år gamle, så bildet er mye verre nå.

Sammenligner vi, så har Mosjøen sykehus (som ble foreslått lagt ned som akuttsykehus) den klart beste bygningsmessige standarden i hele HSYK. Mosjøen har hele 60 % i TG 1, over dobbelt så høyt sammenlignet med Mo sine 24 %.

Dette er bare et av momentene hvorfor 0-alternativet ikke er liv laga. Det blir for dyrt å holde liv i tre sykehus. At ETT sykehus må plasseres MIDT PÅ HELGELAND kommer frem helt tydelig når vi ser på pasientreisekostnader, og ikke minst tilgjengelighet for alle pasientene. ETT-sykehus på Selfors, opp mot Polarsirkelen er ikke gjennomførbart, og resultatet vil uansett bli et sykehus anno 1980.

Det må tenkes nytt, og det er det som er hovedbudskap fra Helse Nord etter siste styremøte.

ETT FELLES SYKEHUS MIDT PÅ HELGELAND er den eneste forsvarlige løsningen for å ivareta ALLE pasientene på Helgeland.


Ja til ETT-sykehusmodellen midt på Helgeland

Pål Bergquist

Roy Solvang