Vefsn kommune står likhet med andre kommuner på Helgeland og i resten av landet i en utfordrende situasjon knyttet til at vi har en stigende andel eldre som har behov for bistand og som vil ha et økende behov for tjenester fra kommunen i framtiden.

Les også

Astrid (100) må bo på dobbeltrom: – Jeg prøver å ikke tenke så mye, men blir deprimert

Sett i lys av mediesaker som har vært den siste tiden er det viktig å informere om hva konkret som skjer innen helse og omsorg i Vefsn kommune. Hvordan har vi tenkt å løse utfordringene som er her og nå og inn i framtiden?

Først litt historie. I 2018/2019 ble det lagt ned 34 sykehjemsplasser i Vefsn kommune. I ettertid må vi konkludere med at det ble lagt ned for mange plasser og man klarte ikke å styrke de hjemmebaserte tjenestene godt nok. Det har ført til at vi pr. i dag har en utfordrende situasjon særskilt innen sykehjemstjenesten i tillegg merkes det et økt trykk innen de hjemmebaserte tjenester.

Med blant annet det som bakgrunnsteppe vedtok kommunestyret i desember 2021 å igangsette en større utredning innen helse og omsorg for å få et svar på hva som må gjøres for å løse utfordringene og sikre gode helse og omsorgstjenester i Vefsn kommune nå og fram i tid.

I juni ble det lagt fram åtte planer for kommunestyret i Vefsn, planene setter retning og beskriver konkrete tiltak for å løse nåsituasjonen innen helse og omsorg og gir en tydelig retning over hva som må gjøres innen helse om omsorg i Vefsn kommune fram mot 2040.

Dette er det mest omfattende planarbeidet som noen gang har vært gjort i helse og omsorg i Vefsn kommune. Arbeidet med de ulike planene har vært utført av ledere, ansatte og tillitsvalgte i Vefsn kommune. Planene tar for seg pårørenderollen, rollen som frivillig, plan for rehabilitering, psykisk helse- og rus, forebygging, velferdsteknologi, demensplan etablering av omsorgsteam. Underveis har det vært avholdt møter der innbyggerne har vært invitert og det planlegges et nytt møte i høst for å legge fram det ferdige arbeidet.

Til det som opptar og bekymrer de fleste – hva skjer rundt nye sykehjemsplasser og nye omsorgsboliger i Vefsn? I juni ble lagt fram planer for bygging av 24 nye sykehjemsplasser på Fredlundskogen, nye dagplasser i tilknytning til Fredlundskogen, nye omsorgsboliger, nye boliger innen miljøterapitjenesten og sammenslåing av omsorgsboligene som ligger på Skjervengan. I tillegg ble det lagt fram plan om utlysning av bygging av 24 nye omsorgsleiligheter (anbudet går ut i høst). Kommunestyret ga sin aksept for at vi kunne gå videre med disse prosjektene.

Fredlundskogen ligger først i køen og man er i gang med et skisseprosjekt. Går alt etter planen vil man starte arbeidet med bygging i 2024. Med flere sykehjemsplasser vil vi blant annet klare å redusere eller få helt bort bruk av dobbeltrom på korttidsplass. Viktig å informere om at det ikke er noen som har langtidsplass som har dobbeltrom foruten ektefeller.

Vi vil i tillegg arbeide videre med å planlegge et nytt sykehjem i og fortsette prosjektet med å se på bygging av 40 omsorgsleiligheten i den gamle delen av Parken.

Vefsn kommune gir gode tjenester innen helse og omsorg. Vi har dedikerte ansatte på alle nivå som står på for brukerne og yter sitt beste for å gi gode tjenester. Vi skal fortsette å gi gode tjenester og vi skal arbeide med å sikre at alle som bor i Vefsn får gode helsetjenester det være om du er ung eller gammel.