Gå til sidens hovedinnhold

Hogsten i Vallia

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg reagerer kraftig på den siste reportasjen publisert i Helgelendingen 21.07.21 om hogsten i Vallia. Hele reportasjen er høyst kritikkverdig, og innholdet bærer i all sin helhet preg av feilinformasjon og/eller mangel på kunnskap og kjennskap til fakta i saken. Når sterke nedsettende begrep som vandalisme og forsøpling brukes for å beskrive en helt vanlig skoggsdrift er dette ikke noe annet enn dårlig presseskikk.

Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Det skal også legges vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, og gjøres klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

Denne reportasjen oppfattes mer som et dårlig leserinnlegg med manglende kunnskaper om sakens faktiske sider og om hogst generelt. Helgelendingen er et massemedium som dekker saker i et lite samfunn hvor de fleste har kjennskap til hvem som omtales selv om disse ikke identifiseres med navn i reportasjen.

Videre inneholder reportasjen dårlige formuleringer som «alle Helgelendingen har snakket med» og «så godt som alle mener hogsten har bidrar til å forsøple området i stedet for å forskjønne det. Ikke få har hoderystende uttalt seg om hogsten som oppfattes som vandalisme snarere enn forskjønning.» Hvem er «alle»? Kilden for informasjon skal etter Vær Varsom-plakaten som hovedregel identifiseres. Hvem disse «alle» er bør legges frem, når dette ikke presiseres undres det over hvilke kilder journalisten har oppsøkt.

Videre informeres det om at Vallia er klassifisert som utmarksområde, og OVF som eier av skogen selv bestemmer om det skal foretas hogst eller ei, tiltross for at mange utenforstående kan ha sterke motsetninger til dette i populære turområder. Her er det særlig viktig at fakta vektlegges og at utenforstående «synsere» ikke bruker media til å spre feilinformasjon.

Reportasjen er utelukkende negativ og nedsettende til utførelsen av hogsten, noe som er helt i strid med fakta og gir et svært misvisende inntrykk av arbeidet som er utført.

Det kan dokumenteres at hogsten er utført helt feilfritt og etter PEFC’s skogsstandard.

Så litt grunnleggende om hogst. For det første kan virke som om mange sitter med lite kunnskaper på dette området. OVF er eier av skogen i Vallia og oppdragsgiver. Skogsentreprenører leies inn og hugger etter ønske fra skogeier.

Ved snauhogst kan mange mene at det ikke ser særlig pent ut rett etter hogst. Hogst har blitt utført i alle år, men med moderne maskiner effektiviseres hogsten og for mange virker det voldsomt når plutselig «en hel skog» er borte. Men det er ikke enstydig med at det er noe kritikkverdig ved utførselen av hogsten. Tvert imot er det nødvendig for å ta vare på ressurser. I Vallia var også skogen gammel hogstmoden østlandsgran som ikke er beregnet for vårt klima. Ved kraftig vind falt trærne som «dominobrikker», og jeg vil påstå det var farlig å ferdes der. Derfor er det betryggende at den nå er fjernet og ny gran er plantet.

I grunnprinsippet skal også kvist og nedfallskog ligge igjen, blant annet for å gi næring til bakken og ivareta livsgrunnlag for insekter og fugler. Stående døde lauvtrær, grov død furu, naturlige høgstubber (trær som er knekt og det står igjen en høy stubbe) av alle treslag og liggende døde trær eldre enn 5 år, skal som regel spares ved hogst.

Skogsentreprenørene har heller ikke ansvar for å fjerne kvist med mindre det foreligger en ekstra avtale om dette, noe det svært sjelden gjør og heller ikke gjorde i dette tilfellet.

Kommunen krevde også geologiske undersøkelser før to nødvendige stikkveier kunne bygges for å komme til med skogsmaskiner i de bratteste partiene, hvor det også nå ligger mye synlig nedfallskog. Dette ble ikke gjort på daværende tidspunkt og videre hogst og rydding ble stoppet.

Det skrives i reportasjen: «Endelig tas det tak i Vallia» og «Ikke akkurat velfrisert». Vel, oppdraget var ikke å «forskjønne» området, slik som det står i reportasjen at hogsten ikke har bidratt til. Oppdraget var å utvinne tømmer - ikke å lage et parkanlegg.

I tillegg bør OVF gis ros for å ha tatt initiativ og selv betalt for å få fjernet store trær som stod tett inntil bebyggelsen og utgjorde en vesentlig fare grunnet råte.

Reportasjen sprer feilinformasjon ut til befolkningen og oppleves som et grovt presseetisk overtramp.

Stine Kjemsås

Kommentarer til denne saken