Gå til sidens hovedinnhold

Her har Helse Nord en mulighet til å åpne eller stenge døra for Nyland en gang for alle

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Krav om utredning Nyland

Rapporten fra Sweco om tomtesiling skal nå ut på «høring». I forbindelse med dette ble det både i styremøte til Helse Nord og Helgelandssykehuset presisert at dette var en høring som gjaldt alle de 22 tomtene som var foreslått. Problemet med dette er at 2 av tomtene som er foreslått knapt nok er nevnt i rapporten, sett fra vårt standpunkt er dette uheldig for videre prosess. Blant tomtene som ikke er nevnt er Nyland, den tomten som av mange på Indre og Søndre Helgeland er antatt å være den beste.

Hvordan er det da meningen at man skal kunne uttale seg om rapporten sett i relasjon til Sweco rapporten? Vi er en Facebookgruppe med små økonomiske ressurser til å analysere alle aspektene som er tatt opp i rapporten. Vi har tatt opp mange forhold ved tidligere analyser, og mener at det ennå ikke er foretatt en fullstendig analyse av tomtevalg i Vefsn.

Høies vedtak sier Sandnessjøen (SSJ) og Omegn. Høie sa også i intervju med Rana Blad rett i etterkant av vedtaket, at omegn ennå ikke er definert av Helse Nord.

Dette var så sent som i januar 2020, altså etter at de fleste rapportene som lå til grunn ved vedtaket i styresak 137-2019. Dette vil derfor si at tidligere definisjoner av omegn er lagt bort av Høie og at en skulle definere dette på nytt igjen senere.

Dette synet finner vi til dels igjen i styret hos helse Nord, som ennå ikke har foretatt en definisjon av omegn. Det ble i styremøtet sagt at man skulle unngå å definere dette for at man ikke skulle være innskrenkende i forhold til det utfallsrommet man kunne komme med i tomtesilingen.

HSYK har derimot gjort det motsatte og benytter 20 minutter aktivt for å begrense tomtevalg. Vi gjør oppmerksom på at dette umulig kunne vært Høies hensikt med vedtaket. I sykehuset Innlandet var vedtaket «i området rundt Mjøsbrua». Til tross for dette er Brumunddal foreslått som alternativ, selv om dette ligger 18 km unna Moelv.

I dette ligger det at man skal ikke unnlate å gjøre gode valg, selv om vedtaket kan tolkes innskrenkende! I så fall kan man jo undres på hvorfor man i det hele tatt kjører en utredning?

Vi vil her minne på at Helse Nord er et fagorgan og ikke en politisk innretning som utelukkende skal iverksette politiske beslutninger.

Vi vil også særskilt peke på pkt.6 i Høies vedtak:

«Styret ber om at tjenestetilbudet i rus og psykisk helsevern videreutvikles med basis i dagens DPS- struktur med sengekapasitet og poliklinikker. I konseptfasen må det også gjøres en vurdering av hvordan det somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rus skal styrkes innen framtidig struktur, jf. nasjonale målsettinger».

I dette punktet står det rett ut at dagens DPS struktur skal videreføres. Samtidig står det at de nasjonale målsettingene skal følges. Om en da velger å lokalisere ett sykehus på Alstenøya, får vi et klart brudd mht. struktur i forhold til det som skjer ved andre sykehusutredninger, hvor samlokalisering er meget viktig for å sikre god oppfølging av denne pasientgruppen.

Da hovedtyngden av psykiatrimiljøet i HSYK er i Mosjøen (MSJ) vil en etablering på Alstenøya ødelegge for at Helgeland kan nå de nasjonale målsettingene.

Da «Nye Narvik Sykehus» var under planlegging var dette ett av suksesskriteriene som det ble pekt på. Blant annet ble det pekt på at forventet levealder ved alvorlige rus og psykiatritilfeller er 15-20. år lavere enn ellers i samfunnet.

Blir SSJ vedtaket for Helgeland, vil det gjøre at vi får ett av landets dårligste somatiske og psykiatrisk/rus tilbud. Det lille somatiske sykehuset er fordelt på to steder og psykiatrien på tre. Kan dette være en løsning Helse Nord er bekjent av? Spesielt når det koster så lite å utrede Nyland på lik linje med de andre alternativene.

Vi har sett nærmere på to forhold i Sweco´s rapport som er særdeles relevant i forhold til lokalisering av hovedsykehus, som skal levere tjenester på enkelte områder, som det eneste på Helgeland.

Sweco har i forbindelse med tomtesilingen benyttet denne tabellen (side 64, tabell 7-1) til å punktere Tovåsen som alternativ:

Dette var en av de viktigste tabellene i Sweco's argumentasjon. Vi benytter de samme grunnlaget som Sweco for Nyland, bare med forutsetningen av å favne flest pasienter, pårørende og ansatte på Helgeland, bildet blir nå et helt annet. Dette vil si at man får ett DMS i Sandnessjøen (SSJ), lik det som er foreslått for Vefsn. Metodikken ellers er HELT lik.

Antall bosatte alternativ Nyland er hentet ut fra Multiconsults silingsrapport for Vefsn Kommune. Denne viser at Nyland er suverent mye bedre enn alle andre alternativer. Vi vil anta at Tovåsen får tilnærmet de samme tallene om man forutsetter at det hverken blir DMS i MSJ eller SSJ.

Det denne beregningen viser er at Nyland er suverent mye bedre enn alle alternativene som tidligere er vurdert, selv om man benytter Sweco’s metodikk!

Vi har videre frisket opp tallene fra SSB mht. antall arbeidstakere ved de ulike sykehusene som faktisk bor i «sykehuskommunen» Om man ser på SSB statistikk (13122) for 4 kvartal 2020, ser man at byen SSJ i dag kun klarer å bosette 65 % av de som jobber ved sykehuset. Av de 653 som har SSJ som arbeidssted er kun 422 bosatt i Alstahaug.

Hele 57 bor i Leirfjord og 399 bor i Vefsn. Dette vil si at det bor flere i Vefsn og Leirfjord enn i Alstahaug. I denne sammenheng er det relevant å spørre seg «Hvor skal partnere som jobber ved sykehuset jobbe, og hvordan slår det ut når du skal øke antall ansatte med f. eks 200 stykker»

Enda viktigere er det å spørre seg; Hvordan skal vi kunne drive det nye Hovedsykehuset uten å tenke på at vi trenger fagkompetansen i MSJ og SSJ samlet, denne er større en fagkompetansen ved Rana Sykehus (MR) alene? Ved en plassering av det nye Hovedsykehuset på Nyland vil også kompetanse fra MR kunne telle med.

Som vi tidligere har nevnt, Det er ihht. Til statistikk innhentet fra Helgelendingen kun 9 personer som går 3 klasse ved realfaglinja i SSJ. Leger blir som sagt rekruttert herfra og kun de færreste slipper inn videre ved legestudiet pga. karakterkrav. Skal alle fremtidige leger som jobber i SSJ være tilflyttere?

HSYK og Sweco velger å overse Statlig veileder mht. lokalisering av statlige arbeidsplasser. Denne sier at man skal prioritere områder med minst statlig andel sysselsatte. Alstahaug har pr i dag 21 % og har Vefsn 9 %. Likevel velger man å gå for en etablering i Alstahaug, som vil forrykke denne balansen ytterligere.

Spesielt Indre Helgeland bør derfor KREVE at Nyland blir utredet på lik linje med de andre alternativene i rapporten, dette er også av interesse for Søndre Helgeland som gjentagende ganger har fremmet at deres hoved ønske er Mosjøen, med alternativet Nyland som nummer to!

Det skal nå komme innspill også for Nyland, men man mangler muligheten til å kommentere dette når alternativet ikke er utredet. Poenget med en utredning er jo også å se hva "uønskede" alternativer gir av effekter, ikke minst for å unngå støy i etterkant om vedtaket.

Her har Helse Nord en mulighet til å åpne eller stenge døra for Nyland en gang for alle. Dette er ikke ressurskrevende for metodikken er på plass allerede.


For Facebookgruppa "Hovedsykehus ETT Helgeland", Svein Eirik Forsmo og Jan-Kjetil Grøftrem