Helgelandssykehuset 2025 – En åpen og transparent prosess?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (iSandnessjøen) Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp, og har etter hvert blitt solid forankret i lovverk og praksis. De grunnleggende hensyn som ligger bak prinsippet er:

  • Demokratihensyn, det at innbyggere gjennom tilgang på informasjon kan få innsikt i samfunnsspørsmål, få bedre grunnlag til å ta del i samfunnsdebatten, og bli aktive deltakere i det demokratiske samfunnet vårt
  • Kontrollhensyn, det at innbyggerne og media gjennom innsyn har mulighet til å kontrollere styresmaktene og slik avsløre kritikkverdige og uheldige forhold.
  • Rettssikkerhetshensyn, gjennom at de ulike aktørene kan skaffe seg kjennskap til forvaltningspraksis og grunnlaget for dette, noe som motvirker usaklig forskjellsbehandling og andre former for kritikkverdig bruk av makt og kompetanse.

Det er også et sentralt moment at åpenhet fører til økt tillit til forvaltningen. Omfattende hemmelighold vil lettere føre til mistanke om at forhold ikke blir håndtert i samsvar med regelverket, eller at det kanskje også foreligger andre uheldige omstendigheter som for eksempel maktmisbruk. I formålsparagrafen til Offentlighetsloven, kommer også disse hensyn til uttrykk.

I forbindelse med den pågående prosessen med endring av sykehusstrukturen på Helgeland, har jeg forsøkt å få innsyn i ulike dokumenter knyttet til prosessen, jf. offentlighetsloven. Blant annet har jeg ønsket å få innsyn i alle dokumentene/beregningene som ligger til grunn for den alternativskillende økonomiske analysen, inkludert all korrespondanse mellom Helgelandssykehuset og konsulentfirmaet Deloitte. Dette har ikke Helgelandssykehuset ønsket å gi innsyn i, og jeg valgte å klage på dette. Helgelandssykehuset ønsket ikke å imøtekomme min klage, og videresendte derfor klagen til overordnet klageorgan, Helse- og omsorgsdepartementet. I oversendelsesbrevet (datert 25.06.2019) argumenterer Helgelandssykehuset med at den løpende kommunikasjonen som eiendomsdirektør Bech-Hansen og fagdirektør Mürer hadde med Deloitte via e-post og telefon i forbindelse med utarbeidelsen av den alternativskillende økonomiske analysen, ikke var å betrakte som saksdokumenter. Videre ble det også hevdet at dokumentene måtte ansees som interne dokumenter. Det ble også vist til at e-postkorrespondansen måtte betraktes som muntlig kommunikasjon, videre at de innholdsmessig ikke hadde direkte betydning for saken.

I brev av 09.07.2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet konkluderer departementet med at Helgelandssykehusets vedtak om delvis avslag om innsyn i Deloitte-rapporten (Alternativskillende økonomisk analyse), samt skriftlig dokumentasjon mellom Helgelandssykehuset og Deloitte i tilknytning til arbeidet med rapporten, oppheves. I begrunnelsen viser departementet bl.a. til at de aktuelle dokumentene må betraktes som saksdokumenter i henhold til offentlighetsloven, og vider at disse ikke kan behandles som interne dokumenter etter offentlighetsloven §14 første ledd. Departementet viste også til at de ikke kunne se at offentliggjøring av verdianslag på eiendommer som eventuelt i framtiden skal selges kunne medføre skader av slikt omfang at det var påkrevd å unnta disse opplysningene fra innsyn. Når det gjelder å få innsyn i beregningene som ligger til grunn for det so presenteres i rapporten, ble sykehusets vedtak opprettholdt av departementet.

Ved å unnlate å skrive referater fra møter og arkivere korrespondanser blir det vanskelig, for ikke å si umulig, å etterprøve administrasjonens arbeid med sykehussaken samt grunnlaget som anbefalingene som gis bygger på. Det hjelper også lite når saksbehandling skjer muntlig via telefon (jf. informasjon gitt fra Helgeladssykehuset i brev av 25.06.2019 til departementet hvor det informeres om at eiendomsdirektør og fagdirektør har hatt løpende dialog med Deloitte pr. telefon og e-post). Det er prisverdig av styret å påpeke at prosessen skal være åpen, transparent og etterprøvbar, men når administrasjonen ikke følger opp styrets intensjoner på en god nok måte og sørger for at prosessen kan etterprøves, blir dette lite troverdig. Om det skyldes manglende kunnskap eller vilje, skal jeg ikke spekulere i. Men slik jeg ser det har Helgelandssykehuset ennå et stykke igjen å gå før de kan kalle prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025 for en åpen og transparent prosess.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken