Brønnøy kommune varsler oppstart av planarbeid med interkommunal kystsoneplan for Helgeland – Kystplan Helgeland. Samtidig er forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Fristen for å komme med høringsinnspill er forlenget til 8. juni.
Brønnøy kommune har sammen med Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Leirfjord, Nesna, Træna, Lurøy og Rødøy vedtatt deltakelse i det interkommunale plansamarbeidet. Den interkommunale kystsoneplanleggingen vil forløpe parallelt med kommunens egen allerede igangsatte planprosess knyttet til revidering av både land- og sjøarealene i kommuneplanens arealdel. Innspillene som allerede er mottatt i forbindelse med denne revideringen vil også bli vurdert som innspill til Kystplan Helgeland.