Bakgrunnen for konflikten mellom de to selskapene, var en kontrakt som ble inngått mellom Helgeland Kraft og NCC i 2017, etter at sistnevnte vant anbudskonkurransen om jobben «dam Hundålvatn».

Kontrakten var på 26,9 millioner kroner, og entreprisen innhold to hoveddeler, herunder styrking av dammen og ny sjakt ned til dammens omløpstunnel.

Arbeidet med boringen av sjakten viste seg derimot å være utfordrende på grunn av grunnforholdene, og tok lenger tid en planlagt. Etter en stund leide Helgeland Kraft inn et annet selskap til å fullføre denne jobben.

Helgeland Kraft og NCC ble ikke enige om sluttoppgjøret da arbeidet var ferdig, og den 14. februar i fjor valgte NCC å trekke Helgeland Kraft for retten, med et krav på inntil 9,6 millioner kroner.

Helgeland Kraft krevde seg frifunnet, og tok samtidig ut et motsøksmål hvor de fremmet krav om erstatning på inntil 1,6 millioner kroner for de ekstra kostnadene det medførte at arbeidet med sjakta måtte settes bort til et annet selskap enn NCC, samt krav om dagmulkt for at fristen for å ferdigstille alt damarbeidet ikke ble overholdt.

De to partene møttes til rettsmekling den 5. juni i fjor, men kom ikke til enighet.

En enstemmig Alstahaug tingrett har nå dømt Helgeland Kraft til å betale i overkant av 5,2 millioner kroner til NCC. Begge partene må dekke sine egne kostnader, da tingretten kom fram til at NCC ikke har fått «medhold fullt ut» i henhold til kravet i tvisteloven dersom en av partene skal kunne kreve å få saksomkostningene sine dekket av motparten.

– Vi har fortsatt ikke tatt stilling til om vi kommer til å anke saken, sier advokat Asbjørn Lyséll Dølvik som representerte NCC.

Helgeland Kraft har heller ikke bestemt seg for om de skal anke dommen eller ikke.

– Vi holder fortsatt på å vurdere dommen sammen med Helgeland Kraft Vannkraft, og har fremdeles ikke tatt endelig stilling til spørsmålet om anke, sier advokat Sarah-Ann Kvam.