Hattfjelldal Senterparti støtter bekjempelsen av plast i havet

Av
DEL

Leserbrev

Hattfjelldal Senterparti ønsker ikke å støtte årets TV-Aksjon, der inntekten går til organisasjonen WWF. Dette er ikke fordi vi ikke ønsker å ta del i arbeidet med å bekjempe problemet med plast i havet, men fordi WWF arbeider på kollisjonskurs i særlig en sak som er veldig viktig for oss i Hattfjelldal. Vi velger derfor å gi vår støtte til Rivers Global, som er en organisasjon som jobber utelukkende med å bekjempe problemet med plast i havet.

Den største og viktigste grunnen til at vi ikke ønsker å støtte WWF er den rovvilt problematikken vi står ovenfor. WWF er tydelige på at de ønsker mer rovvilt. Mer rovvilt er en trussel mot beitenæringen. 8. januar 2019 signerte 210 ordførere, fra flere ulike partier, en felles uttalelse om problemstillingen. Over 10 000 mennesker demonstrerte foran Stortinget, for å få regjeringen til å følge opp rovviltforliket. Dette er med andre ord ikke bare en senterpartisak. Det er leit at NRK ikke ser at WWF derfor er en organisasjon flere kommuner syns det er vanskelig å gi sin fulle støtte til.

Nordland som fylke har kanskje den største belastningen med rovvilt i Norge, noe blant annet vårens store tapstall i reindrifta viser. At over 50 % av reinkalvene årlig skal miste livet til fredet rovvilt mener vi er for mye. Det har de siste årene stadig blitt verre. Nordland er den eneste regionen der rovviltnemnda ikke har fått godkjent sin forvaltningsplan, men skal overstyres av Klima- og miljødepartementet. Blant annet har det vært konflikt rundt yngleområde for bjørn.

Rovviltnemnda fattet 26. januar 2017 enstemmig blant annet følgende tekst:

Forvaltningsplanen med nye alternativer for bjørnesoner kan ikke tas stilling til uten at det foreligger en konsekvensutredning som belyser næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser, sett i sammenheng med bestandsmålene og konsekvenser av annet rovvilt, jerv, gaupe og ørn. Bjørnesonen i planen fra 2011 ligger fast inntil videre.

I tillegg må det foreligge en vurdering av forslagene i forhold til statens folkerettslige forpliktelser overfor den samiske reindrifta.

Følgende hensyn skal tillegges vekt i en konsekvensutredning:

 Næringsutøvelse av enhver karakter

 Andre samfunnsinteresser

 Bosetting og livskvalitet

 Jaktinteresser

 Forholdet til lokalsamfunn

 Redusere tap på husdyr

 Redusere konfliktgrunnlaget mellom mennesker og rovdyr

Klima- og miljødepartementet skaper med sin overstyring en usikkerhet for beitenæringa, og gir rom for spekuleringer i om de tenker å gjøre endringer som fører til at rovviltnemndas vilkår ikke blir innfridd.

05. september 2018 lovet statsministeren at det ikke skulle gjøres endringer uten konsekvensutredning. Vi håper selvsagt at Klima- og miljødepartementet følger opp statsministerens lovnader, selv når WWF fortsetter å presse på for å øke mengden rovvilt

Hattfjelldal Senterparti vil gjøre som Hattfjelldal kommune, og gi sin støtte til Rivers Global for bekjempelse mot plast i havet. Årets TV-aksjon har, som tidligere nevnt, et svært viktig tema! Og siden WWF er en såpass konfliktfylt organisasjon, tenker vi det kan være greit for folk å ha en alternativ organisasjon å gi til. Da oppnår vi i fellesskap å støtte det viktige formålet, mens vi lar årets TV-aksjon gå sin gang uten oss. Så håper vi at framtidige TV-aksjoner blir mindre konfliktfylte.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags