FRAMTID FOR NORDLANDSBANEN?

Godstrafikken med jernbane er i ferd med å bryte sammen i Norge. Det er lagt inn en «godspakke» på 18 milliarder i Nasjonal Transportplan, men tiltakene vil ikke begynne å virke før om 5 – 10 år. Samtidig sies det fra den største godsoperatøren, CargoNet, at det er bare to år å gå på. Lenger kan ikke godstrafikken på jernbanen fortsette å gå flere titalls millioner i underskudd.

Dette burde vekke kraftig uro i distriktene. Jernbane er egnet for store godsmengder over lange strekninger. De lange stambanene vil miste mest trafikk, og Nordlandsbanen er sannsynligvis den mest sårbare. Hvis godset blir borte fra Nordlandsbanen, blir det tungt å forsvare fortsatt drift med bare persontrafikk. Hvem vil ta regninga? Og drømmen om Nord-Norgebanen kan nok legges i kista for godt.

Det er i dag et tverrpolitisk erklært mål å få mer gods fra vei til bane og sjø. Men uavhengig av dette får veitransporten en stadig bedre konkurransesituasjon mens jernbanen sliter stadig mer. Veitransporten profiterer på EØS-avtalen som legger til rette for omfattende sosial dumping, og som i praksis har opphevet begrensningene for kabotasjekjøring. Dette er villet norsk politikk, bestemt av EU. Mens veinettet forbedres i høyt tempo, plages jernbanen med nedslitt, gammeldags infrastruktur og et vedlikeholdsetterslep som igjen øker år for år.

Vi kan stå overfor omfattende nedleggelser av norske banestrekninger. Finnes det vilje, og evne, til å finansiere og gjennomføre de massive tiltakene som skal til for å unngå at det skjer? Hva slags ringvirkninger vil det ha om Nordlandsbanen legges ned? Godset vil komme fram. Men prisen for det vil være høy, blant annet 80 – 100 flere vogntog i døgnet, hver vei. Dette fører med seg økte utslipp av klimagasser, og forringet livsmiljø for dem som bor i nærheten av gjennomfartsveiene. Ingen vet heller hvor mange av vogntogene som vil ha inkompetente førere og uegnet materiell - bokstavelig talt et spørsmål om liv og død! Dessuten er det deler av næringslivet som baserer seg på jernbanetransport. Hva slags omstillingsmuligheter finnes, og hva vil det koste?

Det blir krevende å snu denne utviklingen, og sittende regjering er tydeligvis for opptatt med å ødelegge persontrafikken til å tenke på strakstiltak for godstrafikken. Slike tiltak er ikke inne på statsbudsjettet for i år, og usikre for neste år.

Rødt Nordland krever at krisen for godstrafikken på jernbane blir håndtert nå! Et mulig strakstiltak kan være en offentlig miljøstøtte. Så må videre tiltak med terminaler, vedlikehold og kapasitetsøkning forseres. Utviklingen innenfor veitransporten må bringes under kontroll. Vi oppfordrer kommuner og næringsliv i Nordland til å ta situasjonen på alvor. Hvis et sammenbrudd i godstrafikken skal unngås, må regjeringen settes under press.

Ove Amundsen, styremedlem Rødt Nordland