Båndtvang i i Hattfjelldal

Beiteorganisasjonene i Hattfjelldal ønsker at båndtvangen for hunder i kommunen skal utvides fra 20. august til 31. oktober. I følge beiteorganisasjonene er årsaken at løse hunder påfører både dyr på utmarksbeite betydelig skade. Da saken var oppe til behandling i kommunestyret i desember ble den klokelig nok utsatt.

Spørsmålet om utvidet båndtvang er reist etter at det angivelig er kommet opp mange saker der hund skal hå påført beitedyr skade. I følge Statens naturoppsyn (SNO), som har som en av sine hovedoppgaver å registrere skader på beitedyr, er det ikke registrert sau som er skadet av hund i 2020. Og ifølge SNO finnes det heller ingen mørketall.

Koronapandemien førte til økt jakt med hund i Norge sist høst. Ikke minst var dette merkbart i Hattfjelldal kommune som både har svært mye statsgrunn og attraktive jaktområder. Med økt innrykk av jegere med hund, enten det er snakk om fuglehunder, elghunder eller harehunder, følger også en økt mengde av jegere som nok har et noe mer avslappet forhold til hundedressur enn det lokale og regionale jegere har. Dermed blir det lett flere uønskede hendelser og muligheter for konflikter øker.

Hattfjelldal er en stor beitekommune. Hver sesong slippes tusenvis av sauer på beite. I tillegg brukes utmarka til reinbeite hele året. Gjennom flere tiår har beitenæringa og jaktinteressene levd svært godt side om side. Noe av årsaken til det har vært at mange jegere utenfor regionen har valgt å prioritere jakt i Sverige. Samtidig har lokale jeger vist ansvar og hatt en stor bevissthet for å unngå hendelser som kan føre til konflikter. Sist høst var Sverige stengt for utenlandske jegere. Dermed ble det økt trykk på jakta i Norge, og i Hattfjelldal.

Det er dessverre ikke alle jegere som har den nødvendige kunnskapen om, og respekten for, beitenæringa. Alle jegere kan fritt kjøpe jaktkort uten at de må legge fram bevis for at jakthunden ikke jager beitedyr. Jakta er det Statskog som administrerer. Det er vanskelig å skjønne at Statskog forvalter jakta på en god nok måte når det i store beitekommuner ikke stilles krav om at jakthunder har nødvendig dressur før de kan slippes løs i skog og fjell. Norges jeger- og fiskerforbund har et veltrimmet apparat for dressur av hund på sau. I Hattfjelldal spesielt har det gjennom mange år vært et nært samarbeid med reineiere for å drive aversjonsdressur på rein. Etter vårt skjønn burde godkjent bevis på at hunden ikke jager sau og rein, vært et krav for å kjøpe jaktkort.

Vi tror ikke løsningen er et kommunalt vedtak om utvidet båndtvang. Langt viktigere må det være å innlede et samarbeid mellom Norges jeger- og fiskerforbund, Statskog og beitenæringa for finne løsninger på de problemene næringa opplever. Utvidet båndtvang vil i det alt vesentligste ramme lokale jegere. Og det kan umulig være hensikten til hverken beitenæringa eller kommunen.