(iSandnessjøen)

Styret i Helse Nord RHF har blitt kalt inn til styremøte onsdag 9. september kl. 08:30. Her skal styret i Helse Nord RHF orienteres om kreftkirurgien i Helgelandssykehuset. Styremøtet vil foregå på Skype og vil bli strømmet.

Slik ser sakslisten ut:

  • Sak 111-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 112-2020 Kreftkirurgisaken – Helgelandssykehuset HF, muntlig orientering Side 2
  • Sak 113-2020 Eventuelt Side 3

Dette er saken om tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset

Det var i 10. januar 2020 at tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen ble midlertidig stanset etter at tall fra Nasjonalt kreftregisters årsrapport fra september 2019 viste at avdelingen i Sandnessjøen hadde et dødelighetssnitt 100 dager etter operasjon som var langt høyere enn landsgjennomsnittet.

En faggruppe bestående av med medlemmer fra det kirurgiske miljøet i Sandnessjøen, samt ressurspersoner fra Helse Nord, UNN og fagavdelingen i Helgelandssykehuset gjennomførte så en hastegjennomgang av pasientjournalene, før administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir besluttet at det var forsvarlig å sette i gang tarmkreftoperasjonene i Sandnessjøen igjen kun et par dager senere.

Deretter ble det i vår bestilt to rapporter, fra henholdsvis Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø og St. Olavs hospital i Trondheim, som skulle gå saken enda nærmere etter i sømmene.

Rapportene kom tilbake med forskjellige konklusjoner. UNN kunne ikke finne alvorlige avvik ved sykehuset i Sandnessjøen, mens St. Olavs mente at en del av forholdene rundt enkelte operasjoner var av en slik art at man ville anbefale at forholdene ble vurdert av Helsetilsynet.

En tredje rapport ble så bestilt, denne gang fra Oslo universitetssykehus (OUS), og den omfattende rapporten kom tilbake 20. august 2020 med konklusjonen at det var kritikkverdige forhold ved sykehuset i Sandnessjøen, og artikkelforfatteren uttrykte bekymring rundt den høye dødeligheten. (Les alle tre rapportene i sladdet versjon her)

Forholdene ble meldt til Helsetilsynet, som ønsket å se nærmere på saken. I oktober var de blant annet på stedlig tilsyn ved sykehuset i Sandnessjøen 8.-9. oktober 2020. Samtidig ble de tre ekspertene invitert til et felles møte, for å drøfte funnene.

12. oktober 2020 bestemte sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir å stenge tarmkreftkirurgien ved enheten i Sandnessjøen for andre gang på ett år.

14. oktober 2020, to dager senere, la administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, fram et forslag til vedtak om å flytte all tarmkreftkirurgi fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset i Bodø. Dette i påvente av kvalitetsarbeidet som fortsatte på Helgeland. Forslaget ble vedtatt av styret i RHF-et.

13. januar 2021 ble den samlede rapporten fra de tre ekspertene offentliggjort i sladdet versjon. Den konkluderer med at kvaliteten ved tarmkreftkirurgien har vært vesentlig bedre på sykehuset i Mo i Rana enn ved sykehuset i Sandnessjøen i perioden de har undersøkt.

9. juni 2021 kunne iSandnessjøen publisere konklusjonen i den foreløpige rapporten fra Helsetilsynet etter det stedlige tilsynet i oktober i fjor. Den rettet skarp kritikk mot foretaket, og mente det forelå brudd på spesialisethelsetjenesteloven.

7. februar 2022 kom administrasjonen med sin anbefalning om tilbakeføring av kreftkirurgien til Helgeland. De foreslo å samle tarmkreftoperasjoner i Mo i Rana, mens andre mageoperasjoner som ikke er kreft skal utføres i Sandnessjøen.

9. februar 2022 utsatte styret i Helgelandssykehuset sin behandling av saken under et ekstraordinært styremøte.

15. mars 2022 vedtok flertallet (6 mot 4 stemmer) i styret til Helgelandssykehuset å tilbakeføre operasjonene til sykehuset i Mo i Rana. Sykehuset i Sandnessjøen skal imidlertid utføre andre mage-tarm-operasjoner som ikke er kreft.

18. mars 2022 anbefaler administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, at Helgelandssykehuset får tilbakeført operasjonene, men sier ingenting om hvor.

24. mars 2022 ber styret i Helse Nord om ytterligere utredninger i forbindelse med tilbakeføringen til Helgeland.

Faktaboksen ble oppdatert 27. april.