Gå til sidens hovedinnhold

«Et hovedsykehus for Helgeland er betinget av lokalisering til Tovåsen»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hovedsykehus til Tovåsen

En helseinstitusjon for 80.000, framskrevet til 87.000 helgelendinger i 2062, vil være avhengig av lokalisering til Tovåsen.

Plassering av hovedsykehuset til andre steder på Helgeland, eller til andre lokaliseringer i «Sandnessjøen og Omegn», vil gi struktur av to små sykehus, fungerende som DMS (distriktsmedisinske senter), med tap av kirurgi og avhengig av tilreisende avtalespesialister i medisinske fagfelt.

To små sykehus på Helgeland, vil dessverre bidra til gjentakelse av 20 års historie med ressurs-sykehus, sentrumshospital for 26.000 beboere i Rana, og svekket kysthospital for største del av beboerne Helgeland, fra Sør-Helgeland, Helgeland og deler av Indre Helgeland.

Rana kommunestyrets anbefaling av hovedsykehuset til Sandnessjøen, kan ikke sees på som annet enn oppspill til ny strid og kamp for et hovedsykehuset plassert i Rana.

Kan vedtak i Nordland fylkeskommune, være en hestehandel?

Er det tilfeldig at samme vedtaket i Rana kommunestyre blir fulgt opp av politiske beslutninger i Nordland fylkeskommune?

Har vi i løpet av hendelsene i sykehusprosessen lært oss noe om politisk metode-arbeid i dannelse av samhandlende tverrpolitiske syndikater i lukkede Facebook-grupper?

Kan en visjon for hovedsykehus i Sandnessjøen, isteden bli en tverrpolitisk «kupping» i Nordland fylkeskommune for at hovedsykehuset på Helgeland sluttelig bygges i Rana?

En åpen forutsigbar medvirkningsprosess for sykehusstruktur på Helgeland; er det blitt en lukket og regionalt tverrpolitisk syndikat-styrt prosess, en hestehandel?

Pasientreiser

Undersøkelser av pasienter-reise, viser at pasienter reiser forbi små sykehus, til sykehus med trygg kompetanse av spesialister inne bred kirurgiske og medisinske fagfelt.

Tovåsen er eneste lokalisering for et hovedsykehus for Helgeland, som trygger utvikling, rekruttering og understøtter økonomisk bærekraft for en fagsterkt helseinstitusjon.

Lokalpolitikk

Kortsiktig lokalpolitisk sysselsetting og tanker om næringspolitisk utvikling er ødeleggende maktspill som på sikt kan frata helgelendingene et rekrutteringssterkt spesialistsykehus for 80.000–87.000 beboere på Helgeland.

Manglende Konsekvensutredning

Data for riktig sykehuslokalisering har ligget åpent på bordet i prosessarbeidet over de siste årene, til tross for avvikende «Plan-Program for idefasen», manglende KU (konsekvensutredning) I og II, uklar Faglig strategisk utviklingsplan og en Tomteutredning / SWECO, med skjev bokføring for kriteriene til målområdene.

Fake News?

Konsekvensen for skjevhetene gjenfinnes i rapporten fra Ekstern Ressursgruppe med anbefalingen av Stort Akuttsykehus til Mo i Rana.

Gitt begrunnelse: «Største andel av befolkningen når sykehuset i Rana innen 1 time»?

Hvorfor konkluderte ikke Ekstern Ressursgruppe med riktige opplysninger?

At 5 av 10 helgelendinger ville rekke sykehuset i Rana innen 1 time.

Av dem kommer 3 av 10 fra Rana by.

Den andre halvparten av helgelendingene vil bruke 1 time lengre reise til sykehusbehandling i Rana enn til behandling ved hovedsykehuset på Tovåsen.

Hovedsykehuset på Tovåsen vil være Sentrumshospital for 30.000 beboere på Helgeland, som rekker sykehusbehandling innen en halv time. 8 av 10 helgelendinger vil rekke sykehusbehandling innen 1 time.

Sykehus for hele Helgeland

Hovedsykehuset på Tovåsen vil være et kysthospital med kortest reise for beboerne fra øyene og kysten av Helgeland.

5 min syketransport til Tovåsen, etter transport-bytte fra båt til bil, i Levang og ved Leira.

  1. Beboerne på Nord-Helgeland og Helgeland Innland, fra Mo i Rana, Mosjøen og fra tettstedene Hemnes og Grane, 6 av 10 beboere på Helgeland, rekker Tovåsen innen 1 time.
  2. Pasienter med lengst ambulansereise fra Sør- Helgeland; Brønnøysund, Sømna og Vega, med transportbytte Horn- Leira, vil bruke 3 min lengre reise til sykehusbehandling på Tovåsen, enn til nærmeste sykehus i Sandnessjøen med transportbytte på Horn-Tjøtta.
  3. Kortest reise til Tovåsen, vil beboerne ha fra Nesna, Herøy, Dønna, Alstahaug, Hemnes, Vefsn og Leirfjord.

Svak økonomi for Kysthospitalet.

Siste 20 års statlig drift av Helgelandssykehuset HF, har vist en forskjellsbehandling med svak økonomi for et kysthospital i Sandnessjøen og sterk økonomisk drift av et sentrumshospital i Rana.

Med ny sykehusstruktur for Helgeland, vil hovedsykehus på Tovåsen være samlet kysthospital og sentrumshospital for hele Helgeland. Det vil gi en økonomisk likhet og utjevning for helsetjenestene mellom kystbeboerne og byene-boerne på Helgeland.

Dette vil sannsynlig gi en annen økonomisk bærekraft, enn den historien kommunaldirektør Jan Erik Furunes forteller om økonomisk risiko og økonomisk sammenbrudd for Nye Helgelandssykehuset.

Helseforetaket på Helgeland skal drive mindre butikk og mer klinikk.

Industristedet Rana

Ved industriell vekst i Mo i Rana for 26.300 beboere, er det befolkningsvolum som har betydning for lokaliseringen og størrelsen på en helseinstitusjon.

Hovedsykehus på Tovåsen vil sammen med Bodø, Tromsø og Trondheim være behandlingssteder for ulykker ved industrien i Rana, på like vilkår som industriulykker i Mosjøen, i fiskeindustrien, i jordbruk, på oljebasen i Sandnessjøen og ved annen verkstedindustri.

Industristeder som Hydro Aluminium i Øvre Årdal, Sauda Smelteverk og industrien i Glomfjord, vil sammenliknet med Rana, ha dobbel reiseavstand til behandling ved respektive sykehus i Førde, i Haugesund og ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Sykehusene på Helgeland.

Sykehuset i Rana skal etableres og være et akuttsykehus for Rana, med lokalisering til nåværende bygningsmasse.

Det står ikke i foretaksprotokollen av 27. januar 2020 om «videreutvikling» av Rana sykehus; som skribent John Selnes har vedtatt.

Derimot refereres det ved foretaksmøtets til «Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019», hvor det slås fast:

De mindre sykehus skal trygges og videreutvikles.

Sykehuset i Rana skal ikke parallelt med hovedsykehuset for Helgeland, videreutvikles med fagkombinasjoner innen medisin, kirurgi og IKT, dekkende for framtidig nødvendig spesialiteter for 80.000–87.000 beboere på Helgeland.

Dette er utvikling som er tillagt hovedsykehuset for Helgeland, lokalisert til Tovåsen.

Et hovedsykehus som vil være en trygghet for beboerne på Helgeland og for framtidig variert næringsutvikling.

En helseinstitusjon for faglig utvikling, for forsking, og for kompetansebygging innen ulike områder for helse; blant annet for spesialisering av helsepersonell og for LIS-leger.

Kommentarer til denne saken