En viktig forutsetning for at eldre skal ha en god livsstandard er at de daglig gis et sunt og godt kosthold. Kunnskap og forståelse for dette når flere og flere, noe som gjenspeiler seg med en økende levealder. At vi nå blir både eldre og flere, legger press på eldreomsorgen i kommunene med økte kostnader og svekkelser i tjenestetilbudet, både for de som har hjemmehjelp eller som bor i institusjoner. Det er fortvilende å følge den negative utviklingen som er i samfunnet vårt på dette feltet. Helsedirektoratets undersøkelse avdekket at mellom 20 og 60% av brukerne i eldreomsorgen var underernært. God ernæring er avgjørende for å sikre god livskvalitet.


Fagforbundet Nordland har mange ansatte som står i dette daglig. Dette er ansatte som har spesialiserte kvalifikasjoner knyttet til ernæring. Disse medarbeiderne må få nok tid og ressurser til å utføre oppgavene. Vi i Fagforbundet forventer at kommunene går gjennom driften sin og gjør en fornuftig og kvalitetsmessig oppgavedeling, slik at yrkesgrupper uten kvalifikasjoner vedrørende arbeid med kosthold og ernæring, ikke blir pålagt denne typen oppgaver i jobben sin.


Fagforbundet har også mange medlemmer som er brukere. Innholdet og variasjonen i maten må få et større fokus. Likeledes må rammene rundt måltidene gi rom for mer medmenneskelighet og trivsel rundt bordene, noe som vil bedre den enkeltes appetitt, der dette er nødvendig. En god ernæring gir helsemessige gevinster, opprettholder funksjonsevnen, gir økt livskvalitet og kan spare samfunnet for kostnader gjennom færre innleggelser.


Slik kvaliteten på omsorgen nå reduseres, svekkes tilliten hos pårørende og ansatte, til både lokale og sentrale myndigheter.

Fagforbundet Nordland vil trekke fram nødvendigheten av et økonomisk løft innenfor eldreomsorgen. Kommunesektoren har fått betydelige økte rente-, drift- og strømkostnader som nå reduserer budsjettene innenfor viktige samfunnsoppgaver. Likevel må eldreomsorgen ivaretas. I tillegg må regjeringen innse sitt ansvar i denne sammenheng. Vi er redde for at vanskelighetene innenfor sektoren nå går utover rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren.

På vegne av fylkesmøtet i Fagforbundet Nordland

Bjørn-Roger Steen , Leder yrkesseksjon Helse og Sosial og Gunnar Pedersen, Leder pensjonist og uføreutvalget