Under siste fylkestingssamling foreslo Senterpartiet å fremme en uttalelse om at Enova må fortsette sin støtteordning til fyllestasjoner for biogass. Dette ble gjort med bakgrunn i satsingen på biogass som foregår flere steder i fylket, blant annet ved Sømna Biogass. Uttalelsen fikk støtte av alle partier i Nordland, og vi ønsker å gjengi deler av den her:

Enova kunngjorde i pressemelding 23. mai hvordan de hadde fordelt 83 millioner i støtte til 14 nye fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass. Én av disse ligger i Bjerkvik, lengst nord i Nordland. Enova sier også at dette er siste runde hvor fyllestasjoner for biogass får støtte, heretter vil utbygging overlates til markedet og kommersielle aktører.

Praktisk rekkevidde for kjøretøy som går på biogass er i dag er rundt 50 mil. Det er regulære ruter mellom Oslo og Trondheim i dag. Sett i lys av dette, er tildelingen fra Enova skuffende, da den etterlater et hull langs E6 mellom Trondheim og Bjerkvik. For den videre satsingen på biogass, som vi vet er i full gang blant annet i søndre del av fylket, er det helt nødvendig med etablering av fyllestasjon langs E6 sentralt i fylket.

Nordland fylkesting er enig med blant andre Norges lastebileier-forbund i at det fortsatt er et stort behov for utbygging av infrastruktur knyttet til fyllestasjoner for biogass, og at det er for tidlig for Enova å kutte i støtteordningen nå. Det er urealistisk at aktørene skal betale videre utvikling alene, og uten tilstrekkelig med stasjoner vil det heller ikke bli investert i biogassdrevne kjøretøy. E6 er hovedpulsåren i Nordland, og også her må vi legge til rette for flere biogassdrevne kjøretøy, spesielt for lastebilnæringen.

Å erstatte diesel med flytende biogass er det som gir størst klimanytte for lastebilnæringen. Det er svært uheldig at det ikke blir etablert en fyllestasjon i denne delen av Nordland fylke, særlig når det samtidig foregår en storstilt satsing på biogassproduksjon her. Det er derfor helt nødvendig å utvide ordningen, slik at selskaper som kan etablere seg sentralt på strekningen mellom Trondheim og Bjerkvik kan få insentiv til å gjøre det i en fremtidig tildeling. Nordland fylkesting anmoder Enova om å utvide sin støtteordning for fyllestasjoner for biogass, og i den forbindelse også se på dagens mangelfulle infrastruktur og mulige synergier med etablering av biogassfabrikker.

Senterpartiets fylkestingsgruppe er glad for at uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Den er sendt til klima- og miljøministeren, Stortingets energi- og miljøkomité, Nordlandsbenken, Norges Lastebil-eierforbund og Enova, og vi håper politikere, næringsaktører og andre som støtter opp om biogass-satsingen i Nordland bidrar til å følge opp slik at støtteordningen kan utvides. Vi tror ikke markedet alene klarer å drive frem utviklingen så raskt som vi ønsker i våre områder, og det vil være synd når vi ser på initiativene i Nordland. Det er klimapositiv flytende biogass som skal produseres her, basert på ressurser fra landbruk og havbruk. Gjødsel og avfall vil bli utnyttet på måter man ikke klarer i andre produksjoner, og avfall blir omgjort til en verdifull ressurs. For å få dette til, må alle gode krefter dra i samme retning.