En verdensledende sjømatnasjon

Det er i dag et behov for å se overordnet på verdikjedene knyttet til sjømat. Hvordan harmonerer ordninger og strukturer i fiskeri – og havbruksnæringa knyttet opp mot en helhetlig verdiskapning på land? Hvordan ta i bruk hele det potensialet som den blå åkeren innehar på en bærekraftig måte på lang sikt?

I arbeidet med å utarbeide en felles marin strategi i Nordland har det kommet fram at de ulike strukturene i næringene ikke fremmer koordinering, økt verdiskapning på land og utvikling av nye helhetlige verdikjeder. Det er derfor behov for å se nærmere på hvordan en felles politikk for marin sektor kan bidra til å ta ut potensialet i marin sektor i forhold til økt verdiskaping, arbeidsplasser og lønnsomhet.

En felles politikk for marin sektor kan bidra til en sterkere koordinering av fiskeriene, havbruksnæringa og fiskeindustrien. Det er derfor ønskelig at det snarest starter et arbeid for å skape en større helhetlig forvaltning av de maritime ressursene med tanke på å få løs synergier og incentiver for samarbeid mellom disse tre delene av marin sektor.

Det er ønskelig at marin sektor i framtida kan fremstå som en helhetlig sektor med gode og velfungerende innovasjonssystemer.

KrF vil derfor ha en helhetlig gjennomgang av den marine sektoren med henblikk på å øke kompetanse, innovasjon, verdiskapning og sysselsetting.

Det er sentrale utfordringer som i dag står i veien for at dette skal skje.

I lys av overstående vil Nordland KrF jobbe for punktene under framover.

• Sikre naturressursene gjennom en forskningsbasert og sterk ressursforvaltning

• Bidra til stabile og forutsigbare rammevilkår for fiskeri- og havbruksnæringen

• Si nei til innføring av ressursrentebeskatting av fiskerinæringen

• Styrke videreutvikling av helhetlige verdikjeder

• Bidra til lokale og regionale eiermiljøer i fiskeri- og havbruksnæringen blant annet gjennom deltakerloven

• Sikre fiskeindustriens tilgang til råvarer gjennom velfungerende råvaremarkeder i regi av fiskesalgslagene

• Sikre økt lønnsom bearbeidelse av sjømat på norsk jord

• Sikre god markedsadgang gjennom gode handelsavtaler og EØS-avtalen

• Arbeide for tilrettelegging som sikre stabile rammer for arbeidskraft og produksjon der råstoffet ilandføres og verdiskapningen naturlig bør skjer.

• Sikre mest mulig like konkurransevilkår gjennom økte ressurser til bekjemping av fiskeri- og arbeidslivskriminalitet