Flere har fått opp øynene for at det er mulig å jobbe, leve og bo godt i distriktene. Mange ønsker et liv med bedre plass på egen tomt, friskere luft, et trygt og godt nærmiljø med gode naboer. Pandemien har vist oss at distriktskommunene har en stor fordel med lavere smittepress, god oversikt og effektiv håndtering av utbrudd. Den har også vist oss at mange kan ta med jobben dit de selv ønsker å bo.

Vi opplever at stadig flere ungdommer og barnefamilier ønsker å vende hjem og etablere seg i Lurøy og Træna. Slik tilflytting er svært positivt! Men stor boligmangel både i Lurøy og Træna er til hinder for ønsket vekst og utvikling, dette er en politisk utfordring som må få økt fokus framover.

Å bygge hus i distriktene er svært kostbart. Det å få byggevarer ut til ei øy i havgapet medfører langt større varekostnader enn i mer sentrale strøk. Samtidig vet vi at i det øyeblikket du setter nøkkelen i et nybygget hus, synker markedsverdien drastisk, og blir langt lavere enn den faktiske byggekostnaden. Dette gjør at ungdommer og barnefamilier i etableringsfasen vegrer seg for denne investeringen. Bankene kan kun gi lån basert på husets markedsverdi, inkludert maksimal egenkapital, da gjenstår et mellomlegg som ingen vil finansiere.

Vi ønsker å bo og utvikle kommuner som Lurøy og Træna, fordi vi brenner for disse fantastiske hjemplassene våre. Iren har etablert seg som næringsdrivende i Lurøy fordi hun ønsker å skape flere arbeidsplasser nettopp her. Skal det rekrutteres arbeidstakere til hennes bedrift på Lurøy innland, må hun kunne tilby bolig. Det er umulig for en relativt liten bedrift – sammenlignet med mange av de større i kommunen – å selv investere i bolig for ansatte, og det finnes ikke noe egnet tilgjengelig i markedet. Dette er en utfordring for flere virksomheter i kommunen, og boligmangel hemmer dermed rekruttering, og følgende befolkningsvekst.

Det må etableres en ny ordning i Husbanken, slik Senterpartiet foreslår, som kan finansiere dette mellomlegget mellom markedsverdi og byggekostnad i distriktskommuner. Samtidig må kommunenes inntektssystem endres slik at distriktskommuner får økonomiske muskler til selv å stimulere til boligbygging og vekst – også utenfor tettstedene. Da blir kommunene i stand til å støtte oppunder næringslivets ønske om å vekst og videreutvikling, og vi kan utnytte ressursene våre med større lokale ringvirkninger. Vi trenger systemer som fjerner risikoen ved å fornye boligmassen i distriktene.

Lena bor og jobber på Træna, hvor de opplever en helt prekær boligmangel. Situasjonen er slik at et titalls mennesker kanskje må forlate kommunen dersom de ikke finner ledige boliger. Til sammen er det rundt 30 personer utenfor kommunen som ønsker å kjøpe eller leie bolig, dette gjelder både barnefamilier, enkeltpersoner samt flere bedrifter som trenger boliger for sine ansatte.

Både Lurøy og Træna er bærekraftige samfunn i sterk utvikling, hvor det har blitt og vil bli investert betydelige summer. Skal vi likevel sikre at flere folk faktisk kan bo her, er det helt avgjørende med en ny politisk retning som sikrer økt boligbyggeaktivitet. Problemstillingen med at det er for dyrt å bygge i distriktene gjelder selvsagt ikke bare for disse kystsamfunnene på Helgelandskysten, men i ikke-urbane strøk over hele landet.

Vi er glade for at Senterpartiet mener tiden nå er inne for å satse på distriktene, slik at vi får en rettferdig boligpolitikk uansett hvor du ønsker å etablere deg, og som stimulerer til vekst der det trengs mest.

Senterpartiet vil:

- Styrke Husbankens distriktsrettede ordninger

- Fornye Husbankens prosjekt «Boligetablering i distriktene» for å stimulere til ulike typer boliger i kommuner med et usikkert boligmarked

- Utvide virkemidlene i Husbanken slik at rehabilitering av boliger i distriktene i større grad prioriteres

- Prøve ut skattefritak for utleie av boliger i distriktene for å skape økt boligtilgang i leiemarkedene

Bidra til at distriktskommunene får midler og ressurser til å utvikle gode sentrumstiltak med lokal identitet