Domstolkommisjonen foreslo i fjor et drastisk kutt i antall tingretter i Norge. Kommisjonens forslag var å redusere antall tingretter fra dagens 60 til bare 22, og samtidig halvere antall rettssteder. I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet tas saken nå opp på ny. Saken skulle behandles som en egen sak i Stortinget i begynnelsen av 2021, men er framskyndet og vil bli behandlet innen utgangen av november. Senterpartiet mener det er viktig at innbyggere, politikere og næringsliv i Nordland er kjent med framtiden til tingrettene.

Fylkesstyret i Nordland Senterparti ser på forslaget som et nytt trappesteg til sentralisering av viktige tjenester innbyggerne bør og skal ha lett tilgang på. Dette er tidenes sentralisering av tingrettene, og en kraftig svekking av rettssikkerheten for folk og næringsliv i Nordland. Regjeringen har nå, til tross for sterke advarsler, valgt å opprettholde forslaget om å legge ned om lag to tredjedeler av dagens tingretter.

For Nordlands betyr det at tingrettene i Sortland, Narvik, Svolvær, Sandnessjøen og Brønnøysund står i fare for å legges ned. Forslaget er at disse skal endres til rettssteder uten fast bemanning. De ansatte på Sortland og i Narvik får domstolleder som sitter i Harstad.

De ansatte i Svolvær er allerede underlagt sorenskriveren i Bodø, og de ansatte i Sandnessjøen og Brønnøysund er under sorenskriver i Mo i Rana. Med denne reformen er det bare et tidsspørsmål før rettsstedene forsvinner. Tingrettene uttrykte under høringen i justiskomiteen 4. november at dette vil bety blant annet lenger reisevei for innbyggerne. Er dette å anse som en tidlig julegave fra regjeringen til befolkningen i Nordland?

Nordland Senterparti mener strukturen må bestå som i dag, og at regjeringen må ta inn over seg de geografiske avstandene i Nordland. FrP og Freiberg ser ikke ut til å kunne garantere at rettsstedene skal bestå, eller at de skal styrkes, da dette er opp til Domstolsadministrasjonen og regulert i domstolloven. Derfor håper Nordland Senterparti at FrP kan holde løftet de ga i mai om at strukturen ikke skal endres og stemme mot forslaget sammen med Senterpartiets representanter.