Senterpartiet ønsker en bedre statlig finansiering for båt- og fergefylkene.

Vi ønsker gode rutetilbud, akseptable billettpriser og hjelp til å gjennomføre statens satsing på mer miljøvennlig transport på havet. Dette er bakgrunnen for Senterpartiets representantforslag som nå ble behandlet i Stortinget. Poengene i forslagene er:

1. å innrette kriteriene for finansieringen av båt- og fergedrift slik at tilbudet kan utvikles basert på rimelige billettpriser.

2. at staten fullt ut tar merkostnaden ved klimaomstilling av hurtigbåt- og fergetrafikk.

3. å utrede en nasjonal makspris for båt- og fergebilletter hvor staten fullt ut kompenserer fylkenes inntektstap.

For å gi et bilde på dagens skjeve situasjon vil jeg vise til et høringsutspill fra Møre og Romsdal. De peker på at at overføringene til fylkesvegferjer har økt fra 1 600 til 2 476 mill. kroner (55%) i perioden 2010 til 2020, mens overføringer i Statsbudsjettet til drift av riksvegferjer har økt fra 436 til 1488 mill. kroner med (140%) i samme periode. Tallene er i nominelle kroner, altså uten justeringer i verdsettelsesgrunnlaget. Fylkeskommunene forvalter om lag 100 ferjesamband, og staten har ansvar for om lag 16 ferjesamband.

Transport over fjord og hav er viktig for mange folk i kystfylker, som Vestlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark. Jeg kjenner Nordland best og bruker det fylket som et eksempel. Her må fylkeskommunen tilpasse seg en kutt fra staten på ½ milliard. Det har vært mange tøffe runder, og havfolket sloss stadig for gode transporttjenester der de bor. Nå er det de sju fastboende på Nord-Solvær som kjemper for å beholde hurtigbåten. Jeg håper de lykkes, og jeg vet at fylkespolitikerne leter etter en løsning.

Men noen av partiene på fylkesplan som ønsker en løsning på denne båtruten er er samtidig helt imot på Stortinget for å bruke nok penger til å kompensere båt- og fergefylkene for de store ekstrakostnadene med samferdsel. Kystfylkene opplever å må kutte i rutene, og/eller skru opp prisene. Dette prøver Senterpartiet og gjøre noe med. Jeg har vært tre år på Stortinget, og dette er tredje gang Senterpartiet fremmer et forslag for å bedre situasjonen for kystfolket, havfolket, gjennom å finne penger til å kompensere for de spesielle båt- og fergekostnadene. Om vi lykkes, er det bra for kysten og det er bra for innlandet i disse fylkene. Fylkene har et budsjett, og alle er vi i den samme budsjettbåten.

Kommunalministeren viser til at fergefylkene gjennom inntektssystemet har fått nesten 500 mill. kroner mer omfordelt siden 2015. Men Senterpartiet må minne om at inntektssystemet har en omfordelende effekt. Mange av fylkene, særlig båt- og fergefylkene, har hatt en realinntektsnedgang siden 2015. At det i samme tidsrom er gjort endringer i inntektssystemet slik at det gis mer på bakgrunn av behov til båt og ferge, endrer ikke det faktum at det økonomiske handlingsrommet reelt er redusert for flere av fylkene.

Resultatet av forslagene våre om en bedre båt- og fergepolitikk i distriktene er at forslagene 1 og 2 ble fremmet av Sp, Ap og SV. De ble stemt ned av regjeringspartiene og støttepartiet FrP. MDG og Rødt stemte sammen med oss for å bedre kriterier for finansieringen av båt og fergedrift, pluss for at staten skal ta merkostnaden for det grønne skiftet på båt- og fergedrift. Når det gjaldt forslaget om å utrede en makspris på billettene, ble Senterpartiet ganske så alene.

Men det mest skuffende i denne saken er at forslag som kunne ha gjort hverdagen lettere for folk og næringsliv som er avhengig av båt- eller ferge stemmes ned av partier som i hjemfylkene sine ønsker bedre tilbud for kystbefolkningen. Regjeringspartiene og støttepartiet FrP har liten støtte i Nordland for å sultefore båt- og fergefylker. Der er nok tilfelle i de andre fergefylkene også.