En stor andel eldre lever i et digitalt utenforskap, og har ikke tilgang til, eller kompetanse til å bruke digitale verktøy. Samtidig er det stadig vanskeligere å leve analogt. Når man skal bruke banktjenester, kjøpe billett til kollektivtransport og i kommunikasjon med kommune og stat er det forventet at man gjør det digitalt.


Fagforbundet Nordland støtter landskonferansen for pensjonister og uføre som er bekymret for det digitale utenforskapet. Vi krever at kommunene i større grad bidrar til å hjelpe eldre og andre voksne med opplæring og praktisk tilrettelegging for digitale hjelpemidler. Kommunaldepartementets strategi Digital heile livet er et godt initiativ, og opplæringsmidler som følger av strategien bør oppskaleres slik at alle kommunen kan sørge for gode opplæringstiltak.


Samtidig som det satses på å gi flere digital tilgang og kompetanse er det viktig at staten, kommunene og private virksomheter sikrer innbyggerne analoge tilbud. Kommunene bør ha en nøkkelrolle i å tilrettelegge for at innbyggere som opplever digital utenforskap enkelt får tilgang til relevante tjenester og tilbud.


Gunnar Pedersen

Leder av pensjonist og uføreutvalget

På vegne av representantskapet

Fagforbundet Nordland