Gå til sidens hovedinnhold

Dette sier statsbudsjettet om bevilgninger i Nordland

Artikkelen er over 1 år gammel

Samferdsel

Vei

E6 Helgeland sør, Grane og Vefsn kommuner

Regjeringen foreslår å bruke midler til oppstart på gjenstående delstrekning Svenningelv bru-Lien. E6 Helgeland sør består av to delprosjekter, en veiutviklingskontrakt og Kapskarmo-Brattåsen-Lien. Arbeidene innenfor veiutviklingskontrakten ventes fullført i november 2020. For Kapskarmo-Brattåsen-Lien ble delstrekningen Kapskarmo-Brattåsen-Svenningelv bru åpnet for trafikk høsten 2019.

Les også

450 millioner til mer E6-bygging: – Men jobben er ikke gjort før alt står ferdig

E6 Helgeland nord, Rana kommune

Regjeringen foreslår å bruke midler til å fullføre arbeidet med prosjektene. De siste delstrekningene ble åpnet for trafikk i november 2019.

E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt (Hålogalandsveien), Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Troms og Finnmark og Nordland

Regjeringen foreslår å bruke 106 millioner kroner til å dekke Statens vegvesens kostnader til blant annet forberedende arbeider utenom OPS-kontrakten. Prosjektet er forutsatt gjennomført som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien gjennom årlige utbetalinger.

E6 Hålogalandsbrua, inkludert tilførselsveier og rassikring E10 Trældal-Leirvika, Narvik kommune

Regjeringen foreslår å bruke midler til ombygging av eksisterende vei og sluttoppgjør. Skredsikringsprosjektet ble åpnet for trafikk i september 2015, og Hålogalandsbrua ble åpnet for trafikk i desember 2018.

E6/rv. 827 Bognes–Skarberget og Drag–Kjøpsvik, Narvik og Hamarøy kommuner

Regjeringen foreslår å utbedre ferjekaier. Prosjektet legger til rette for elektrifisering av ferjesambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik over Tysfjorden. Det er lagt opp til at anleggsarbeidene starter opp våren 2021, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022. Nytt anbud for strekningen Bognes-Skarberget lyses ut slik at det fra 2022 også blir nattferje på strekningen.

Rv. 80 Hunstadmoen – Thallekrysset, Bodø kommune

Regjeringen foreslår å bruke midler til å fullføre arbeidet.

E6 Tømmernes-, Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelene, Hamarøy, Ballangen, Narvik, Storfjord og Kåfjord kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner

Prosjektet omfatter utbedring av en rekke tunneler slik at disse kan tilfredsstille krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene. Utbedringene ventes gjennomført i 2021.

Diverse tiltak

Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges blant annet å bruke midler til:

å videreføre arbeidet med å legge om E6 ved Ballangen sentrum, Narvik kommune

restfinansiering av arbeidene med ny kontrollstasjon ved Øyjord på E6, Narvik kommune

oppgradering av Illhøllia tunnel på E6 i Dunderlandsdalen, Rana kommune

forberedende arbeider og mulig anleggsstart for rehabiliteringen av Nappstraumtunnelen på E10, Flakstad og Vestvågøy kommuner

enkelte sikkerhetstiltak i Sørfoldtunnelene på E6, Fauske og Sørfold kommuner

utbedring av Brattlitunnelen etter brann på rv. 827, Tysfjord kommune

Jernbane

Nordlandsbanen: ERTMS

Regjeringen foreslår totalt om lag 1,9 milliarder kroner til å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det vil på Nordlandsbanen i 2021 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband, o.l. De forberedende arbeidene skal være ferdig i første kvartal 2021, slik at signalanlegget kan installeres på Nordlandsbanen gjennom 2021. Første versjon av nytt trafikkstyringssystem er planlagt satt i drift på Nordlandsbanen i slutten av 2021. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.

Programområde «Mer gods på bane», Bodø, Rana og Salten kommuner

Regjeringen foreslår totalt om lag 350 millioner kroner til tiltak rettet mot å bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. Følgende tiltak prioriteres i Nordland:

planlegging av sporarbeider på Bodø stasjon

sporforlengelse ved Mo i Rana

Fauske godsterminal

kryssingsspor ved Dunderland

Kyst

Farledsprosjekter

Regjeringen foreslår totalt 91,4 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter langs kysten. Kystverket fordeler midlene. I Nordland gjennomføres følgende farledsprosjekt:

Innseiling Bodø, Bodø kommune. Prosjektet ferdigstilles i 2021.

Overføring av ansvaret for fiskerihavneanleggene til fylkene

I forbindelse regionreformen skal fylkene overta ansvaret for fiskerihavneanleggene fra staten. En del fylker har allerede overtatt ansvaret, mens det gjenstår å inngå avtale med blant andre Nordland. Målet er å få på plass avtale om overføring i løpet av 2021. Statlige midler for å ivareta ansvaret blir fordelt mellom fylkene når ansvaret er overført.

Testfasiliteter for oljevernteknologi, Fiskebøl i Hadsel kommune

Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til planlegging av testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl.

Luftfart

FOT-ruter

Regjeringen foreslår 690 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2021. I Nordland er følgende ruter omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2022:

Andenes–Bodø t/r. og Andenes–Tromsø t/r.

Harstad/Narvik–Tromsø t/r.

Svolvær–Bodø t/r.

Leknes–Bodø t/r.

Røst–Bodø t/r.

Brønnøysund–Bodø t/r. og Brønnøysund–Trondheim t/r.

Sandnessjøen–Bodø t/r. og Sandnessjøen–Trondheim t/r.

Mo i Rana–Bodø t/r. og Mo i Rana–Trondheim t/r.

Mosjøen–Bodø t/r. og Mosjøen–Trondheim t/r.

Harstad/Narvik–Bodø t/r. (ny rute fra 1. januar 2021)

Flyruten Harstad/Narvik (Evenes) – Bodø er fra 1. januar inkludert i FOT-ruteordningen, etter at det kommersielle tilbudet på strekningen falt bort tidligere i 2020.

Ordningen med statlig kjøp av flyruter skal overføres til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Kontrakt for helikopterruten Værøy – Bodø t/r. som gjelder til 31. juli 2024, overføres til Nordland fylkeskommune 1. januar 2021. Tilskuddet til denne ruten er derfor overført til fylkets rammetilskudd. Ansvaret for de øvrige rutene i Nordland vil bli overført til Nordland fylkeskommune når kontrakten ved utløpet av gjeldende kontrakt for Nord-Norge 31. mars 2022.

Allmennleger i spesialisering-kontor

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til landets fem Allmennleger i spesialisering-kontorer (ALIS) i Kristiansand, Trondheim, Bodø, Bergen og Hamar. Kontorene bistår kommunene med avtaler og råd om utdanning av spesialister i allmennmedisin.


Altinn

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Altinn i Brønnøysund med 45 millioner kroner for å ivareta behovet for videreutvikling og opprettholde sikker, stabil og robust drift og forvaltning av Altinn.


Andøya Space Center

Stortinget ga i juni 2020 Andøya Space Center et betinget tilsagn om inntil 282,6 millioner kroner i egenkapital og 83 millioner kroner i tilskudd, for å etablere Andøya Space Port. Regjeringens satsing på Andøya Space bidrar til å legge til rette for lønnsomme og fremtidsrettede arbeidsplasser på Andøya. Dersom etableringen av Andøya Space Port blir realisert, vil det kunne bidra til om lag 80 varige arbeidsplasser på Andøya.


I tillegg ble Norges deltakelse i EASP-avtalen videreført gjennom revidert nasjonalbudsjett i 2020. EASP er en internasjonal avtale som sikrer en viss grunninntekt til Andøya Space, og som bidrar til å finansiere rom- og atmosfæreforskning med forskningsraketter fra Andøya. Dette sikrer fortsatt aktivitet knyttet til forskningsraketter på Andøya og bidrar til å trygge de rundt 100 eksisterende arbeidsplassene i Andøya Space.


Tilsagnet Stortinget har gitt Andøya Space Port (282,6 + 83 millioner kroner) er en flerårig ramme. Dersom betingelsene for tilsagnet er nådd, utbetales egenkapital og tilskudd i takt med prosjektets fremdrift og løpende finansieringsbehov. I 2020 ventes utbetalt 29 millioner kroner i egenkapital og 37 millioner kroner i tilskudd. I statsbudsjettet for 2021 er det foreløpig avsatt 35 millioner kroner i egenkapital og 11 millioner kroner i tilskudd.


Arktisk landbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot arktisk landbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Formålet er å styrke landbrukets rolle som ressurs for sysselsetting og bosetting i den nordlige landsdelen, sikre gode kompetansemiljø for matproduksjon og etablering av konkurransedyktige verdikjeder knyttet til arktisk kvalitet og tjenester. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot Fylkesmannen i Nordland, de aktuelle fylkeskommunene, næringsorganisasjonene og eventuelle andre aktører.


Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.


Brønnøysundregistrene

Regjeringen foreslår å øke Brønnøysundregistrenes driftsbevilgning med 40 millioner kroner for å sikre det gode miljøet og kompetansen som virksomheten har opparbeidet seg. Midlene skal blant annet benyttes til å opparbeide et mer effektivt system for virksomhetsstyring og til økt informasjonssikkerhet.


Samtidig er Brønnøysundregistrene gitt i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å gjennomføre en prosess for omstilling og effektivisering. Sammen vil bevilgningsøkningen og omstillingsprosessen bidra til å sikre en forsvarlig drift, forvaltning og nødvendig utvikling av Brønnøysundrenes tjenester.


Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann.


Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Nordland vil bli prioritert i 2021. Dette inkluderer både nye prosjekter og videreføring av prosjekter som gjelder sikring mot kvikkleireskred, erosjon og snøskred. Det vil også arbeides med utredning av kvikkleiresoner.


Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 1,3 milliarder kroner til forsvarssektorens eiendoms-, bygg- og anleggsprosjekter i Nordland i 2021.


Stortinget har vedtatt å etablere en fremskutt base for kampfly og hovedbase for maritime patruljefly på Evenes flystasjon. For å følge opp dette vedtaket, planlegges det å benytte midler i pågående prosjekter for forlegninger, messe, velferd/idrettsbygg, infrastruktur, sikring, drivstoffanlegg og fasiliteter til luftvern. En betydelig andel av midlene vil bli benyttet til prosjektet for etablering av fasiliteter for maritime patruljefly. Stortinget har også godkjent fasilitetene for NATOs kampflyberedskap (QRA). Fasilitetene skal etter planen overleveres til Forsvaret sommeren 2021, slik at beredskapsoppdragene for F-35 kampflyene kan løses fra årsskiftet 2021/2022.


Frivillighet og idrett

Regjeringen foreslår:


å øke bevilgningen til Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) med 300 000 kroner til nærmere 2,8 millioner kroner. Økningen går til Ung urfolk scene og er del av regjeringens satsing på kulturelt mangfold.

å bevilge 15 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway. Rittet bruker å gå i de to nordligste fylkene.

Toppidrettstilskudd

NTG Bodø tas med i ordningen med toppidrettstilskudd. Sammen med Wang Toppidrett Hamar får de 6,2 millioner kroner.


Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien

Regjeringen foreslår:


å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Nordland Teater (680 000 kroner) og Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (310 000 kroner), Helgeland museum (0,6 millioner kroner) og Nordlandsmuseet (1,9 millioner kroner).

Museum

Regjeringen foreslår:


å øke tilskuddet til Museum Nord med 650 000 kroner for å dekke økte driftsutgifter ved museets nye formidlingsarena på Hurtigrutemuseet i Stokmarknes.

å øke tilskuddet til Nordlandsmuseet med 0,5 millioner kroner for å dekke økte driftsutgifter ved Jektefartsmuseet i Bodø.

å kanalisere tilskuddet til Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) fra 2021 via Nordnorsk Kunstmuseum.

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:


å bevilge økt tilskudd til Nordland Teater på 400 000 kroner til prosjekt rettet mot flerkulturell ungdom, som del av regjeringens satsing for å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling.

Film

Regjeringen foreslår:


å justere fordelingsmodellen for tilskudd til regionale filmfond for å tilrettelegge for videre utvikling og vekst i filmbransjen i nord. Regjeringen foreslår å sette minstetilskuddet til hvert enkelt fond til 20 prosent av den årlige bevilgningen, i stedet for gjeldende minstetilskudd på 4,5 millioner kroner. Med regjeringens forslag til bevilgning på posten vil minstetilskuddet i 2021 øke med 2,4 millioner kroner.

Bibliotek

Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana.


Nord Universitet - Blått bygg

Regjeringen foreslår 15,5 millioner kroner for å ferdigstille forprosjekt for Blått bygg ved Nord Universitet.


Nordområdene

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner som skal bidra til å styrke kompetanse, fremme næringsliv og internasjonalt samarbeid, og støtte opp om bolyst i nord. Nordområdemeldingen som blir presentert senere i høst, vil beskrive strategier på flere viktige samfunnsområder i årene fremover. Budsjettforslaget for 2021 inneholder tiltak som er viktige for nordområdene innen blant annet forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap, samferdsel, kompetanse og omstilling.


Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Nordland til gode.


Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 138,3 millioner kroner til Nordland fylkeskommune.


Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.


I 2019 var om lag 960 sjøfolk i Nordland omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.


Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.


Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Nordland kan søke om penger i alle disse programmene.


For 2019 ble det gitt 10,4 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Nordland gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Nordland 488 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Kommentarer til denne saken