«Dette har kostet mye ressurser og skapt mye avmakt hos så vel politikere som næringsliv og innbyggere»

Av
DEL

LeserbrevE6 forbi Trofors

Planarbeidet for ny E6 forbi og i kommunesentret Trofors har vært en prosess som har svingt mye, og dradd unødvendig ut i tid. Dette har kostet mye ressurser og skapt mye avmakt hos så vel politikere som næringsliv og innbyggere generelt. Kommunestyret har i flere omganger fattet vedtak på bakgrunn av, og i tråd med de råd vi fikk fra Statens vegvesen når det gjelder trase valg. Når så vegvesenet gikk bort fra den traseen de anbefalte i Ner – Svenningdal, til en trase vest for jernbanen i Svenningåsen er vi der hvor kommunestyret primært så for seg trase for ny E6 for 10 år siden.

19. juni i 2019 fikk vi informasjon til kommunestyret om status i planarbeidet fra Statens vegvesen ved Steinar Livik og Børge Johnsen. De var da interessert i å få en avklaring i spørsmålet om avkjøring til Trofors. Dette for å samle ressursene i planarbeidet. Det var, og er bestemt at tungtrafikken skulle ha sin avkjøring ved Svebakk øst for Svenningelv bru.

Trafikken fra E6 skulle kanaliseres gjennom krysset her til Trofors sentrum og til Rv 73 mot Hattfjelldal. Vi fikk da tilbakemelding på at noen alternativ innfart for personbiler langs dagens vestersivei til Trofors sentrum ikke kunne anbefales pga grunnforhold og plassmangel. «Sentrum blir mer og mindre rasert dersom vi bygger avkjøringen der, sier Livik til Helgelendingen 26 februar i år.»

Kommunestyret signaliserte da enstemmig 19 juni 2019, at vi gikk for det østre alternativ ved Svebakk. Dette alternativet gir de beste muligheter for næringsareal, samt muligheter for boligareal. Vi forutsatte at det skulle bygges gang og sykkelvei fra næringsareal og fremtidige boligareal frem mot Bogfjellmoen og gamle riksvei 50. Dette alternativet ville sikret gangbru over Troforsen samt gang og sykkelvei. Tilbakemeldingen til Statens vegvesen ble gjennomgått av gruppelederne den gang før det ble oversendt.

På folkemøte 27 februar i år fikk vi en gjennomgang av planutkastet. Reguleringsplan er det kommunestyret som skal vedta før sommeren. Den er den samme som i juni 2019, bare mer gjennomarbeidet med avkjøringer, viltoverganger, samt at reindrift og friluftsliv er godt ivaretatt. Det nye er at dagens kommunestyre vil ha avkjøring og innfart til Trofors på vestsiden av Svenningelv bru.

Jeg ville brukt noe tid for å se på om dette alternativet er smart for Grane kommune og Trofors sine muligheter fremover. Ta dere tid til å befare områdene og se på mulighetene opp mot hverandre. Holder en knapp på signalet fra juni 2019.

Bjørn Ivar Lamo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags