(iSandnessjøen)

Vi har alle fått med oss hastverksprosessen deres med å legge ned oppvekstsentra i våre grender! Vi er bekymret for konsekvensene for alle elever i kommunen med administrasjonens ensrettede innstilling til politisk behandling i kommunestyret 16. november. Elevene ved oppvekstsentrene i Ulvangen og Tverlandet skal ifølge innstillingen flyttes fra fantastiske lokaliteter i sitt nærmiljø til ukjente lokaliteter rundt om på Leland eller i brakkerigger? Dette gjelder også eksisterende elever ved LBU. Barnehagebarna fra Tverlandet er av rådmannen gitt rett på plass i Leland barnehage, mens barnehagebarna i Ulvangen er tenkt plassert i Leines barnehage. Dette finner vi oss ikke i!

Det er meget oppsiktsvekkende at ingen tenkte tanker foreligger i en plan over hvor elevene skal motta sin opplæring fra august 2021? Det foreligger ingen plantegninger over uteareal for lek og trivsel, undervisningslokaler eller kostnadsbilde over utbygging/omgjøring og kjøp av brakkerigger!!!

Når skal Leirfjord barne- og ungdomsskole ombygges/utbygges? – svar røpes ikke! Småtrinnet skal tømmes og byggearbeidere mulig inn? Over 100 elever skal kanskje spres rundt om i kommunens lokaler på Leland, i brakkerigger eller kanskje på Hotellet? Dette er planen når kommunen allerede har eksisterende bygg på Tverlandet og i Ulvangen som kan tas i bruk. Det tenkes tanker, men svar får vi ikke. Verken i sakspapirer framlagt for formannskapet eller i samtaler med administrasjonen. Har du en plan, Herr Ordfører? I så fall, må den være skjult.

Administrasjonen og Ordføreren med sine sentrumsutviklere har kun hatt et mål for øye, nedleggelse av barnehager og skoler i «grendestrøkene» i Leirfjord, dvs. områdene utenfor sentrum og livsnerven Leland! For de kloke hoder har den glede av å presentere en økonomisk besparelse på 7,5 millioner innen neste år dersom ansatte og barn flyttes fra rurale grendestrøk, og inn til kultur- og begivenhetenes sentrum; Leland! Og uten noen form for involvering av de berørte! Hvis ikke de samme kloke hoder mener at Fagforbundets stemme sammen med AP- for nedleggelse i adm. utv. indikerer at ansatte representert av forbundet er hørt i prosessen? Eller er hasteinnkallingen til det såkalte folkemøtet, fra øverste kommunal- og politiske ledelse, midt i pandemiens blomstring, nok et tegn på de kloke hoders tenkte tanker til det beste for innbyggere/brukere?

Ingen liker overraskelser. Slett ikke representanter fra Grendeutvalget som blir møtt på butikken med sikkerhet om at Tverlandet oppvekstsenter ryker! Hva er dette slags politisk spill over våre barns framtid??? Hersketeknikk er et kjent fenomen, men en ting skal dere vite: vi står samlet i kampen mot skjult agenda som virker mot «det beste for innbyggere/brukere og ansatte».

Et annet moment som er verdt å trekke fram, er at grendene allerede ser tendenser til å bli hyttefelt. Denne utviklingen blir nok større med nedleggelse av grendesamfunnet. Er det slik at det ønskes et bosetningsmønster som bidrar til å skape en «spøkelsesgrend» med kun helgeaktivitet?

Dette har jo ikke bare innvirkning på barnefamilier her i grendene hos oss. Skatteinngangen til Leirfjord kommune vil gå ned, dersom bolighus i dagens tempo omreguleres til hytter. Det er per 2020, 445 hytter i Leirfjord kommune. Registrerte bolighus er 1018.

De kloke hoder beregner antakeligvis en massetilflytting inn til det sentrumsnære Leland, når de ikke tar inn over seg den varslede fraflyttingen fra kommunen. Hvorfor? Fordi lite skiller foreldregruppa ved oppvekstsentrene fra den resterende pendlerstokken i kommunen: foreldrene jobber i omkringliggende kommuner! I 2019 hadde Leirfjord kommune 566 innbyggere som pendlet ut av kommunen, mot 137 som pendlet inn til kommunen. Ved nedleggelse av oppvekstsentrene vil dette medføre økt belastning i intern pendling for våre barnefamilier.

Virkeligheten beskrevet fra administrasjonen, gjør våre barnefamilier som sagt til interne pendlere, som igjen medfører negative ringvirkninger for våre barn. Vi har bosatt oss nettopp her pga. nærhet til barnehage og skole. Vi undres over hvordan «barnets beste» er vurdert med tanke på kjøring til og fra barnehage og skoleskyss? Det er verdt å merke seg en skole- og barnehagevei på 2,5 mil fra Sundøy-Leland og tilsvarende 2,5 mil fra Fagervika-Leland, og det én vei! Det er lite framtidsrettet å satse på bosetning i hele kommunen, dersom småbarnsforeldre opplever at man ikke kan være nettopp småbarnsforeldre i grendene. Da er det enklere å flytte ut av kommunen!

Det er lett å skylde på «at statsråden i sør, ikke vet ka han gjør!». Det er likevel betimelig å rette spørsmål til administrasjonen og Ordføreren:

– Du arbeidsgiver og politiker her nord, ikkje faen om du heller fremmer folket sitt ord!

Oppsummert har ikke administrasjonen redegjort for hva som er planen med tanke på lokaliteter for elevene, verken utendørs eller innendørs! Det er kun framlagt et akutt behov for nedleggelse av Ulvang- og Tverlandet oppvekstsenter.

Det andre momentet er at det mangler redegjørelse for kostnader knyttet til utbygging, innkjøp av brakkerigger og eventuelt leie av annet lokale. Det framkommer heller ikke av innstillingen om denne investeringen er økonomisk forsvarlig, med tanke på at hele argumentasjonen hviler på nedgang i barnetallet i Leirfjord kommune.

Videre er innstillingen preget av et bestiller-utfører-oppdrag. Det er ingen andre alternativ utredet i hasteverkprosessen fra administrasjonen.

Vi ønsker til slutt å stille oss bak Samarbeidsutvalgenes påminnelse til de folkevalgte:

«Herunder AP særskilt, om politisk debatt som ble gjennomført 04.09.2019 på Wangbrygga i Bardal. Her sa AP v/ ordfører at skolestrukturen ikke skulle røres de neste fire år. Dette er en av hovedårsakene til at dere sitter i posisjon og innehar ordføreren pr. dag dato, og derfor kan ikke partipisken veie særskilt tungt, når det nå skal stemmes på et vedtak som AP under valgkampen var imot!»