Gå til sidens hovedinnhold

«Det oppleves utvilsomt ikke som om det selvdefinerte lokomotivet på Helgeland drar i retning av et samlende fellesskap»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tilsvar på kronikker fra Rana kommune om sykehusutredning på Helgeland

Ordfører i Rana, Geir Waage, direktør i RU, Ole Kolstad og direktør for tekniske tjenester i Rana kommune, Jan Erik Furunes har nylig skrevet to kronikker i Rana Blad som omhandler sykehussutredningen på Helgeland. Kronikkene er av en slik karakter at tilsvar egentlig synes unødvendig. Imidlertid er en så stor del av det som fremkommer preget av personlig synsing og direkte feil, at det dessverre oppleves som tvingende nødvendig å kommentere deler av innholdet. Kronikkene er spekket av sitater som framhever Ranas fortreffelighet, mens de øvrige kommunene  nedsnakkes i betydelig grad. Den samme tilnærmingen har nå vært tydelig gjennom flere høringsrunder vedrørende Helgelandssykehuset 2025, der høringssvarene fra Rana har vært en samling av mer eller mindre sammenhengende statistikk og tilfeldige sitater fra lokalpresse, mediapersonligheter og ulike helsepolitikere.

Som representanter for de 12 samarbeidende kommunene våger vi å påstå at vår tilnærming til arbeidet med Helgelandssykehuset 2025 er mer helhetlig og har fokus på hele Helgeland, enn det som fremkommer i utredninger, saksfremlegg og i kronikker fra miljøet i Rana. Rana liker å definere seg som lokomotivet på Helgeland, og et sterkt og velfungerende lokomotiv drar resten av vognene med seg, til det beste for togsettet som helhet. Det oppleves utvilsomt ikke som om det selvdefinerte lokomotivet på Helgeland drar i retning av et samlende fellesskap, noe vi dessverre finner sterkt beklagelig.

Kronikkforfatterne ønsker å gi leserne et inntrykk av at kommunene sør for Korgfjellet først startet et forsøk med å «spore av prosessen» da ekstern ressursgruppe konkluderte med et stort akuttsykehus lokalisert til Mo i Rana. Dette medfører ikke riktighet. Flere av kommunene har tvert om forsøkt å nå fram med sin bekymring angående den pågående sykehusprosessen gjennom flere år. Ressursgruppa la frem sin foreløpige rapport 3. desember 2018. Vefsn kommune har fra 2016 kommet med saklige innspill til prosessen, og også vært kritisk til deler av den gjennom hele perioden. I høringen av det nå forkastede planprogrammet i 2017 var det flere kommuner, også Vefsn, som var kritisk til hvordan prosessen ble håndtert fra Sykehusbygg sin side. Likedan førte den massive kritikken som kom mot den såkalte «Grovsilingsrapporten» til  at styret i Helgelandssykehuset HF ikke valgte å realitetsbehandle denne. Da navnene som ble foreslått i ekstern ressursgruppe ble offentliggjort tidlig vinter 2018, tok det ikke lang tid før flere kommuner varslet bekymring for at resultatet gruppen skulle komme frem til var gitt på forhånd. Det som fremkommer i kronikken medfører altså ikke riktighet, og synes ikke å være framsatt med andre motiver enn å forsøke å dra argumentene de 12 kommunene fremfører i denne saken i tvil. 

I kronikken pekes det også på at Nordlys på lederplass har støttet lokalisering av et stort akuttsykehus på Mo. Ganske riktig viste redaktøren i Nordlys en imponerende skriveeffektivitet da denne lederen ble publisert svært kort tid etter at ressursgruppen offentliggjorde sin foreløpige rapport 3. desember 2018. I etterkant av dette har akuttmedisinsk klinikk på UNN i sitt offisielle høringssvar pekt på at lokaliseringen av et stort akuttsykehus for Helgeland må plasseres sør for Korgfjellet. UNN har også avgitt høringssvar, og er her klar på at ett sykehus for hele Helgeland vil være det beste, men tar ikke stilling til lokalisering. Det har vært stille fra redaktøren i Nordlys etter den omtalte lederen 3. desember.

Det nevnes også i kronikkene at de økonomiske analysene som er gjort peker på gjenbruk av eksisterende bygningsmasse på Selfors som den mest bærekraftige av alle modellalternativene. Dette synes å være i tråd med Ranas gjennomgående sykehusstrategi. Det nevnes imidlertid ikke i kronikkene at styret i Helgelandssykehuset HF har vedtatt å gjøre nye økonomiske analyser, der også eksisterende bygningsmasse i Mosjøen skal utredes.

Undertegnede er også godt informert om hva «Forskriften om organisering og dimensjonering av brannvesen» krever av kommunal beredskap i forhold til større virksomheter som for eksempel sykehus. Det er derfor betimelig å minne kronikkforfatterne på at en «akse» alltid har et start- og stoppunkt. Det er derfor direkte feil når forfatterne av kronikkene påstår at aksen Mosjøen - Sandnessjøen ikke ivaretar forskriftskravet, som store deler av aksen faktisk allerede ivaretar. Skulle imidlertid et nytt sykehus bli lokalisert slik at kriteriet i forskriften per i dag ikke oppfylles, kan vi berolige kronikkforfatterne med at alle de berørte kommunene utvilsomt vil legge tilstrekkelig med penger på bordet for å kunne ivareta forskriftens krav uavhengig av sykehusets lokalisering på denne «aksen». Vi er tilfreds med at Helse Nord og styret i Helgelandssykehuset, i motsetning til kronikkforfatterne, har uttrykt stor forståelse for aksebegrepet, og derfor har bedt om ytterligere utredninger som hensyntar dette. 

Det er grunn til å minne kronikkforfatterne på at samtlige kommuneoverleger på Helgeland, inkludert kommuneoverlegen i Rana, har signert en høringsuttalelse der det advares mot akuttsykehus uten akuttberedskap i både kirurgi og medisin, en advarsel et overveldende flertall av øvrig fagmiljø også støtter. Modellen 2b-1, som forfektes som likeverdig og god av ordfører i Rana, frarådes altså av de fleste andre. I Sykehusbygg sin høringssvarrapport står det følgende å lese: «Et stort akuttsykehus og et akuttsykehus har ingen tilslutning i høringssvarene, og flere høringssvar argumenterer mot en slik løsning». Hvorfor akkurat Rana kommune, som nesten de eneste, ønsker en slik modell velkommen på Helgeland så lenge det største sykehuset legges til Mo får være opp til hver enkelt å reflektere litt over.  

Undertegnede synes det er trist at Ranas ledende miljø i sykehusprosessen nå tydeligvis anser det som nødvendig å bruke denne typen virkemidler som vist i kronikken for å fremme sitt ønske om et hovedsykehus på Helgeland lagt til Rana kommune. Dette mener vi står i kontrast til vårt ønske om en best mulig spesialisthelsetjenestestruktur til beste for alle pasientene på hele Helgeland. Vårt fremste mål i denne prosessen er at alle innbyggere i vår lille, men likevel store region tilbys et likeverdig og godt sykehustilbud, med en kvalitet og innhold som kan sammenliknes med det som tilbys i resten av landet. 

Helgelandssykehuset 2025 skal peke ut kursen for framtidens spesialisthelsetjeneste på Helgeland. En sykehusstruktur med to mindre sykehus, alternativt ett stort sykehus lokalisert lengst nord i regionen, vil etter vår vurdering ikke være bærekraftig over tid. Både bosetningsmønsteret og verdiskapingen vil bli forskjøvet med en slik løsning, og dette vil potensielt endre Helgeland for alltid. Dersom dette skulle skje, har altså det selvdefinerte lokomotivet på Helgeland systematisk, og over tid, jobbet for å faktisk parkere resten av togsettet på stasjonen mens det selv kjører alene videre framover. Ett stort akuttsykehus, lokalisert sør for Korgfjellet, tror vi er den eneste sykehusstrukturen som gir framtidens Helgeland likeverdige og optimale helsetjenester, og samtidig ivaretar bosetningsmønster og verdiskaping, slik at samfunnene på hele Helgeland fremdeles har livets rett. Lokomotivet i en slik sammenheng vil da være de 12 kommunene som har dratt en hel region i riktig retning, basert på samarbeid og en helhetlig tankegang.

Jann-Arne Løvdahl

Ordfører Vefsn kommune

Espen Isaksen

Daglig leder MON kf

Kommentarer til denne saken