Magne Løkås skiver på Helg.no 23.01.21 at Øyfjellet vindkraftverk vil sikre framtidig drift på ved Alcoa Mosjøen.

Jeg deler Løkås håp om at vi evner å legge til rette for ei god framtid for norsk kraftintensiv industri og Alcoa Mosjøen.

Han skriver mye om utbyggingen av Røssvatnet, men ingenting om det store kraftoverskuddet vi fortsatt har i Nordland fra vannkraft. 7–8 TW ifølge sjefen for Helgeland Kraft, etter at Alcoa Mosjøen og all annen kraftintensiv industri har fått sitt.

Alcoa må fortsatt ha tilførsel av stabil vannkraft fra Røssåga (bedriften forbruker ca. 2,5 % av Norges kraftproduksjon), det er bare «strømregninga» som vil komme fra tre vindkraftanlegg: Guleslettende, Kvaløya og Øyfjellet. I tillegg har Alcoa sjøl balanseansvaret og må kjøpe vannkraft i tillegg.

Alcoa, Hydro og andre er avhengige av faste langtids kraftavtaler og har lyktes med å tegne kontrakter med vindkrafta fordi dette muliggjør realisering av utbyggingene. Når utbygger skal selge vindkraftprosjektene videre, til f. eks. utenlandske pensjonsfond eller lignende vil disse statsgaranterte kraftkontraktene være viktige. Nasjonale energiselskaper med nedbetalte vannkraftverk vil ikke gi tilsvarende langtidskontrakter, de er ikke avhengige av kontraktene og forventer økende strømpriser og stor pågang fra gründere i «det grønne skiftet.»

Det er tre kontroversielle vindkraftverk Alcoa har tegnet kontrakt med. Hva dette vil kunne bety for omdømmet til bedriften vil tiden vise.

De enorme vindkraftverkene på Kvaløya og Øyfjellet er begge arealinngrep som fortrenger og for Øyfjellet truer tradisjonell samisk reindrift. Monsteranlegget på Guleslettende er også omstridt blant annet fordi anlegget ligger midt i hovedtrekket til fugler og truer drikkevannsforsyningen i Kinn kommune.

Resultatet av vindkraftutbyggingen i Norge er økende behov for enorme investeringer i overføringskabler både intern og eksternt i/til fra landet som skal betales av i hovedsak industri sjøl og de private husholdningene.

«Kraft skal jo bli vår nye olje», ifølge Statsnett!

«Vindkraft er avhengig av økte strømpriser», uttalte daværende olje- og energiminister Tord Lien.

Ved å tegne avtaler med vindkraft påvirker Alcoa på sikt til økte strømpriser på grunn av kabelutbygging som vil fjerne «flaskehalsene» i dagens kraftnett.

Hjørnesteinsbedriftene våre burde vært sikret vannkraftavtaler gjennom en helt annen statlig energipolitikk. Dette hadde gagnet natur og klima mye bedre enn at industrien med statsgaranterte kontrakter indirekte finansierer enorme arealinngrep uten påvist reel klimagevinst.

Det hadde nok gagnet klimaet stort å ikke realisere noen av de enorme vindkraftprosjektene. Men det er rett ut sagt rørende å oppleve omsorgen for verdens klimautfordringer fra alle som nå skal tjene store penger på «det grønne skiftet.»

Alternativet til regjeringens politikk finnes:

« -Norge kan i 2050 få opp mot 82 TWh tilgjengelig fornybar energi, uten videre utbygging av vindkraft på land og uten å bygge ut nye vassdrag.»

Dette er hovedkonklusjonen fra utredningen: « -Energipolitikk på naturens premisser, til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv.» Publisert på nettstedet: energiognatur.no

«Det grønne skiftet» (hydrogen, carbonfangst, elektrifisering og annet) vil nå, etter styring fra EU og nasjonalt, bruke opp kraftoverskuddet i Nordland. Støre-regjeringen bebuder jo nå bygging av overføringslinjer nord/sør som etter hvert vil gi oss nordpå samme høye strømpris som søringan, og om litt som resten av Europa. Da har industrien vår mistet sitt avgjørende fortrinn – billig stabil kraft!

Jeg er helt enig med Løkås om at ingen av oss vil kunne gå uberørte gjennom en redningsaksjon for kloden. Men verdens klimautfordringer kan absolutt ikke løses ved å bygge ned naturen vår med gigantiske arealinngrep som vindkraftverk. Det ødelegger irreversibelt og monner svært lite. Nedbygging av natur er ifølge FN en like stor trussel som klimakrisen.

Verdens strømforbruk har lenge årlig økt voldsomt og nå går vi mot å bruke radikal mye mer strøm for å redde klimaet. Men uten kraftig tøyling av forbruket vårt, enøktiltak og generell moderasjon vil dette aldri kunne bli en suksess. Så ja, vi vil alle bli berørt.

Som Alcoa veteran Løkås håper jeg også selvfølgelig at «verket» vil bestå i Mosjøen.

Men at vindkraftkontrakter vil være gunstige for Alcoa eller annen norsk kraftkrevende industri er jeg ikke enig i.


Tor Evensen, Motvind – Bevar Øyfjell