Offensiv pengebruk

Med et stort flertall vedtok kommunestyret i Vefsn budsjettet for 2022 og økonomiplan fram til 2026. Skolestruktur, økt satsing på eldre, renovering av Mosjøen skole og tilrettelegging for nye næringsarealer, vil prege kommuneøkonomien i 2022 og de kommende årene. For å nå resultatet på 12 millioner kroner i budsjettet, har Sp og Ap valgt å forskuttere økt avkastning på eierskapet i Helgeland Kraft.

I tillegg legges det opp til en storstilt effektivisering vil ramme flere sektorer og områder. De kommende årene skal det kuttes et 40-talls årsverk i kommunen. Foreløpig er det ukjent hvor disse kuttene skal tas. Men skole og oppvekst må forberede seg på en ei framtid med færre ansatte.

Begrunnelsen er en forholdsvis skjematisk beregning der det konkluderes med at elevtallet i grunnskolen går ned. Da kan trenger man heller ikke samme antall lærere. Resonnementet er i beste fall grunt først og fremst fordi oppgavene den enkelte lærer pålegges øker kraftig i omfang. Det tar heller ikke inn over seg det faktum at antallet elever med spesielle behov øker. Dette er i de fleste sammenhenger elever som må ha ekstra lærerressurser. Vi spør oss hvor man skal hente disse lærerne fra, når grunnskolen i Vefsn nå må ta ned antallet årsverk.

Det grunnleggende i budsjettarbeidet til Ap og Sp har vært å opprettholde skolestrukturen, frigjøre midler til økt satsing på eldreomsorg, utvikle nye og attraktive næringsarealer, og samtidig sikre at kommunen har en god økonomi med et positivt resultat. Det er et godt utgangspunkt og reflekterer de utfordringene kommunen står overfor i årene som kommer. Men langt på vei berger man budsjettet med nye og relativt store kraftinntekter fra vindkraftverket i Vesterfjellene. Man har også vært kreative og forskutterer sju millioner kroner ekstra fra overskuddet til Helgeland Kraft, der kommunen har en eierandel på 18,3 prosent.

Vi tror kommunen får disse pengene i 2022, og kanskje mer til. Helgeland Kraft, i likhet med kraftbransjen for øvrig, svømmer i penger som for en stor del kommer fra oss forbrukerne. Det er likevel på sin plass å spørre om hvor klokt det er å basere et budsjettoverskudd ved hjelp av relativt uforutsigbare inntekter. Dette er utfordringer som er synliggjort i økonomiplanen, og som viser at kommunens kostnader er høyere enn inntektene, om kraftpengene ikke var tilgjengelig. Kommunen kan ikke drive med underskudd. Da er eneste løsningen å knuse sparegrisen og hente fram sparepengene. Heller ikke det en særlig framtidsrettet løsning.

Budsjettet for 2022 er vedtatt og med penger til mange gode formål. Men kommunens grunnleggende økonomiske utfordring er ikke løst, fordi driftskostnadene er høyere enn inntektene. Da kan man sette sin lit til at staten kommer på banen med mere penger, eller man kan jobbe videre for å finne gode og langsiktige løsninger som har mer bærekraft i seg enn budsjettet for 2022 har. Vårt håp er at politikerne velger det siste, selv om kommunen har god likviditet og en relativt velfylt sparegris.