(iSandnessjøen)

Spørsmål til statsminister Erna Solberg angående bygging av flyplass på Hauan ved Mo i Rana:

Avinors fremdriftsplan rundt Hauan skapte oppstandelse i Rana-regionen, og det ble blant annet satt et visst trykk på Høyres lokale representanter for å få Avinors prosess fremskyndet. Nordland Høyres stortingsrepresentanter uttalte seg imidlertid, og den 9. juli kunne vi lese intervju med Margunn Ebbesen og Jonny Finstad i Rana Blad hvor alt kan tyde på at prosessen er kommet inn i ordnede former.

Jonny Finstad ble sitert slik, og dette beroliget oss etter mange år med vel optimistiske kalkyler fra miljøene i Rana både når det gjelder byggekostnader, passasjergrunnlag og årlige driftskostnader:

"Når det ble som det ble, at regjeringsadvokaten og regjeringen konkluderte med at det ikke lot seg gjøre å gjennomføre prosjektet som skissert, så mener jeg saken nå er bedre formelt forankret og på godt spor. Videre prosess blir nå som normalt ved større statlige investeringsprosjekter, med den sikkerheten det også innebærer. Avinor har, såvidt jeg forstår, laget en fremdriftsplan man er pålagt, med tanke på prosedyrer og prosesser ved større statlige investeringer, og som skal munne ut i en utbyggings og finansieringsplan som skal gi endelig politisk beslutningsgrunnlag."

Det er vanskelig å tolke Ranas reaksjon på en annen måte enn at de er meget urolige for at Avinors arbeide skal avdekke at de lokale beregninger på kostnader ikke ligger i nærheten av realistiske tallverdier, verken når det gjelder bygging eller drift. Vi kjenner eksempelvis til kostnadsestimatene for nye Hammerfest lufthavn, og det er noe helt annet enn det Polarsirkelen Lufthavnutvikling opererer med.

Den samme 9. juli er statsministeren sitert på følgende i Rana Blad:

"Byggingen av en ny stor flyplass er et konkret løfte fra Høyre og regjeringen. Det er et løfte vi skal holde. Vi har nå sett på fremdriftsplanen fra Avinor og en ting er klart, den må justeres. Den må justeres slik at vi kan forelegge en investeringsbeslutning for Stortinget til revidert nasjonalbudsjett. Denne flyplassen skal bygges."


Det er dessverre mange saker som skaper splid på Helgeland. Deler av årsaken ligger nok i regionens utfordrende geografi, med relativt store avstander, mange øysamfunn og hvor den største byen ikke ligger sentralt i regionen.

Det er et faktum at en eventuell større flyplass på Hauan vil være en enorm trussel mot de øvrige flyplassene i regionen, med et unntak for Brønnøysund, og dette er også årsaken til at blant annet fylkestingsvedtaket om Hauan er tydelig på at den ikke skal forrykke den øvrige flyplasstrukturen på Helgeland. Dette er dog en forutsetning i Polarsirkelen Lufthavnutvikling sine egne analyser, og da vil vi sterkt tilråde at man ikke legger PLU sine underlag til grunn for videre beslutninger i denne saken, men lar Avinor få gjøre jobben de er best skikket til å gjøre.

Det er ikke slik at «resten av Helgeland» ikke unner Rana en bedre flyplass enn det de har i dag, men hvis det skal investeres milliarder i slik samferdsel noe sted i landet, bør det skje etter riktig forarbeid og etter samme spilleregler som andre prosjekter må forholde seg til.

Her er for øvrig en lenke til Urbanets analyse av lufthavnstruktur på Helgeland.

Kan Statsministeren bekrefte at Avinor skal gjøre den jobb og analyse som de er satt til, og at KS2 skal gjennomføres slik at det kommer opp en troverdig rapport før videre beslutning om bygging foretas?