"Det er ikke rett å ofre utdanning, samferdsel, kultur, folkehelse, tannhelse og veg i distriktene for å bistå Bodø kommune"

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.ETABLERING AV EIENDOMSSELSKAP FOR UTVIKLING AV FLYPLASSOMRÅDET I BODØ (Fylkestingssak 60/2020.

- Fylkeskommunal deltakelse på bekostning av tilbud i distriktene –

- en ytterligere nedbygging av buss, båt, undervisningstilbud mm?

- Hva tenker fylkeskommunale politikere –

Kort om bakgrunn for saken:

Som alternativ til oppgradering av dagens flyplass med mindre flytting av flystripa, ønsker Bodø å gjøre større endringer og etablerer ny bydel, der flystripa flyttes og frigir 2.900 da. Anslått kostnad på smartby- prosjektet er 5-7 mrd. Prosjektet har fått statlig støtte, og Bodø kommune har forpliktet seg til å stille med 1,6 mrd. For å få dette til, har Bodø kommune invitert Nordland fylkeskommune å være medeier i et eiendomsselskap der Bodø kommune har 51% eierskap og Nordland fylkeskommune 49%. Da saken ble behandlet i fylkestinget i 2017, ba fylkestinget fylkesrådet komme med egen sak når de endelige økonomiske konsekvensene var klarlagt.

Disse forholdene er ikke klarlagt. Likevel ønsker Bodø kommune og Nordland fylkeskommune danne eierselskap nå. Aksjekapitalen på 200.000 kr tilsier heller ikke at det skal være en stor aktivitet i selskapet. Behovet for å lage et eierselskap er vanskelig å se, også fordi det hevdes at det skal brukes egne folk til arbeidet. Fra dokumentene i saken:

« Bodø kommune ønsker å etablere eiendomsselskapet på nåværende tidspunkt for å dokumentere at kommunen og fylkeskommunen går sammen om å påta seg oppgaven med overtakelse av arealene som frigjøres når kampflybasen legges ned og Bodø lufthavn flytter.»

Da er saken ikke så enkelt som den fremstår – Nordland fylkeskommune forplikter seg til langt mer de 98 000 kr som utgjør aksjekapital.

I saksframlegget står det: « det er åpenbart at Bodø kommune og ev. Nordland fylkeskommune påtar seg en betydelig økonomisk risiko for å utvikle et så stort areal som 2900 dekar i tillegg til å skulle finansiere et lokalt bidrag til utbyggingen av den nye flyplassen. Kommuneloven setter begrensninger for dette gjennom §51 at deltakelse i kommersiell virksomhet ikke må gå på bekostning av fylkeskommunens primæroppgaver, og fylkeskommunen kan ikke garantere for låneforpliktelser som selskapet tar opp»

Saken drøfter ikke selskapets kapitaliseringsbehov, men ønsker å få et operativt selskap på plass for å omgå i bestemmelsene i Kommunelovens §51. Det loves ny sak primo 2021. Innen den tid vil nok mye være låst. Dette blir bondefangeri!

Ved å prioritere deltakelse i utvikling av ny bydel i Bodø, vil fylkeskommunen måtte bidra med kapital som tas fra fylkeskommunens midler som er tiltenkt primæroppgavene.

Dette vil bety en ytterligere nedbygging av tilbudet fylkeskommunen skal gi.

Med et kapitalbehov på totalt 1,6 mrd, vil fylkeskommunens andel være 784 millioner.

*Har fylkeskommunens muskler til en slik langsiktig investering – der midlene må stilles umiddelbart, mens gevinst av salg vil foregå i et 50-100 års perspektiv? ?

- Svaret er; JA! Midler frigjøres ved at tilbud ute i distriktene legges ned! Er dette lovlig? Loven omgås ved å danne aksjeselskap, og legge den kommersielle aktiviteten ved kjøp og salg av eiendom inngår. Så I stedet for å forholde seg til kommuneloven, vil aksjeloven være styrende.

I desember 2019 – opplevde vi tidenes nedtrekk i samferdsels- og utdanningstilbud. Venstre har stilt spørsmål rundt de økonomiske innretningene som ble gjort. Fylkesråd for økonomi imøtegår ikke Venstres busjett-tall, men svarer at det er mange måter å se den fylkeskommunale økonomi på – det ene er hva vi faktisk har av penger til disponering og det andre er hvordan vi forvalter og bruker pengene.

Venstre har særlig reagert på at posisjonen reduserer driften og driver med planmessig overbudsjettering av investeringsrammer og fond – for dermed å bygge reserver som kan brukes til andre formål. Vi har også vist til at revisor har gjennom nummerte brev (sterk irettesettelse) påpekt kravet om realistisk budsjettering av investering. Det ser ikke ut til å hjelpe – og den ivrige revisor er nå også organisert bort.

Det fremstilles ofte som at fylkeskommunen er rammet at av offentlig armod. Derfor bør det nå reageres når fylkeskommunen med sin fremgangsmåte lett vil kunne kapitalisere opp eiendomsselskapet med sin andel på 784 millioner, jfr budsjettdebatten. Det planlegges i et 100 års perspektiv – med 15.000 boliger og 20.000 arbeidsplasser. Det betyr at kapitalen må være klar før Avinor gjør noe som helst. Midlene bindes opp over flere ti-år før eiendommene innløses.

Nordland Venstre mener at det ikke er rett at Nordland fylkeskommune ofrer utdannings, samferdsel, kultur, folkehelse, tannhelse, veg i distriktene for å bistå Bodø kommune med utvikling av den nye bydelen. Engasjementet strider mot kommunelovens §§50-51 da dette går på bekostning av fylkeskommunens primære oppgaver.

OBS – Fylkesrådet anbefaler ja. Saken avgjøres i fylkestinget 15, juni 2020.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags