Gå til sidens hovedinnhold

"Det er faktisk ikke innbyggerinitiativet som er sakens kjerne, men ordførers opptreden forut i saken"

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

ULIKT SYN , vedr. Gammel E6 i Svenningdal

Viser til reportasje på Helgelendingens nettavis lørdag; Ønsker å etablere en gang- og sykkelvei på gamle E6: – Vi har ulikt syn på dette

Innledningsvis har vi lyst til å si følgende. Asfaltert gang- og sykkelveg fra Kapskarelv bru til Kapskarmo har blitt en sak pga. at ordfører har tatt seg utvidede fullmakter. Det er faktisk ikke innbyggerinitiativet som er sakens kjerne, men ordførers opptreden forut i saken, både ved hemmelighold av brev fra beboer på Kapskarmo, samt at hun på grunn av dette brevet ga stoppordre til anleggsarbeidet som var i ferd med å bli utført. Dermed overkjørte hun både saksbehandlere i kommune/ vegvesen, samtidig som hun «hoppet bukk» over et enstemmig vedtak gjort av kommunens høyeste organ; kommunestyret!

Ordfører framstiller saken i Helgelendingen som at dette er nærmest en «bagatell». Det er det dessverre ikke. Dersom reguleringsplanbestemmelsene fikk gå sin gang ville følgende ha skjedd:

Asfalt ville blitt fjernet, så også skilt, autovern osv. Tilbake vil det bli en fin grusveg, som kan brukes til både å gå og sykle på. Statskog ville eid grunnen, og all ferdsel ville foregått på eget ansvar, som på hvilken som helst tursti.

Å reise et innbyggerinitiativ er en rettighet innbyggere har, ut fra gitte kriterier. Initiativet har samlet 50 underskrifter, og ønsket er å beholde gammel E6 som den er, med asfalt, til bruk for myke trafikanter.

Dersom innbyggerinitiativet skal imøtekommes, som Sp ønsker så vil dette ha følgende konsekvens:

Asfalten blir liggende, autovern må stå som sikring mot elva, og Grane kommune må (sannsynligvis) erverve arealet fra Statskog, utarbeide reguleringsplan for området, omregulere fra LNFR-område til trafikkformål og i reg.planen må det også inn kryssløsning der gammel E6 møter ny, ved Kapskarmo. Ganske omfattende og kostnadskrevende arbeid. I tillegg kommer årlige kostnader til vedlikehold, både sommer og vinter.

Ordfører velger altså å sette seg over vedtatt reguleringsplan, bestemmer seg for å ikke følge denne, etter et brev (bekjentgjort for kommunestyret forrige uke) fra beboer på Kapskarmoen som ønsker at gammel E6-linje mellom Kapskarelv og Kapskarmoen skal bevares med asfalt og brukes til gang og sykkelveg for beboere i Svenningdal. Faktum er at reguleringsplanen ble vedtatt i 2008, og planene for gammel E6 burde i så måte vært kjent for beboere i området i lang tid. Statens vegvesen vedtok allerede i 2010 at denne vegstrekningen skulle legges ned/ saneres. At ordfører stopper statens vegvesens arbeid er noe oppsiktsvekkende, da hun dermed tilsidesetter både kommunestyrets og vegvesenets vedtak. Det er vel ikke helt innafor at vi skal se bort fra vedtatte planer og bruke ordførervervet til å handle slik det passer oss best, eller på vegne av enkelte?

Men vi har forståelse for innbyggerinitiativet; de trenger garantert gang- og sykkelveger i Svenningdal. Det gjør vi mange andre steder i kommunen også. Vi har mange små og store prosjekter på listen over trafikksikkerhetstiltak i kommunen som ikke er gjennomført, jfr. møte mellom NNU og OKU (trafikksikkerhetsutvalget). Dette er saker som har vært på planstadiet lenge, og vi har også planer og behov som er avvist, blant annet gang- og sykkelveg til Bogfjellmoen. Avvist fordi vi har begrenset kapasitet på planarbeid, og begrensede midler til trafikksikkerhetstiltak langs kommunale veger.

Så kan det være lett å tenke: Hvorfor kan ikke asfalten få ligge, til nytte for de som ønsker å bruke den «nedlagte» E6-strekninga? Dette omhandler mer enn asfalt…

Like lite som at kommunen har mulighet til å legge scooterløyper i skredutsatte områder har vi mulighet til å anlegge gang og sykkelveger som kan føre til farlige trafikksituasjoner.

Et enstemmig NNU (planutvalg) ga en uttalelse om at de støtter opp om vedtatt reguleringsplan, og at arbeidet med sanering av gammel E6 må fullbyrdes. Dette er også en del av anbudsavtalen.

Når det gjelder utredningen omkring gang/ sykkelvei må det gjøres risikovurderinger. Sitat Statens vegvesen:

Det er meget trafikkfarlig å lage en åpning i rekkverket for å lage en adkomst for gående/ syklende…..det er ikke aktuelt å tilrettelegge for kryssing for myke trafikanter på denne strekningen.

Forslaget som ble framsatt av Sp har mange uavklarte spørsmål både med tanke på sikkerhet, økonomi og ansvar og Arbeiderpartigruppa valgte å følge rådmannens innstilling i saken.

Innbyggerinitiativet som kom nå skulle vært tatt opp til politisk behandling under sluttbehandlinga reg.planen i 2008. Vi velger derfor å sende saken til statsforvalteren for lovlighetskontroll. For, kan det virkelig reises et innbyggerinitiativ på en sak som siden 2008 har vært utenfor Grane kommunes virksomhetsområde?

I tillegg til lovlighetskontroll av vedtaket bør vi få løftet saken inn til kontrollutvalget slik at ordfører der kan forklare hvorfor og hvordan hun kunne gå på tvers av en vedtatt reguleringsplan.

Ordfører siteres i Helgelendingen med at «vi har ulikt syn på saken». Ja, det stemmer! Men at vi av en svært hissig varaordfører, under behandling av saken ble beskyldt for å «ikke unne bygdene så pass som en meter asfalt»; slike holdninger skal ingen få tillegge oss. Vi jobber stort sett godt sammen politisk til gang for våre innbyggere, om de bor i kommunesenteret eller bygdene.

Vi mener at dette er en sak som aldri skulle ha eksistert. Ordfører stoppet arbeidet «bak ryggen på oss andre», og mente videre at dette måtte bli en politisk sak, men fulgte ikke opp med å få den på sakskartet. Det er innbyggerinitiativet som gjør at den kommer til kommunestyret. Næringssjef Arne Martin Husby informerte tidlig i høst planutvalget om hva som hadde foregått i denne saken, og ba utvalget om å komme med signaler om hva som burde gjøres. Et enstemmig planutvalg var samstemte om at arbeidet i Svenningdal måtte fullføres i tråd med vedtatt reguleringsplan. NNU består av 5 medlemmer, herav 3 fra Sp.

Vi stiller oss fullt og helt bak planutvalgets råd!

Med hilsen

Grane Arbeiderparti

Kommunestyregruppa

Les også

Ønsker å etablere en gang- og sykkelvei på gamle E6: – Vi har ulikt syn på dette

Kommentarer til denne saken