Milepæl for Helgeland

Det er en milepæl for bankhistorien på Helgeland når Helgeland Sparebank blir Sparebank 1 Helgeland fra 2021. Både fra Sparebank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank legges det vekt på at dette ikke er noen fusjon, overtakelse eller oppkjøp, men et strategisk samarbeid. Likevel angir endringen en retning som med svært stor sannsynlighet ender med full fusjon mellom de to bankene.

Formelt sett kjøper Helgeland sparebank bankvirksomheten til Sparebanken 1 Nord-Norge (SNN) på Helgeland. Banken blir en del av Sparebank 1 alliansen, samtidig som Helgeland sparebank kjøper seg inn i noen av SNN sine datterselskap som Samspar. SNN blir samtidig nest største eier i Helgeland sparebank med 19,99 prosent av egenkapitalbevisene. Administrerende direktør Hanne Nordgaard begrunner det forretningsmessige samarbeidet med behovet for å stå bedre rustet til økt internasjonal konkurranse. For kundene innebærer samarbeidet, ifølge Nordgaard, en sterkere lokalbank med et bredere tilbud. Hun understreker også at dette gir Helgeland en lokal bank med lokal styring og med hovedkontor på Helgeland.

Det administrerende direktør Hanne Nordgaard ikke sier noe om er hva det innebærer for prising av banktjenester når de to store bankene og konkurrentene ikke lenger skal konkurrere, men samarbeide. Den nye Sparebank 1 Helgeland vil representere en betydelig maktfaktor i regionen. Bankmangfoldet vil utvilsomt bli fattigere. Fram til nå har SNN og Helgeland sparebank også vært konkurrenter i sponsormarkedet. Det er betimelig å spørre seg hvordan det strategiske samarbeidet vil påvirke støtten til lag og foreninger.

Historien til Helgeland sparebank er historien om fusjoner og sammenslåinger. Ikke ulikt historien til store deler av næringslivet for øvrig. I 1977 ble Helgeland sparebank etablert, etter en fusjon mellom små, nærmest bygdebanker, på Midt- og Sør-Helgeland. Vefsn sparebank, med en historie tilbake til 1860, var den store i denne fusjonen, og det var naturlig at hovedkontoret ble lagt til Mosjøen. I 2005 ble Rana sparebank fusjonert inn i Helgeland sparebank. Hovedkontorfunksjonen ble etter hvert avviklet i Mosjøen, og bygd opp på Mo i Rana.

Nå fortsetter Helgeland sparebank som Sparebank 1 Helgeland fra 2021. Det er banken selv som må bevise at endringen faktisk er det til det bedre for regionen. Skal vi legge historien til grunn, er dette kun en liten stopp på veien mot full sammenslåing. Da står regionen igjen uten en bank med lokale røtter. Det kan være god grunn til å spørre seg om Helgeland er tjent med det.

I mellomtiden vil det forretningsmessige samarbeidet åpne for nye aktører. Grong sparebank er en slik aktør som har hatt stor suksess i lokalmarkedet. Den tror vi vil fortsette. Samtidig vil dette trolig gi mindre lojale kunder. I vår digitale verden er banken knapt et tastetrykk unna. Når det lokale fundamentet svekkes er den største risikoen at kundenes lojalitet blir mer flyktig. Og fortsatt er det slik at bankenes gull er lojale kunder.