La Øyfjellet leve!

19. juni 2020 gjorde Stortinget følgende enstemmige vedtak: «Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.»

En rekke utbyggingsprosjekter har etterpå søkt om slik utsettelse, og fått avslag. I Øyfjellet-saken gav NVE 16. februar i år forlenget frist til 30.9. 2022. Vedtaket ble påklaget, og saken ligger til avgjørelse i OED. Stortinget skal 25.5. stemme over et forslag fra Rødt om å instruere regjeringen til å omgjøre NVEs vedtak.

NVE begrunnet vedtaket om fristforlengelse med en unntaksbestemmelse i «gjeldende regelverk».

«Gjeldende regelverk» er gitt av NVE selv i brev av 27.11.2019. Her heter det som hovedregel: «Dersom anleggene ikke er bygget innen frist for idriftsettelse, kan ikke prosjektet realiseres. Det må søkes ny konsesjon med oppdaterte utredninger med utgangspunkt i dagens teknologi dersom prosjektet ønskes videreført.»

I brevet der NVE gav utsettelse, refereres ikke hovedbestemmelsen. Derimot unntaksbestemmelsen, som er slik: «I særlige tilfeller hvor konsesjonær har kommet langt i byggearbeidene, men uforutsette forhold (force majeure) hindrer idriftsettelse i tide, kan NVE likevel forlenge idriftsettelsesfristen utover 31.12.2021.»

Øyfjellet Wind søkte om forlenget frist for oppstart 13. juli 2020. På dette tidspunktet var arbeidet som var utført i all hovedsak en del veibygging. I brevet der NVE 16. februar i år gir utsettelse, legges til grunn status for arbeidet når utsettelsen innvilges, mer enn syv måneder etter at søknaden om utsettelse ble sendt. NVE skriver i brevet: «Øyfjellet Wind AS har kommet langt i byggearbeidene. Alle internveier og oppstillingsplasser er ferdige, og nesten alle fundamentene er støpt.»

Da Øyfjellet Wind i juli 2020 søkte om utsatt oppstart var NVE kjent med at Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt allerede hadde reist søksmål mot Staten ved OED om konsesjonens gyldighet. Det var også levert begjæring om midlertidig forføyning for å stoppe arbeidet, inntil konflikten var rettslig prøvd. Det er også krav i konsesjonen om at utbygger skulle inngå avtale med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. En slik avtale er ikke inngått!

Tidslinjen videre fra det tidspunktet Øyfjellet Wind søker utsettelse, 13. juli, er interessant. Med bakgrunn i Stortingets da ferske anmodningsvedtak om å nekte nye utsettelser, samt den foreliggende rettstvisten, skulle en tro NVE ville foreta en så rask saksbehandling som mulig. Men NVE bruker en måned bare på å sende søknaden om utsatt oppstart på høring til berørte parter. Det skjer først 13. august. Høringsfristen settes til 14. september. Når høringsfristen er ute, bruker så NVE 5 måneder på å behandle høringssvarene og fatte beslutning, noe som altså skjer 16. februar 2021. Beslutningen ble påklaget. NVE fastholder sin beslutning, og oversender 10. mai 2021 klagen til OED for avgjørelse, 10 måneder etter at søknaden ble fremmet. Og byggearbeidet fortsetter …

Et vindkraftverk må også få godkjent en såkalt MTA-plan (miljø-, transport- og anleggsplan). Dette er den detaljerte planen for utforming av anlegget.

MTA-planen for Øyfjellet ble godkjent av NVE 18.12.2019. Men vedtaket ble påklaget, med klagefrist 25. januar 2020. Etter klagefristens utløp satt NVE på saken til 19. mai 2020, da den ble oversendt OED for endelig avgjørelse. Klagene på denne planen er ennå ikke avgjort av OED, nærmere 16 måneder etter at klagefristen løp ut. Og byggingen fortsetter …

For Øyfjellet Wind og investoren Aquila Capital er tydeligvis svært risikovillige. Byggingen av anlegget startet 20.12.2019, mens utbygger og investor var vel vitende om at NVEs 2 dager gamle godkjenning av MTA-planen ville bli påklaget. Anlegget bygges derfor på investors regning og risiko. Dette er bekreftet av NVE, som i mail 26. mars 2020 skriver følgende: «Konsesjonær bygger på eget ansvar i påvente av at klagesaken avgjøres. Dette inkludert innkjøp av turbiner.» Det kan spekuleres på hva som har utløst en slik risikovilje.

Øyfjellet Wind begrunnet søknaden av 13. juli 2020 om utsatt oppstart med forsinkelser pga koronarestriksjoner, mye snø og demonstrasjoner mot byggingen. Dette kommer i et merkelig lys, sett ut fra et intervju som Øyfjellet Winds egen prosjektleder gav til avisa Helgelendingen en uke senere, 20. juli 2020. Der sier han blant annet dette: «Vi har noen spesialister som tar ferie, men veiproduksjonen går som planlagt hele sommeren. Veidekke har jobbet godt i det siste, og det er fine arbeidsforhold, så vi ligger greit an i forhold til framdriftsplanen.» Kort tid etter får prosjektlederen avløsning.

Statsforvalteren i Nordland frarådde at det skulle gis fristforlengelse for Øyfjellet-prosjektet.

I Øyfjellet-saken kunne NVE utvilsomt sagt nei til fristforlengelse i samsvar med hovedregelen i sin egen rutine. I stedet lot NVE utbyggeren fortsette arbeidet i syv måneder etter at søknaden om utsettelse var levert, og brukte så det arbeidet som ble utført i de syv månedene som begrunnelse for utsettelse, fordi utbyggeren «- - har kommet langt i byggearbeidene». NVEs vedtak er blant annet derfor åpenbart i strid med Stortingets klare vedtak 19.6.2020.

Klagen på NVEs vedtak om fristforlengelse er nettopp ankommet OED. Stortinget kan derfor instruere OED i saken, før endelig vedtak fattes i departementet. 18. mai skal Stortingets Energi-og miljøkomite avgi innstilling i saken, før den skal opp til behandling 25. mai.

Det er mange politikere som etter hvert er blitt høye og mørke i vindkraftsakene. Det blir spennende å se hvilke partier, og hvilke politikere, som nå eventuelt vil akseptere at Stortinget i Øyfjell-saken i realiteten blir utmanøvrert av NVE og OED.

Dette vil bli nyttig informasjon når vindkraftmotstandere skal velge stemmeseddel på valgdagen 13. september.

Hogne Hongset, vindkraftmotstander