Vindkraft-utbygging med skylapper

Av
DEL

LeserbrevDet er interessant å lese andres vurderinger. Noen ganger blir man opplyst. Andre ganger blir man oppgitt. Intervjuet i Helgelendingen 14/6 med byggeprosjektleder for Eolus sitt vindkraft-prosjekt på Øyfjellet/Vesterfjella, Øyvind Rosvold, er til å bli mest oppgitt av. Det er tydelig at Rosvold og Eolus går med skylapper og ikke vil ta inn over seg problemene bygginga forårsaket nå i vår. «Hvis alt går etter planen skal det arbeidet [med montering av turbiner] starte i månedsskiftet april/mai i 2021.», sier han. Med andre ord midt i tiden for reinens vårflytting der drektige simler vil møte en stengt flyttlei, nok en gang. Noen dagers anleggstans løser ikke det problemet.

Det er korrekt nok, men juridisk urett, at Olje- og energidepatrementet (OED) gav grønt lys for bygging i vår. Det gjorde de 1) uten å konferere med reindriftsfaglig myndighet, Landbruksdepartementet (LMD) som er de eneste som kan godkjenne stenging av flyttlei, og 2) uten at konsesjonens vilkår nr. 15 om avtale med reinbeitedistriktet var oppfylt. Til alt overmål legger OED ved statssekretær Tiller ansvar for en slik avtale på reinbeitedistriktet, jfr. uttalelsen til NRK 12/5. Det er en total ansvarsfraskrivelse av OED som øverste konsesjonsmyndighet. Sakens kjerne er vel, igjen i følge statssekretær Tiller uttalelse, at utbygger har rigget seg til, og da handler det om utbyggers penger. Det handler altså ikke om konsesjonsvilkårene har blitt oppfylt.

Det man kunne hatt håp om var at utbygger, med byggeprosjektleder Rosvold i spissen, hadde lokalkunnskap og erfaring som tilsa at man tok slike vilkår på alvor, ikke minst hensynet til flyttleiene. Som tidligere prosjektleder av E6 Helgeland sør burde Rosvold ha god kjennskap til det udiskutable vern flyttleier for reinen har. Ikke minst er det dyrekjøpt erfaring for både Vegvesenet og reindrifta da man gjennom veiutbygginga har hindra flyttleia ved Sefrivatnet sør for Trofors. Der ble det sprengt en skjæring i terrenget. Toglinja like ved, parallelt med ny E6, går i tunnel. Resultat ble at flyttveien ble stengt og reinen vil bli ført ut i ei kløft der ny E6 går. På E6 har dette nylig fått sin løsning, godkjent av LMD, ved at det skal bygges vilt-overgang. Men det er all grunn til å tro at dette har kostet både veibyggere og reindrifta tid, planarbeid og møter – i tillegg til å fordyre selve utbyggingen. Og så kan man bare undres på hva ekstrakostnadene ved bygginga i Vesterfjella vil bli. En nylig avsagt dom kan gi en pekepinn i så måte.

I overskjønnet i Frostating lagmannsrett, avsagt 8/6-20, sa man egentlig at vindkraftverket på Fosen ikke kunne bygges av hensyn til reindrifta. Men siden utbygginga der er fullført og anlegget er drift, har man ganske sikkert motforestillinger mot å stenge ned anlegget, og tildeler heller en erstatning på 90 millioner. Ertstatningen skal gå til massiv foring av reinflokkene i vindkraft-anleggets levetid.
Rosvold og Eolus vil nok bli godt informert om denne dommen, siden man benytter samme advokat som Fosen Vind. Det ser dessverre ut til at det er en kjent taktikk som benyttes. Bygging igansettes i høyt tempo før problematiske områder for utbygger er avklart. Anlegget skal gå så langt at det ikke engang kan stoppes i retten. Det hadde vært et ønske at man hadde lært litt av gamle feil og urett. Dessverre er det ofte pengene som rår. Men kanskje er stemningen, vinden og den politiske makta i ferd med å snu? Kan det være at rett blir mer viktig enn penger?

Finnes det en annen løsning? Konsekvensrapporten fra ProtectSapmi viser reduksjon av verdiskapning og arbeidsplasser i reinbeitedistriktet ved utbygging. Om det likevel skal bygges foreslås det som den minst dårlige løsningen å flytte alle vindturbinene til selve Øyfjellet, så de er unna selve flyttleiene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags