Omstillingsprosjektet i Leirfjord kommune

Av
DEL

LeserbrevLeirfjord kommunestyre vedtok høsten 2019 å initiere et omstillingsprosjekt i kommunen. Bakgrunnen er at driftsutgiftene er for høye i forhold til inntektene. Et eksternt firma, PricewaterhouseCoopers (PwC), ble engasjert til å utarbeide en driftsanalyse hvor det også ble presentert mulige kostnadsbesparelser for kommunen. PwC skriver (sitat):
"Analysen viser at Leirfjord kommune er en effektivt og godt drevet kommune på de fleste områder, men har potensiale for å drive enkelte tjenester bedre. Samtidig har kommunen en presset økonomi, med lavt driftsresultat og begrenset disposisjonsfond».

Videre skriver de:
"Oppsummert er det som sagt krevende å identifisere nok «enkle kutt-forslag» til at det monner i den kommende omstillingen. En helhetlig analyse av kommunens drift viser at de tiltakene som vil ha størst effekt er strukturendringene, og det som har klart størst effekt er endring av skolestruktur".

På denne bakgrunnen utarbeidet rådmannen sitt forslag (etter at saken hadde vært på høring) til behandling i formannskapet 9.6.2020 (sak 35/20).

Konkret om skolestruktur

Leirfjord Arbeiderparti kunne ikke gi sin støtte til rådmannens forslag av følgende grunner:
1. Saksframlegget vedrørende strukturendringer innen skolesektoren var ikke tilfredsstillende. Arbeiderpartiet ønsker ikke i utgangspunktet å legge ned oppvekstsentrene i Ulvangen og på Tverlandet. Når saksframlegget ikke inneholdt framtidig elevtallsutvikling for oppvekstsentrene så var det uaktuelt å støtte dette alternativet. Det betyr at dersom elevtallsutviklingen er negativ så vil vi vurdere skolestrukturen. Er utviklingen derimot positiv så står saken i et helt annet lys.
2. Leirfjord barne- og ungdomsskole (Lbu) står foran en betydelig renovering og arealutvidelse. Saksframlegget sa ingenting om hvordan neste skoleårs elever i Ulvangen (16) og elevene på Tverlandet (12) skulle integreres ved Lbu. Vi har plassutfordringer med dagens elevtall og dette vil forsterkes ved å skulle ta imot 28 nye elever i august 2020. Dette samtidig med at renoveringen nå skal igangsettes.
3. Arbeiderpartiet stiller og spørsmål ved den antatte besparelsen som administrasjonen har lagt til grunn fra og med august 2020 er mulig å gjennomføre.

Inntil administrasjonen har gitt en fullverdig analyse av utfordringene over, så kan ikke Leirfjord Arbeiderparti ta stilling til administrasjonens forslag.

Om flyktningetjenesten

Administrasjonen innstilte på ikke å ta imot flere flyktninger. Også her oppfatter arbeiderpartiet forslaget som svakt fundert. For det første fremkommer det ikke om mottak av flyktninger legger press på den kommunale økonomien. Her må inntekter og utgifter synliggjøres, slik at vi får oversikt om vi mottar tilstrekkelig med midler fra staten for å ivareta denne oppgaven. Vi har i enkelte år satt av midler på fond, som kan brukes i framtidige tilfeller hvor integreringen av våre nye landsmenn møter utfordringer. I tillegg hevdes det at:
«Flyktningestrømmen til Norge er lav og de som kommer vil kunne håndteres på en god måte selv om Leirfjord velger å ikke ta i mot.»

Arbeiderpartiet kan ikke følge en slik argumentasjon overfor mennesker som er i dyp krise; vi må hjelpe så godt som det lar seg gjøre.

Det er kommunestyremøte torsdag 18.6.2020 og Leirfjord Arbeiderparti vil opprettholde sitt krav om bedre saksgrunnlag før endelig vedtak kan fattes. I mellomtiden jobbes det hardt med å finne gode løsninger på de økonomiske utfordringene kommunen har og de mulighetene til innsparing som omstillingsrapporten har gitt oss.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags