Skuterdebatten: "Kommunen betrakter oppkjøring av skiløyper som et viktig folkehelsetiltak"

Av
DEL

LeserbrevDet vises til leserinnlegg i Helgelendingen 22.02.19 undertegnet Per Iver Øksne (hytteeier på Langtangen ved Majavatnet). Innlegget inneholder påstander som kommunens administrasjon finner det riktig å kommentere.

Det er generelt positivt at både hytteeiere, innbyggere og øvrige følger med på den kommunale forvaltningen, og dette kan bidra til å heve kvaliteten på kommunenes saksbehandling. Samtidig må det kunne forventes en riktig framstilling av saken, og at man opptrer på en saklig og korrekt måte.

Øksne skriver bl.a. at «Kommunen utvider stadig vekk det kommunale løypenettet uten å bry seg noe særlig om innsigelser eller høringssvar». Øksne gir her en feil framstilling av prosessen rundt høringsprosess, saksbehandling og vedtak av kommunale snøskuterløyper. Hver enkelt høringsuttalelse blir nøye vurdert og kommentert av administrasjon, før saken legges fram for politisk behandling. Stortinget har bestemt at det skal være lokal forvaltning av motorferdsel i utmark, herunder kommunale løyper for snøscooter. Det er hvert enkelt kommunestyre som skal forvalte dette i tråd med gjeldende regelverk, og omfanget av løypenettene skal være en lokalpolitisk avgjørelse. Et enstemmig kommunestyre i Grane har vedtatt gjeldende løypenett. Det vil alltid være ulike meninger omkring forvaltningen av dette fagområdet. Men uavhengig av dette må alle forholde seg til at det er kommunestyret som skal ta endelig stilling til løypenettets lokalisering og omfang, etter å ha vurdert alle forhold i saken.

Det vises for øvrig til en webbasert spørreundersøkelse om løypenettet etter at dette har vært i bruk i to sesonger. 92 % av de spurte er positive til at kommunen har etablert løypenett for snøscooter, og 64 % bruker løypenettet både til skigåing og til kjøring med snøscooter.

Øksne skriver videre at «Det har i kommunen ikke blitt gitt noen avslag på søknad om privat skuterkjøring i de 4 årene jeg sjekket. Alle får det de søker om». Dette er helt feil framstilt, og det er gitt flere avslag i den tidsperioden Øksne refererer til. Men det er riktig at kommunen har gitt forholdsvis få skriftlige avslag etter forskriftens § 5 i senere tid. Årsaken er trolig at vi informerer aktivt om regelverket som omhandler motorferdsel i utmark, slik at aktuelle søkere vet hva som kan være grunnlag for dispensasjon. De fleste ser ingen hensikt i å fremme en søknad som i henhold til gjeldende regelverk ikke kan innvilges. Det er også en del eksempler på at kommunen innvilger kun deler av en søknad, uten at dette blir registrert som et avslag.

Øksne fortsetter med at «Kommunen avslår å realitetsbehandle anker på tillatelser som er gitt, og avviser disse på paragrafer. Samme person som gir tillatelser vurderer også ankene». Samtlige klager fra Øksne er behandlet i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser om klagebehandling og habilitet, og i samråd med Fylkesmannen i Nordland.

Øksne påstår i tillegg at kommunen «har en slett saksbehandling i forhold til å gi tillatelse for skuterkjøring til skiløyper». Administrasjon stiller seg uforstående til denne påstanden. Motorferdselsforskriftens § 3 første ledd bokstav e) gir hjemmel for opparbeiding og preparering av skiløyper for allmennheten, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Skiløypene i Grane kjøres opp i regi av kommunen og idrettslaget, og oppkjørte løyper blir kunngjort på Facebook-siden «Skiløyper i Grane».

Kommunen betrakter oppkjøring av skiløyper som et viktig folkehelsetiltak, og får mange positive tilbakemeldinger fra brukerne av disse løypene, dog med ett unntak. Det vurderes for øvrig som litt underlig at Øksne har påklaget ei oppkjørt skiløype som han selv bruker aktivt. Øksne skriver også at «Tillatelse til snøscooterkjøring for skiløype gis av saksbehandler uten søknad». Dette er helt korrekt framstilt, da oppkjøring av skiløyper som nevnt overfor har hjemmel direkte i forskriften.

Øksne betrakter det som en saksbehandlingsfeil at ikke grunneiers tillatelse til omsøkte kjøring er avklart før søknaden behandles. Kommunens oppgave er å behandle søknader om dispensasjon for bruk av snøscooter etter regelverket om motorisert ferdsel i utmark. Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse til omsøkte kjøring.

Videre kommenterer Øksne «Resultatet av Forbrukerrådets kommunetest for Grane for 2019, som Helgelendingen refererte den 14. februar, og ser at Grane kommune ligger så dårlig an, lurer jeg på hvor god forvaltningen egentlig er i kommunen. Forbrukerrådets test gjenspeiler hvor godt kommunen ivaretar tjenestene sine ovenfor innbyggerne, hvordan de forvalter disse områdene og i hvilken grad de tar innbyggerne sine på alvor»

Denne undersøkelsen er basert på service blant norske kommuner og går ikke på kvalitet i tjenestene.

Det går mer ut på hva som finnes på nett av informasjon og skjema på de enkelte tjenestene, samt om det er gjennomført brukerundersøkelser.

Grane kommune jobber for tiden med ny hjemmeside og bedre løsninger for søknader elektronisk, samt mer og forbedret informasjon på våre nettsider. Her kan vi bli mye bedre og jobber for å få dette på plass.

Det vurderes ikke som riktig å kommentere Øksne sine påstander om omfattende ulovlig kjøring med snøscooter i hyttefeltet på Langtangen. Men kommunen har et inntrykk av at de øvrige hytteeierne på Langtangen ikke er av samme oppfatning som Øksne når det gjelder dette.

Da gjenstår det bare å ønske alle sammen riktig god tur ut i de mange fjellområdene i Grane, enten det er på ski eller på snøscooter i det kommunale løypenettet!

Trofors, 25. februar 2019

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags