Vindkraft: "avgjørelsen tas på bakgrunn av solid vitenskap. Ikke skremselspropaganda"

Av
DEL

Leserbrev

Pseudovitenskap om vindkraft

I Helgelendingen onsdag 7. august går Tone Toft hardt ut mot vindkraftutbygging i Øyfjellet. Dessverre er innlegget preget av gjentatte referanser til skremmende helserisikoer forbundet med vindkraft som fullstendig mangler vitenskapelig belegg. Jeg skal ikke ta stilling til om det er en god idé å bygge ut vindmøllepark på Øyfjellet, men vil insistere på at avgjørelsen tas på bakgrunn av solid vitenskap. Ikke skremselspropaganda.

Tofts innlegg er svært sparsommelig på referanser til konkrete studier, men peker på flere angivelige helsefarer med vindkraftutbygging, bl.a. at lavfrekvente lydbølger kan «påvirke befolkningens helse både psykisk og fysisk», samt forurensing av grunnvann. Det første er rent sprøyt. La meg referere til funnene i to av de mest siterte studiene av helsemessige risikoer knyttet til vindkraft.

I en rapport laget for de amerikanske og kanadiske vindkraftassosiasjonene, «Wind turbine sound and health effects: an expert panel review», konkluderer en gruppe leger følgende: «Resultatene av studien indikerte at det ikke finnes noe bevis for at lydene fra vindturbiner har noen direkte negative fysiologiske effekter, og at vibrasjoner fra vindturbiner båret fram av grunnen er for svake til å merkes eller påvirke mennesker. Panelet konkluderte med at lyd fra vindturbiner ikke sannsynlig kan ha direkte negative helsekonsekvenser.» (Min oversettelse.)

En gruppe svenske forskere ledet av Karl Bolin fra Kungliga Tekniska Högskulen har publisert et resymé av forskningen rundt vindturbiner og lavfrekvente lydbølger kalt «Infrasound and low frequency noise from wind turbines: exposure and health effects». De refererer at støy kan være irriterende og påvirke søvn (naturlig nok), men påpeker også at støy fra ordinær biltrafikk i mange tilfeller overgår støy fra vindturbiner. Da må man sammenligne støynivå der folk bor og oppholder seg, ikke rett ved siden av vindturbinen, hvor kun de som driver vedlikehold av turbinen oppholder seg.

Artikkelen påpeker også store mangler i flere studier som hevder at alvorlige helseplager som økt risiko for hjertesykdom og epilepsi, migrene, angstanfall m.m. kan forekomme ved eksponering for vindturbinstøy. Blant annet mangel på desibelmålinger, mangel på kontrollgruppe, mangel på undersøkelse av pasientenes sykdomshistorie, lite antall studiedeltakere, og dårlig samsvar med større populasjonsstudier. Én studie hevder at det er alvorlige risikoer basert på en studie av 33 personer med mange åpenbare mangler, en annen som er mer vitenskapelig robust og studerte 1.600 mennesker fant ingen slik risiko. «Det har blitt hevdet at lavfrekvente lydbølger kan føre til andre, mer alvorlige helseproblemer [enn irritasjon og søvnproblemer], men den empiriske støtten for disse påstandene er manglende,» skriver de (min oversettelse).

Konklusjon: Støy kan være et irritasjonsmoment, men støynivå målt ved folks bosted er ofte lavere enn ordinær trafikkstøy, og det finnes null bevis for alvorlige helserisikoer.

Når det gjelder risiko for forurensing av grunnvann, skriver Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) følgende i sin rapport nr 73-2018: «Det er utført risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) knyttet til utbygging av vindkraftverk i nærheten av drikkevann i flere prosjekter. I ROS-analysene er det definert avbøtende tiltak som må legges til grunn for at planlagt utbygging skal utføres uten uakseptabel risiko for forurensing. Det er i denne gjennomgangen ikke registrert ROS-analyser som konkluderer med at risikoen for forurensing er uakseptabel, så fremt foreslåtte avbøtende tiltak gjennomføres.»

I NVEs dokumenter om utbygging av Øyfjellet som er sendt ut på høring, står følgende: «Utbyggingen av vindkraftverket med nettilknytning vurderes ikke å ha potensiale til å påvirke miljøtilstanden i de berørte vannforekomstene. (...) Vannforsyning fra grunnvannsbrønner vil være forholdvis robuste mot forurensninger, mens overflatevann er mer sårbart.» Og konkluderer: «Oppsummert vurderes vindkraftverket å ha ubetydelig risiko for varig skade på kartlagte vannkilder i området, såframt det gjennomføres nødvendige tiltak mot uønsket avrenning i anleggs- og driftsfase.» Dokumentet stiller også krav om at Eolus i samråd med Vefsn kommune skal kartlegge og planlegge tiltak for å begrense risikoen.

Konklusjon: Det er svært lav risiko for forurensing av vannforsyninger.

Både av hensyn til plass og fordi de påståtte helsefarene er såpass vage og mangler kildereferanser, kan jeg ikke gå inn på alle påstandene som florerer. Det er dessverre mye lettere å slenge ut en påstand uten kilde, enn det er å motbevise den. Men disse eksemplene viser hvor svakt bevisgrunnlag som ligger til grunn for slike skremmekampanjer.

Folk må selv få gjøre seg opp en mening om utbygging av vindkraftpark. Men det må være basert på kunnskap og vitenskap, ikke skremselspropaganda som deles på Facebook og strider med all rådende vitenskap og offentlige utredninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags