Vi kan ikke møte neste generasjon innbyggere, fjellvandrere og beitebrukere uten å si at vi prøvde å snu utbyggingssaken

Av
DEL

Leserbrev
Det er valgkamptid og tid for sjølransakelse og ettertanke, så også i Senterpartiet.
Et enstemmig kommunestyre i Vefsn sa i 2014 ja til utbygging av Øyfjellet vindkraftverk og nei til Reinfjellet vindkraftverk. Motstanden mot å gjøre om et av våre hovedutfartsområder i Vefsn til et kraftproduksjons-område var stor, og ikke minst så var det svært viktig å skjerme Reinfjellet av hensyn til reindrifta.
Man kan med andre ord si at man valgte å ofre deler av Vesterfjella i håp om å kunne skaffe sårt tiltrengte kroner i en slunken kommunekasse gjennom eiendomsskatt fra et kraftanlegg, og ikke minst skaffe nye arbeidsplasser til Vefsn.
Daværende kommunestyre valgte å overse at det allerede var gjennomført store inngrep i Vesterfjella gjennom vasskraft-regulering av Hunnålvatn, og valgte å overse at dette er fjellområder som brukes aktivt som sommer og vinterbeiter for rein, og sommerbeiter for sau.
Jeg har i snart 40 år brukt aktuelle fjellområder som sommerbeite for mine sauer og lam, og jeg kjenner fjellområdene meget godt. Det er for eksempel ikke mulig å gå langs Hunnålvatn i dag pga reguleringa. Finner du beitedyra dine nede ved vatnet, så må dyra sankes opp på fjellet og over for å få dem heim. Det samme gjelder for reinsdyr. Et regulert vatn betyr også usikker is på vinteren, som igjen betyr at man ikke kan bruke vatnet som sanke-lei til og fra vinterbeiter. Ferdselen må gå etter toppene av fjellet, og her skal altså planlagte vindturbiner plasseres.
Vesterfjella er kjent for å være ugjestmilde men vakre, med mye opp og ned. Dette betyr vanskelig og arbeidskrevende terreng for veibygging med mye sprenging, skjæringer og fyllinger. Ei utbygging her vil føre til et helt ugjenkjennelig landskap som minner lite om de flotte fjellområda som vi har i dag. Lenge trodde man at ei utbygging ville kunne gi helårs veiforbindelse til fjordbygdene langs sørsida av Vefsnfjorden, men dette har blitt avvist av utbygger, og kommune eller fylke har ikke en halv til en milliard kroner tilgjengelig for å bygge vei til knapt 50 innbyggere fordelt på Vikdal, Hundåla-bygdene og Sørnes.
I Senterpartiet har vi delte meininger om vindkraft, så også her i Vefsn. Men vi har sagt ja til å satse på vindkraft til havs, og at kommuner som blir berørt av vindkraft til lands skal ha vetorett i forhold til utbygging i egen kommune. Senterpartiet er svært skeptiske til at gjeldende lovverk som styrer vannkraftutbygginga i Norge, ikke skal gjelde for utbygging av vindkraft, og er et av flere parti som krever at ei nasjonal ramme for vindkraftutbygging skal bli ei sak for Stortinget. Vi ønsker også en naturressurs-skatt på bl.a. vindkraft for å sikre vertskommuner inntekt av store inngrep. Regjeringa har til nå avvist dette.
Senterpartiet er en varm forsvarer av både konsesjonslov og hjemfallsrett, og syns det er flott at mye av vår nasjonale vannkraftutbygging er foretatt av lokale kraftselskap der overskudd fra kraftproduksjonen pløyes tilbake til lokalsamfunna gjennom kommunalt eierskap. Det er derfor stor skepsis i Sp til at multinasjonale selskaper med kun profitt som motiv, skal tilegne seg bruksretten til stadig større deler av den norske fjellheimen. Andre stikkord for vår skepsis er utenlands-kabler, kraftoverskudd og økt nettleie.
Vefsn Sp har med dette som bakgrunn kommet fram til at det er på tide å si fra om at ei utbygging av deler av Vesterfjella ikke er forenelig med hensynet til å ivareta flott natur, gode beiteområder som grunnlag for matproduksjon fra sau og rein, og lokal styring av våre egne naturressurser. Vi ser også at endring av eiendomsskatt-systemet kan føre til at framtidig inntektspotensial fra kraftanlegget blir svært usikkert for vår kommune.
Vi er fullstendig klar over at det er vanskelig å snu ei utbyggingssak som allerede har fått konsesjon, men vi kan ikke møte neste generasjon innbyggere, fjellvandrere og beitebrukere uten å kunne si at vi prøvde. Så får vi håpe at det store engasjementet som vi nå ser gjennom forslag til alternativ bruk av Vesterfjella, kan gi vår kommune enda større inntekter og enda flere arbeidsplasser enn ei vindkraftutbygging vil kunne gi, med utgangspunkt i fjellheis, sherpatrapp og tilrettelagt opplevelsesturisme i flotte fjellområder.

Berit Hundåla, Ordførerkandidat for Vefsn Sp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags