"Natur og dens verdi er ignorert, bagatellisert og underslått"

Av
DEL

LeserbrevKjære NVE


Denne hendvendelsen gjelder det planlagte vindkraftverket som planlegges på Øyfjellet i Vefsn kommune. Ved gjennomgang av rapport for naturmangfold, konsesjonssøknad, sammenstilling av konsekvensutredninger og MTA fremkommer det svært kritikkverdige elementer hvor natur og dens verdi er ignorert, bagatellisert og underslått.

Særlig ille er det når Morten Selnes, seniorplanlegger i Norconsult og utreder av naturmangfold i Øyfjellet, går ut i media og angriper Naturvernforbundet og Den Norske Turistforening. Argumentasjonen til Selnes er at Naturvernforbundet og DNT kommer med grunnløse krav om ny utredning av Øyfjellet når det gjelder naturmangfold, naturtyper og arter. Selnes går såpass freidig ut at han skriver at det ikke finnes faglig grunnlag for å kreve området utredet på nytt da det er INGEN rødlistede naturtyper i Øyfjellet. Dette utspillet er publisert 4. september 2019.

Øyfjellet vindkraftverk og gjennomgang av miljøfaglig grunnlag for gitte konsesjoner

En rask gjennomgang av Selnes sin rapport fra 2013 med kontroll opp mot Artsdatabankens rødliste for naturtyper fra november 2018 viser at det er en rekke rødlistede naturtyper i Øyfjellet. Rabbe, snøleie, kystlynghei, slåttemyr og terrengdekkende myr for å nevne noen. Det er temmelig drøyt å da komme med slike påstander i media nesten ett år etter at den nye rødlisten ble utgitt. Dette kunne vært unngått om Selnes hadde gjort seg umaken å undersøke dette. Hele debattinnlegget fremkommer svært utbyggervennelig og inneholder som nevnt flere usannheter og unndragelser av naturverdier. Dette virker for oss langt utover hva en utreder som jobber for et konsulentfirma (Norconsult) bør og skal uttale seg om eller ta stilling til når en jobber på oppdrag for utbygger. En utreder skal forholde seg objektiv. Selnes setter også nesten utelukkende lav verdi på alt han har kartlagt. Han setter også liten negativ konsekvens for naturmangfold selv om det på daværende tidspunkt kunne komme opptil 110 turbiner hvor hver turbin ville få et fundament på opptil 300m2 med tilhørende oppstillingsplass og anleggsvei. Hvordan er det mulig å sette lavest mulig konsekvens for naturmangfold i dette tilfellet? Når utreder selv skriver dette og bedyrer det ikke er grunnlag for å etterprøve arbeidet, burde det virkelig ringe noen bjeller. Og med den nye informasjonen dere nå har fått om rødlistede naturtyper (det er arter også) bør dere få utredet området på nytt. 4 feltdager for et areal av denne størrelsen er en vits.

https://www.helg.no/debatt/leserbrev/oyfjellet-vindkraft/oyfjellet-vindkraftverk-og-gjennomgang-av-miljofaglig-grunnlag-for-gitte-konsesjoner/o/5-24-466725


Det er også grunn til å nevne MTA-planen. Her står det at det er ingen utvalgte naturtyper i planområdet. Det er en sannhet med modifikasjoner. Både kystlynghei og slåttemyr er utvalgte naturtyper, men i følge lovverket gjelder dette avgrensede områder i naturbase med verdi A eller B. Men, og der er et men. Etter samtaler med Miljødirektoratet har vi og direktoratet en felles forståelse for at naturbase ikke er et egnet verktøy for å avgjøre om det er utvalgte naturtyper i et område eller ikke. I saker som dett hvor det er snakk om så store og omfattende inngrep bør det gjennomføres en ekstra kartlegging av de naturtypene i planområdet som er på listen over utvalgte naturtyper for å verdivurdere disse. At noe ikke er registrert i naturbase betyr ikke nødvendigvis ikke at det ikke er noe der. Hva med de områdene som aldri er blitt kartlagt og verdisatt? Er de verdiløse bare fordi ingen har vært der i slikt ærend? En annen uting er undergraving av eksisterende funn, dette gjøres både av Selnes i rapporten fra 2013 og Multiconsult i MTA fra mai 2019. Det nevnes heller ikke et ord i MTA om endring av rødlistestatuser. Hele MTA-planen bærer preg av å være et heller slett skrivebordsarbeid hvor natur og naturmangfold blir satt i bakre rekker.

Vi skulle gjerne vedlagt link til naturmangfoldrapporten fra 2013, men den er merkelig nok forsvunnet fra siden deres på nve.no .


Dere er herved gjort oppmerksom på at det finnes 6-7 rødlistede naturtyper som dekker større deler av planområdet. Muligens er det to utvalgte naturtyper med A eller B verdi i planområdet for vindkraftverket som tidligere er ignorert og senere muligens forsøkt kamuflert av Selnes. Dette er en god anledning til å rette opp i det vi høflig velger å kalle en svikt i rutiner. Vi anmoder på det sterkeste å ta tak i dette snarest og få utredet området på nytt av uhildede biologer som ikke jobber for et konsulentbyrå. Om ikke vil saken følges opp videre i riksdekkende medier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags