"Strukturreformen må ikke ende med en sentralisering av studietilbudene i distriktene"

Av
DEL

Leserbrev

Innspill til arbeidet med studiestedsprosjektet ved Nord universitet:

På Ytre Helgeland har vi fram til nå hatt tilbud om utdanninger innen yrkesretninger det har vært stort behov for, lærerutdanning på Nesna og sykepleierutdanning i Sandnessjøen. En slik desentralisert struktur har vært av stor betydning for å sikre rekruttering i distriktene, samt tilrettelegge ved behov for videreutdanning. Det er svært viktig å utdanne studenter i distriktene for å sikre rekruttering av lærere og sykepleiere i distriktene.

I strukturreformen for høyere utdanning, som ligger til grunn for sammenslåingene i universitet- og høgskoler, ble det understreket at reformen ikke skulle medføre nedlegging av studiesteder. Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) stilte spørsmål i Stortingets spørretime 13. februar 2019 vedr dette. Statsråd Iselin Nybø (V) svarte følgende:

«Men la meg bare si det helt klart fra Stortingets talerstol at Kunnskapsdepartementet har ikke gitt noen signaler eller lagt fram noen forventning om at Nord universitet skal redusere campus med ett eller flere studiesteder».

Strukturreformen må ikke ende med en sentralisering av studietilbudene i distriktene, noe som vil ha en negativ effekt i hele fylket.

Lærerutdanningen på Nesna hadde 100-årsjubileum i 2018, den har vært og er fremdeles svært viktig for små og store samfunn på Helgeland, og må derfor opprettholdes.

Sykepleierutdanningen i Sandnessjøen ble opprettet i år 2000 fordi det var et sterkt ønske og behov om det fra distriktene på ytre Helgeland. En oversikt vedr denne utdanningen viser at:

«Heile 93% av dei som hadde bustadadresse på Helgeland ved studiestart, bur framleis på Helgeland (jf. s. 19). Det faktum at så mange blir buande i heimkommunen etter fullført utdanning understrekar betydninga av å oppretthalde desentraliserte utdanningstilbod for å sikre tilgangen på kvalifiserte sjukepleiarar i distrikta.» (Hov 2018:30)

Med henvisning til 18 års drift av sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, og med særlig betydning for rekruttering av sykepleiere i distriktet på Helgeland:

•Alstahaug Senterparti stiller seg uforstående til at sykepleierutdanningen i Sandnessjøen ble stoppet etter så mange års drift.

•Alstahaug Senterparti går inn for at det igjen blir opptak av sykepleierstudenter i Sandnessjøen.

Dette er mulig å gjennomføre fordi:

•Det er lærerkrefter og et fagmiljø i Sandnessjøen til å ivareta dette

•Det er praksisplasser i området på ytre Helgeland

Studiet må være samlingsbasert på stedet og skal ikke være istedenfor en nettbasert deltidsutdanning, men i tillegg til en nettbasert utdanning som også har nedslagsfelt på Helgeland.

Ved å ha flere studiesteder legger en også til rette for forskning i distriktene. Studiestedene er synlige i sitt område, har studenter ute i praksis og samarbeider med ulike praksisfelt, både innen skole og helse. Ved en slik tilstedeværelse får en god kontakt med praksisfeltet, og kan utvikle og samarbeide om forskningsprosjekter som er praksisnære og kan ha stor betydning for videreutvikling av fagområdene.

Nord universitet har et stort samfunnsansvar, og et svært viktig oppdrag med å utdanne kvalifisert personell til lovpålagte tjenester, også i distriktene. Vi har derfor store forventninger til Nord universitet, og forutsetter en prioritering av midler og ressurser som ivaretar dette samfunnsansvaret.

En nedbygging av studiesteder vil forsterke utfordringene med å rekruttere lærere og sykepleiere. Det må derfor ikke legges ned studiesteder ved Nord universitet, det er derimot et behov for at de heller styrkes.

Alstahaug Senterparti

Kilder:

Hov Jorunn (2018): Kvar har det blitt av sjukepleiarane utdanna ved Høgskolen i Nesna? Om sjukepleiarutdanninga ved Høgskolen i Nesna, studiestad Sandnessjøen, og betydninga for rekruttering til distriktet. Arbeidsnotat.

Kunnskapsdepartementet (2015): Meld. St. 18, Konsentrasjon for kvalitet - strukturreform i universitet- og høyskolesektoren. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/sec1

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags