Sykehusdebatt – langt ute på viddene!

Av
DEL

Leserbrev Eller ødemarka, som mange betegner ett mulig sykehus i Holandsvika, 11-12 km fra Mosjøen sentrum, en beliggenhet som mange som meg mener er det beste alternativet. Men, i denne runden skal vi kun velge modell og område, ikke tomt.

For ikke å bli beskyldt for å trikse med utsagn, slik noen har påstått, vil jeg derfor legge ved referanser slik at den som vil kan sjekke sannheten i det jeg skriver.

Dessuten harseleres det med at flertallet av oss følger den eksterne ressursgruppen(ER) sine valg av modell, mens de samme bruker argumentasjonen fra denne rapporten for å forklare hvorfor Helgeland skal ha to sykehus.

Flertallet er altså enig med ER om at ETT sykehus på Helgeland er det beste, men det er område og argumentasjonen rundt dette vi er uenige i.

ER skriver i sin rapport, side 47, kap 6.1; «Ressursgruppen er av den oppfatning at etablering av større og robuste fagmiljøer med vaktordninger som tilfredsstiller dagens krav til arbeidstid og vaktbelastning, er en av de viktigste faktorene for å beholde og rekruttere helsepersonell fremover.»

Og, «ut fra disse resonnementer er ressursgruppen av den oppfatning at det ikke er tilrådelig å splitte aktiviteten i Helgelandssykehuset på to eller tre akuttsykehus.»

Der er vi altså enige med ER og mener at man skal lytte på de som faktisk skal jobbe på sykehusene, de som skal ta vare på oss pasienter.

Hva sier så høringsuttalelsene og rapportene?

Jeg har tidligere blitt «forklart» at de høringssvarene jeg tidligere har trukket frem; Legeforeningen, UNN, Universitetet i Tromsø med flere, «ikke nødvendigvis er upartiske, uten egeninteresse, eller nødvendigvis representerer hele fagmiljøet de påstår de snakker på vegne av.»

Jeg har litt vanskelig for å tro at ER mener at disse, som sitatet over, kan betegnes som useriøse høringssvar. Jeg tar derfor med det som står i høringsrapporten(HR).

Der står det, side 10, kap. 5.1: «Ressursgruppens anbefalinger er at Helgelandssykehuset skal ha ett akuttsykehus. Begrunnelsen er befolkningsstørrelse og muligheten for å rekruttere og beholde et kompetent, robust og stabilt fagmiljø.» Videre står det «75(-minst) støtter denne vurderingen.»

Så, hvis 75 av 111 støtter ETT sykehus, så kan det jo hende at det er noe i det?

Videre; «20 uttalelser ønsker fortsatt to likeverdige akuttsykehus både i Mo i Rana og i Sandnessjøen.»

Side 11: «Om lag 50, hvorav alle fra de 12 kommunene på Sør-Helgeland som har avgitt felles høringsuttalelse, uttalelser konkluderer med ett sykehus på aksen mellom Sandnessjøen og Mosjøen, eller formulert som «sentralt» på Helgeland eller «sør for Korgfjellet». Det er altså flere enn de 12 ordførerne som argumenterer sør for Korgfjellet. En del av disse er enkeltpersoner, som meg, men høringen var åpen så hvem som helst kunne ha skrevet ett svar. På samme måte er også noen av de 20, som ønsker to sykehus, privatpersoner.

Ja, det stemmer at ER sin konklusjon var: Mo i Rana – Sandnessjøen – Mosjøen.

Dette basert på HR, kap 5.3.2 Byenes innbyrdes attraktivitet – urbanitetsvurderinger.

«Ressursgruppen har analysert følgende faktorer i sin rapport: variert jobbmarked, variert jobbtilbud, korte arbeidsreiser, gang- og sykkeltilgjengelighet, urbanitet, tilgang grønt og friområder, kommunikasjon til andre regioner og noen andre attraktivitetsvurderinger.»

Og, det er DER uenigheten ligger, i hva som skal vektlegges og hvordan, hva som er tilgjengelig og hva som trekker fagfolk til ett sykehus. ER og Helgelandssykehuset har fått massiv kritikk på dette området og på den bakgrunn ble det bestemt at det skulle gjøres en samfunnsanalyse(SA), som på mange punkt ikke er enig med det ER har kommet frem til.

Side 12 i HR vises det til i senere tids teorier på stedsbegrepet, at rapporten fra ER bruker svake argumenter og at det vil være uheldig å legge disse til grunn for etablering av nytt sykehus.

Kapittel 6 i HR er viet til «Hvorfor akuttsykehuset ikke bør ligge i Mo i Rana». Der vises det også til at det er stor grad av enighet i høringssvarene om at ett akuttsykehus for Helgeland vil være framtidsrettet.

Mange av høringssvarene her vil selvfølgelig være farget av hvor man bor; de fra Mo vil ha Mo, de fra Sandnessjøen vil ha Sandnessjøen, mens majoriteten vil, som tidligere nevnt, ha det samlet sett «midt på.» Ett A-sykehus er uansett den beste løsningen, fremfor 2 B/C-sykehus, uansett hvor det ligger, og da blir avstander et relevant argument.

Reiseveg og transporttider, HR kap 6.2, er det temaet som berøres i flest uttalelser. Dette gjelder både akutt og planlagt, og reiser for pasienter, pårørende og ansatte.

I Rapporten fra ER er dette også det største argumentet mot etablering av stort sykehus i Mo i Rana, kap 6.2.3, side 49-50; reisetid og mulig pasientlekkasje sørover.

Så, hva skal man konkludere med? Jo, at flertallet vil ha ETT sykehus, men at det er en del delte meninger om hvor.

Da må det være legitimt å kunne si at «midt på» gagner de fleste på Helgeland;

Holandsvika, mener jeg, er det beste tomtealternativet. Da er det ca 11 km til Mosjøen, 79 km til Mo i Rana, 50 km til Sandnessjøen og 174 km til Brønnøysund. Ca 55.000 av regionens innbyggere vil nå akuttsykehuset innen den «gyldne time».

Den prehospitale tjeneste-rapporten(PT) som Helgelandsykehuset selv la frem i juni 2018 slo fast at Holandsvika er den beste plasseringen, også når det gjelder helikopter, PT side 39-40.

Dette sykehuset kan nås med vei, tog, båt og helikopter. I tillegg har man nærheten til to flyplasser; Kjærstad og Stokka, som utfyller hverandre når det gjelder regularitet, året rundt.

Det sies også at i fremtiden skal ca 80% av all poliklinisk behandling skje på DMS.

Med å ha ett stort sykehus, og 2 dms vil dette gi oss en større, faglig trygghet og også nærhet i hele regionen.

Ingen vil miste sitt sykehustilbud, ALLE vil få ett nytt og bedre sykehus, fordi HELE Helgeland fortjener det!

Ekstern Ressursgruppe, ER

Høringsrapport, HR

Prehospitale tjenester, PT

Samfunnsanalyse, SA

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags