Rana kommunes Prosjekt Helgelandssykehuset (HSYK) 2025 - kommentarer til saksområder», kommentar 2/2

Av
DEL

Leserbrev

Dette skriv ligger som vedlegg til kommende styremøte i HSYK, og er datert Rana 12.08.19.

Vår kommentar del 2/2.

Vi føler det er nødvendig å kommentere enkeltpunkter i dette «brevet» til Helse Nord/HSYK.  Disse kommentarene er ikke fullstendig, men er ment som eksempler for å synliggjøre åpenbare feil og mangler ved Rana Kommunes kommentarer.

Side 3: Tilgjengelighet sykehus.

Rana kommune gjør ett stort poeng i at «gjennomsnittlig tilgjengelighet» er forholdvis lik med inntil 13 min. i avvik mellom kommunene.  Det kommunen ikke vil forstå er at belastningen og også kostnadene som ligger i disse tallene er veldig ulik mellom alternativene.  Belastningen for de som har lengst vei blir betydelig større, selv om en «snittbetraktning» ikke avslører dette. 

Masteroppgaven fra UIN i 1997 viste oss at det er en eksponentiell sammenheng mellom reisetid og kostnader.  Dette vil si at for korte reiser vil det være begrensete kostnader, mens man for lange reiser får uforholdsmessig høye kostnader.  For å synliggjøre dette kan vi bruke eksempel mellom Mosjøen og Mo. 

Bor man i Brønnøysund, så rekker man frem og tilbake til Mosjøen (5 timers reise + konsultasjon) på en dag, om man skal ha en konsultasjon på sykehuset.  På Mo (9 timers reise + konsultasjon) da må man sannsynligvis ha en overnatting for at dette skal være mulig.  Den totale reisetiden mellom alternativene er bare 3-4 timer avhengig av reisemåte, og det er knapt dobbelt så lang tid til Mo.  Likevel vil kostnadene være relativt betydelig større siden man pådrar seg overnatting med kost.  Om man reiser med eldre eller barn vil det være vanlig å ha med seg en Ledsager, som igjen påfører kostnader i form av tapt arbeidstid osv.  Når den minoriteten som blir påført disse kostnadene utgjør så mye som 15 % av pasientgrunnlaget, så blir det store kostnader av dette.

Side 3: Pasientlekkasje.

Det er av mindre betydning hva konsulentene kommunen henviser til, mener om en evt. pasientlekkasje.  Det er ett faktum at politikere på Sør-Helgeland og delvis Vefsn Region har varslet at en orientering mot Helse Midt er sannsynlig, om man foretar en lokalisering på Mo av ett stort felles sykehus.  Vi ser av bakgrunnstallene for både Bindal (Helse Midt) og Rødøy (Helgelandssykehuset) at det er en betydelig pasientlekkasje.  For Rødøy opplyser Avisa Nordland at bare 15,6 % av planlagte konsultasjoner skjer ved Helgelandssykehuset og hele 38 % av akuttoppdrag blir sendt til Bodø. Dette er til tross for at Rødøy tilhører Helgelandssykehuset. Mot slike tall blir det nytteløst av Rana kommune å argumentere med bedre fly regularitet og forbedret ambulansetjeneste.  Rana kommune er en av de store forkjemperne for Store fly (plasser), og det er en kjensgjerning at dette gir dårligere regularitet, større fly, færre lokale avganger.  Det er derfor åpenbart at om Hauan flyplass skulle bli en realitet, så vil antall flygninger gå ned og problemet for Rana vil eskalere. 

Dette er åpenbart at dette er en problemstilling som Styret i Helse Nord og HSYK ikke kan overse

Side 4: Felles arbeidsmarked.

Det foreligger høringssvar både fra ansatte ved Sandnessjøen og Mosjøen Sykehus, hvor de hevder at ett stort flertall av de ansatte ikke anser reisetider over 40 min. å være et vesentlig problem.   Dette samsvarer med de reisetider Sykehuset innlandet antok var en grenseverdi for akseptabel pendling i sin analyse ved sykehuset Innlandet. Likevel hevder transport økonomene som Rana Kommune henviser til, som hverken bor eller arbeider på Helgeland, at dette er ett problem. Statistikken som benyttes for å underbygge dette er hentet i historisk pendling mellom kommunene i region MSJ og SSJ. 

Hvordan kan man forvente at det skal være en økning i pendlingen i to regioner som ikke har fått tilført en eneste ny statlig arbeidsplass i den analyserte perioden?  I Sandnessjøen opplevde man i den perioden at oljeeventyret som skulle komme aldri startet, med bortfall av mange arbeidsplasser.  Til tross for dette økte antall pendlinger i perioden.  For at man kan forvente økning i pendling er det en forutsetning at det er en viss sirkulasjon av arbeidsplasser, dette har i liten grad vært tilfellet i analyse perioden, dermed kan man ikke simulere hvilken effekt ett nytt stort sykehus på aksen Mosjøen Sandnessjøen vil ha.

Side 5: Regularitet Helikopter.

Igjen benytter Rana Kommune seg av ekstern kompetanse utenfor Helgeland og overser både prehospitale tjenester i HSYK og representanter fra helikopterbasen i Brønnøysund, som faktisk arbeider på Helgeland.  Det er helt klart av både prehospitale tjenester og basen at regulariteten antas å være best i Holandsvika på aksen mellom Mosjøen og Sandnessjøen, og svakest på Mo I Rana.  På vinterstid er regulariteten så svak at man ikke kan se på dette som en del av den ordinære akuttberedskapen på Helgeland.

Det argumenteres med rapporter som selv sier at de er ufullstendige, og at de dermed ikke kan benyttes til annet en, en overordnet analyse. 

Vi konstaterer at skrivet fra Rana kommune er skråsikkert i sin form.  Det åpnes ikke for at kommunens tolkninger kan være beheftet med tvil, feil eller alternativer.

Feil og mangler i HSYK 2025 rapporter og analyser har tidligere vært belyst og påvist av annen kompetanse, men det virker ikke å være til hinder for at de gjentas uten korrigeringer fra Rana Kommune sin side.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags