En studie i amatørskap

Av
DEL

Leserbrev En studie i amatørskap!

Etter 7 år med utredninger og utredningskostnad på flere titalls millioner nærmer vi oss en konklusjon på en ny sykehusstruktur på Helgeland.
Før helseministeren treffer sin beslutning har sykehusstyret i Helgelandssykehuset, en ressursgruppe nedsatt av Helse Nord, Nordland fylkesting og Helse Nord kommet med sine anbefalinger.
Disse anbefalingene viser at det er bare ressursgruppen og direktøren i Helgelandssykehuset som har lagt vekt på det som er en største utfordringen i denne saken, nemlig mulighetene for rekruttering av helsepersonell, i første rekke leger og sykepleiere. Hos de andre har distriktspolitikk og styremedlemmenes geografiske tilhørighet vært avgjørende.

Kort tid før denne saken ble behandlet i fylkestinget legges det fram en oversikt som viser at Nordland fylke har mistet ca. 8 personer hver dag i 3 måneder (et kvartal). Disse opplysningene får fylkesråd Thomas Nordvoll til å slå fast at dette er krise, virkelig krise.
Dette er det ikke vanskelig å være enig med Nordvoll i, men han understreker at Nordland har vekstsentre som for eksempel Bodø som klarer å holde på innbyggertallet og sågar vokse. I tillegg er selvfølgelig Narvik og ikke minst Rana, sentere som på bakgrunn av sin størrelse klarer å motvirke ytterlige fraflyttinger fra fylket, disse stedene må man med målrettet politikk ta vare på og utvikle videre. Så opplever man kort tid etterpå at fylkesråd Nordvoll og fylkestinget anbefaler at hovedsykehuset på Helgeland skal ligge i Sandnesssjøen, noe som innebærer at man nedgraderer en viktig del av infrastrukturen på et av stedene som klarer å opprettholde innbyggertallet og som har et klart vekstpotensiale. Dette er en tullete politisk strategi forå opprettholde innbyggertallet i Nordland Fylke.
Fylkestinget i Nordland, i likhet med styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord mener med dette at utfordringene med rekrutering av helsepersonell lar seg løse like godt med en plassering av et hovedsykehus i Sandnessjøområdet som i Rana. Sandnessjøområdet har helt klart , ikke et så variert næringsliv at de kan handtere den såkalte to jobbs situasjonen.
En lege eller sykepleier kommer som regel ikke alene, men har i de fleste tilfeller en partner med høy utdannelse. Dette er en utfordring som til og med Rana med sitt godt varierte næringsliv skal få bryne seg på.
Når man ikke tar hensyn til at dette er virkeligheten, er det all mulig grunn til å bruke uttrykket, en studie i amatørskap.

Jeg mener som mange at en løsning med 2 sykehus på Helgeland er den beste løsningen for et godt helsetilbud for befolkningen på Helgeland, men at et hovedsykehus må ligge i Rana på bakgrunn av utfordringene dette fører med seg. Dagens situasjon viser for det første at det er stor mangel på bl. annet sykepleiere på landsbasis, og verre skal det bli i følge sykepleierforbundet, videre er det slik at sykehusene i Nord Norge sliter med legemangel,- til og med regionsykehuset i Bodø og universitetssykehuset i Tromsø har utfordringer i så måte. Jeg mener å huske at vikarlegeutgiftene i Helse Nord området beløpte seg til 250 millioner i 2019. Dette sier litt om utfordringene vi må hanskes med når det gjelder rekruttering av helsepersonell.

Påvirkningsarbeid/lobbyvirksomhet fra Rana.
Den politiske ledelsen med ordfører Waage i spissen har gjort et godt arbeid med påvirke beslutningstakere til å gjøre vedtak som vil tjene Rana og Helgeland på en best mulig måte.
De har vært helt klare på at et hovedsykehus må ligge i Rana. Dette har de så langt ikke lykkes med. Sykehusstyret i Helgelandssykehuset,. Fylkestinget og Helse Nord har ikke tatt hensyn til argumentasjonen fra Rana.
Jeg er for min del ikke i tvil om at Ranas politiske ledelse har gjort sitt aller beste og brukt mye tidsressurser på dette, men de har etter min mening og erfaring får jeg vel si, hatt et håpløst utgangspunkt. Når man i tur og orden møter en part som fjerner seg fra virkeligheten og fakta, så er man bort i mot sjanseløs i sitt påvirkningsarbeid.
Nå venter man på Statsråd Høye sin beslutning, og skrivende stund forstår jeg at ordfører Waage og varaordfører Sollie er godt fornøyd etter møte med Statsråden
Der fikk de selvfølgelig med saklighet og fakta møte en part som ikke har fjernet seg fra virkeligheten, og da blir alt mye lettere, spør du meg.
I de siste 3 årene har Høyre med Statsråd Monica Mærland frontet utbygging av sterke sentra ute i distriktene for å ha en mulighet til knytte til seg kompetent arbeidskraft, for å møte morgendagens behov hos innbyggerne. Dette er etter min mening en helt riktig politisk strategi.
Med høyres klare oppfatning om denne strategien, velger jeg å tro at Statsråd Høie ikke fatter en beslutning som kolliderer med Høyres syn om utvikling av sterke vekstsentra.
Det går Ranas vei!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags